Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


formy podnikání, právní předpisy

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (20,18 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

FORMY PODNIKÁNÍ, PRÁVNÍ PŘEDPISY Podnikání - nepřetržitá činnost, prováděná podnikatelem pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku Podnikatel- osoba, která podnik vede a zakládá, podnikatelem může být FO i PO Fyzická osoba – občan, člověk od narození až do smrti a od 18. let může podnikat. Podniká SÁM! Název FO se skládá ze jména, příjmení a činnosti, kterou vykonává. Vzniká zápisem do živnostenského rejstříku na ŽÚ, když splním potřebné podmínky, zaniká výmazem Právnická osoba: vznikla uměle seskupením několika osob se společným cílem, nejčastěji zisk, charita. Název PO se skládá z názvu firmy a právní formy (s. r. o., a. s.). Založení – sepsaná smlouva + žádost o zápis do obchodního rejstříku, vzniká při zápisu do rejstříku a zaniká výmazem (podtrhnou to) z rejstříku Předpoklady pro podnikání Podnikatelský záměr – je dokument. Co, jak, pro koho?Ekonomické předpoklady – vlastní kapitál, případně cizí zdroje (úvěr)Osobní vlastnosti podnikatele – zodpovědnost, schopnost řídit a vést podnik, odborná znalost…Právní předpoklady – u fyzické osoby živnostenský list, u právnické osoby zápis do obchodního rejstříkuOstatní předpoklady – myšlenka (nápad), který budeme realizovat, schopnost podnikat, úspěch v podnikání, uvědomění si rizika Cíl podnikání - hlavní cíl je především dosahování zisku, dlouhodobá prosperita, spokojenost zákazníků, dobré jméno, stálé postavení na trhu, růst firmy, modernizace, kvalitní služby, min. náklady Živnostenské podnikání řídí se živnostenským zákonemživnost může založit fyzická i právnická osobaOSVČ = osoba samostatně výdělečně činná, většinou jsou to živnostníciJako FO nesmí podnikat v oboru – banky, pošty, burzy, ale podle zvláštních předpisů se řídí obory – lékař, lékárník, advokát… Mezi všeobecné podmínky založení patří: - dosažení věku 18 let (zletilosti), způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost (prokazuje se výpisem z trestního rejstříku), předložení dokladu o tom, že osoba nemá žádné daňové nedoplatky vůči státu Mezi zvláštní podmínky patří: odborná způsobilost (prokazuje se odborným vzděláním nebo praxí)jiná způsobilost (psychotesty)pokud podnikatel nesplňuje některou z těchto podmínek, pak musí mít odpovědného zástupce, který tyto podmínky splňuje, týká se to především odborné způsobilosti, odborný zástupce tuto funkci nemůže vykonávat pro více podnikatelůživnosti se zapisují do živnostenského rejstříku Členění živností – živnostenský zákon koncesovaná – doba určitá, musíme splnit veškeré obecné i zvláštní podmínky taxikář, směnárna, cestovní kancelář (poplatek 5 000,-) ohlašovací – doba neurčitá, poplatek 1 000,-volná: všeobecné podmínky. Obchod, ubytovací služby (bez jídla), cestovní agenturařemeslná: všeobecné podmínky, prokázat odbornou způsobilost (praxe) + zvláštní podmínky. Kontrolor řemeslníků, provozování autoškoly, soukromí učitelé Živnostenský rejstřík – seznam všech vydaných oprávnění k provozování živností Živnostenský úřad – úřad státu, který vydává oprávnění k provozování živností a vede obchodní rejstřík, v Plzni v Tylovce Jednotné registrační místo: na jedno místě se mohou spojit s úřady, které při zahájení podnikání potřebuji a to je živnostenský úřad (Czech point – výpis z rejstříku trestů, poplatek 100,- nesmí být starší než 3 měsíce, Finanční úřad, Správa sociálního zabezpečení, provozovna obecního úřadu UMO) Ke zrušení podniku může dojít z mnoha důvodů: - uplynutím doby, na kterou byl podnik založen, splněním cíle, pro který byl podnik založen - rozhodnutím podnikatele o dobrovolném zrušení - úmrtím podnikatele, soudním rozhodnutím, konkurzem, splynutím s jiným podnikem - rozdělením podniku, změnou právní formy podnikání, na základě bankrotu - úpadku Účetní soustavy Daňová evidence Účetnictví FO míň než 25 mil obrat za rok FO dobrovolně, obrat větší než 25 mil Právnická osoba nemůže vést Vede hlavně právnická osoba Příjmy a výdaje Výnosy a náklady Členění podniku Základní podniky- ziskové a neziskové podle velikosti - malé, střední a velké (podle počtu zaměstnanců)podle předmětu činnosti: Podniky výrobní:Těžební (těžba ropy, uhlí)Zemědělské (výroba zemědělských výrobkůEnergetické (výroba energie)Zpracovatelské (výrobní statky pro další výrobu, spotřební statky pro konečnou spotřebu (kovošrot, potravinářství Podniky poskytující služby:dopravní podniky, podniky spojů, obchodní podniky (hotely), peněžní ústavy (banky, spořitelny, pojišťovny)Podle právní formy podnikání:státní podniky, soukromé podnikání FO (podnik jednotlivce), družstva, obchodní společnosti, ostatní Právní předpisy pro podnikání jsou obsaženy v: Živnostenský zákon – pro fyzické osoby Zákon o obchodních korporacích – pro právnické osoby Zákoník práce, zákon o minimální mzdě, hygienické předpisy Bezpečnost práce, požární ochrana, daňové zákony, SZ, ZP, zákon o účetnictví Nový občanský zákoník Obchodní rejstřík veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje týkající se podnikatelů (například obchodní jméno, sídlo, předmět podnikání, právní forma podnikání. IČ, statutární orgány), povinně PO, FO dobrovolně IČ – fyzická osoba, osmimístné číslo, vydává ho živnostenský úřad DIČ – právnická osoba, po přihlášení k finančnímu úřadu je každému přístupný, každý má právo do něj nahlížet, pořizovat si kopie či výpisyvedou ho tzv. rejstříkové soudy Do obchodního rejstříku se zapisují: obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby na vlastní žádost, některé podnikající zahraniční osoby Organizace: Hospodářské – ziskové, podle vlastnictví jsou soukromé, nejdůležitějším hlediskem je dosažení zisku, mohou mít různé právní formy (obchodní společnosti, individuální podnikatelé), pokud nedocílí zisku a jsou ve ztrátě, pomáhá stát Příspěvkové – tyto organizace získávají příspěvek ze státního rozpočtu a navíc mohou dosahovat příjmů z vlastní hospodářské činnosti

Témata, do kterých materiál patří