Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vynosy, HV

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. Výnosy, HV VÝNOSY Výkony podnikuoceněné v peněžních jednotkách, penězi oceněné výstupy podniku z ekonomické stránky.Nejčastější výnosy = tržby. Členění výnosů: Podle druhů: provozní – tržby za vlastní výkony a zboží, změny stavu vnitropodnikových zásoby(aktivace), tržby z prodeje NIM a HIM, tržby z prodeje materiálu, zúčtování rezerv a opravných položek – provozních výnosů finanční – tržby z prodeje CP a vkladů, finančních investic, zúčtování rezerv a opravných položek k finančním výnosům mimořádné – výnosy vzniklé v souvislosti se vznikem přebytků (pokladna, zásoby), náhrady od pojišťovny za škody. Tyto výnosy jsou v účtové osnově ve třídě 6. Podle činností a výkonů (tržby z průmyslové činnosti, nevýrobní činnosti) Podle vnitropodnikových útvarů (výnosy HS, výnosy jednotlivých závodů) Zvyšování výnosů zvyšováním výkonů (výrobou a prodejem většího množství výrobků nebo prodejem většího objemu služeb) zvyšováním cen výkonů (v tržní ekonomice však podnik nemůže ceny zvyšovat podle svého přání, neboť konkurence, která ovlivňuje poptávku, nutí prodávat za ceny úměrné užitečnosti výrobků a služeb) snižováním nákladů (materiálových N, mzdových N) zvyšováním ostatních výnosů (jedná se o V finanční a mimořádné, z finančních V může jít např.: o výnosy z prodeje CP) kombinací předchozích případů Plánování a kontrola výnosů Plánování vycházíz objemu výroby (odbyt, plán výroby, bilance výroby) a cen. Pro jednotlivé vnitropodnikové útvaryse zjišťují z rozpočetnictví. Plánování výnosů je zahrnuto v souhrnném finančním plánu podniku v částech: odbyt a tržby (průzkum trhu, ceny, výše tržeb, horní – dolní mez) Výsledky hospodaření (výše HV). Kontrola výnosů: podle účetnictví (6. tř.), účtujeme podle PPD. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK Výsledek činnosti podniku z ekonomické stránky, ukazatel úrovně hospodaření podniku. Dosažení zisku= cíl podnikatele. zisk = finanční zdroj podniku Při zjišťování HV v podniku, rozlišujeme tyto složky HV: provozní HV (porovnání) z finanční činnostiHV z běžné činnosti mimořádné Z takto upravených HVse stanoví základ pro výpočet DZP z běžné a mimořádné činnosti. HV před zdaněním – hrubý HV po zdanění – čistý (disperibilní HV) HV může mít podobu: zisku V>N ztráty N<V (nejdéle 7 let ztráty) V=N při výpočtu BZ Funkce zisku Kriteriární– ukazatel hospodaření podniku Rozdělovací – zisk se rozděluje mezi podnik a stát Stimulační – zaměstnanci jsou zainteresování na výši HV (podíly na HV) co nejvyšší zisk zajímá vlastníka (akcionáře) Rozvojová – použití zisku na nákup nové technologie, zařízení Ztráta Předpokládaná – při zahájení podnikání, při velkých strukturálních změnách v podniku, např.: změna výrobního programu Neplánovaná – špatný odhad tržní situace v důsledku nezaplacení dodávek odběrateli, druhotná platební neschopnost, ---- špatné hospodaření. Použití zisku v podniku Odvod daně z příjmu = čistý zisk Čistý ziskse přidělí: do povinně tvořených fondů (ZRF) na krytí ztrát z hospodaření do dalších podnikových fondů statutární fondy (o jejich vzniku rozhodují statutární orgány) sociální fond, fond odměn – na stravenky, dovolenou Úhrada ztráty z minulých let U a. s. –výplata dividend,tantiém (pro členy správní rady) Část zisku může zůstatnerozdělená – převedena na účet 428 – nerozdělený zisk z minulých let Na zvýšení ZJ Zjišťování HV (zjišťujeme na 710) náklady provozní 50 – 55 - 597 převod provozních N výnosy provozní 60 – 65 - 697 převod provozních výnosů náklady finanční 56 – 57 - 598 převod finančních N provozní HV – ztráta výnosy finanční 66 – 67 - 698 převod finančních V finanční HV + zisk finanční HV - ztráta náklady mimořádné 58. výnosy mimořádné 68 mimořádný HV + zisk mimořádný HV – ztráta ZISK nebo ZTRÁTA daň z příjmů HV po zdanění (čistý) Výpočet základu pro DZP spočítáme HV z běžné činnosti, zjistíme HV z mimořádné činnosti podle Zákona o daních z příjmů takto zjištěné základy zvýšíme o přičitatelné položky a snížíme o odčitatelné položky Daňově neuznatelné (Přičitatelné) položky: N, které zákon neuznává jako daňové stravné nad limit (vyšší než 50 %) cestovné částka, o kterou účetní odpisy převyšují daňové N na reprezentaci (pohoštění, občerstvení, dárky) tvorba jiných než zákonných rezerv pojistné placení nad zákonem danou hranici dary nad zákonem stanovené podmínky nesmluvní pokuty a penále dosud neuhrazené částky mank a škod …….a jiné Daňově neuznatelné výnosy (Odčitatelné položky): úroky z vkladů CP, které se zdaňují zvláštní sazbou daně a podnik je přijímá zdaněné 10 % VC HIM u prvních vlastníků, daňová ztráta (7 x) Odčitatelné položky nám základ daně snižují.

Témata, do kterých materiál patří