Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Mezinárodní obchod

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

17. Mezinárodní obchod Světové hospodářství a jeho vznik Vývoj světového hospodářství(SH): - poslední třetina 19.stol. - rozvoj vědy a techniky + jejich využití v průmyslu, dopravě a spojích - systém volného podnikání - námezdní práce, soukromé vlastnictví = KAPITALISMUS - hospodářsky samostatné státy + mezinárodní dělba práce SH je globální sociálně ekonomický systém, do něhož jsou v různé míře zapojovány jednotlivé národní ekonomiky(státy) na základě mezinárodní dělby práce a sítě mezinárodních ekonomických transakcí. sociálně ekonomický systém = ekonomie + ideologie + kultura + politika + globalizace (problémy) integrace = základní princip vývoje SH (časově i prostorově) Mezinárodní dělba práce = umožňuje posun hranice výrobních možností SH, vzájemně ovlivňuje národní ekonomiky Síť mezinárodních ekonomických transakcích = mezinárodní obchod + mezinárodní pohyb kapitálu Vliv velkých geografických objevů na formování kapitalistických ekonomik: - rozvoj světového obchodu a celosvětové dělby práce - nové druhy hospodářských plodin a zvířat - cenová revoluce(= příliv drahých kovů) - vzrůst významu atlantických zemí na úkor Středomoří - vzrůst významu koloniálního systému a novověkého otroctví Západní Evropa --------------- Východní Evropa Buržoazní revoluce: druhé nevolnictví - Holandská - Anglická - Francouzská merkantelisté, fiziokraté Manufakturní období: - centralizované manifaktury = ruční práce, vnitřní dělba práce, zaměstnávání žen a dětí - rozptýlená manifaktura = faktoři, domácké práce - systém námezdní práce a kapitálu =původní akumulace kapitálu Období průmyslové revoluce: = přechod od ruční práce ke strojní velkovýrobě - přechod k mechanizované výrobě - parní stroj - výroba strojů stroji - rozvoj dopravy a telekomunikací - aplikace vědeckých objevů ve výrobě Hospodářské a sociální důsledky: - zvýšení produktivity práce - koloniální a obchodní expanze - urbanizace - vývoz kapitálu - destrukce feudálních struktur - zemědělská velkovýroba - cyklický průběh reprodukčního procesu - pokles významu kvalifikované práce - nezaměstnanost - vyhrocení sociální nerovnosti Na základě výše uvedených faktů vznikají v obd.prům.revoluce dvě protichůdné školy: Klasická škola politické ekonomie(ot.č.1) X Utopický socialismus Důsledky vzniku světového hospodářství - světový trh (se zapojením kolonií) - celosvětový hospodářský cyklus (otázka č.14) - mezinárodní pohyb kapitálu - migrace obyvatelstva - světový trh služeb - polarizace mezi hospodářsky vyspělým a zaostalým světem - koloniální expanze - střet zájmů velmocí => 1.světová válka Mezinárodní obchod Mezinárodní obchod (MO) je souhrn směnných transakcí uskutečněných přes hranice národních ekonomik. - národní ekonomiky fungují vzájemně propojeny - otevřené ekonomika = část produkce se vyváží na zahraniční trhy, část domácí spotřeby pochází z produkce cizích ekonomik - s rozvojem hospodářství se ekonomika stává otevřenější - MO zprostředkovává rozdělování zdrojů -MO rozvíjí výrobní a spotřební možnosti národních ekonomik Dnešní podoba národních ekonomik je výsledkem jejich vzájemného dlouhodobého ovlivňování vnějším ekonomickým prostředím - tj.SVĚTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ. Příčiny vzniku MO: - přírodní a klimatické podmínky - ovlivňují výrobní i spotřební možnosti společnosti - odlišné preference spotřebitelů v různých zemích(dovoz hlemýžďů do Francie) - možnost realizace výhody - z hlediska geografického, nákladového, politického, technologického atd. - nesoulad mezi výrobou a spotřebou - MO umožňuje výrobní specializaci a současně širokou spotřebu, vzniká závislost na vnějších podmínkách - výhody velkovýroby - úspory z rozsahu výroby, velkovýroba není limitována domácím trhem Absolutní výhoda = schopnost jedné země vyrábět určité zboží efektivněji (levněji), než země druhé. Každá země se specializuje na zboží, které vyrábí nejefektivněji. Výsledkem specializace je růst celkového produktu. Komparativní výhoda = specializace a růst celkového produktu jednotlivých zemí je možný, i když jedna země vyrábí efektivněji veškeré zboží. Zvýšený hospodářský výkon se mezinárodní směnou proměňuje ve vyšší úroveň spotřeby. Uplatnění výhody záleží na možnostech MO (liberalismus X protekcionismus).  pohyby těchto položek se sledují prostřednictvím jednotlivých účtů platební bilance, nejčastěji BĚŽNÝ ÚČET – vývoz a dovoz výrobků a služeb TRANSFER – přesun, dlouhodobý a krátkodobý kapitál, devizové rezervy; pohyby těchto položek se sledují prostřednictvím jednotlivých účtů platební bilance BĚŽNÝ ÚČET – normální. Zde je zachycen vývoz a dovoz výrobků a služeb KAPITÁLOVÝ ÚČET – vývoz a dovoz kapitálu Mezinárodní dělba práce = každá země se specializuje na takovou výrobu, ke které má nejlepší předpoklady

Témata, do kterých materiál patří