Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Naklady, kalkulace, THN

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (79 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

6. Náklady. Kalkulace, THN náklad = vyjadřuje spotřebu výrobních činitelů v peněžních jednotkách, spotřeba živé a zvěcnělé práce v peněžních jednotkách Tato spotřeba souvisí s vyrobením výrobku, provedením výkonu v Kč Členění nákladů podle druhů (najdeme v 5. tř.) provozní (spotřeba materiálu, energie, opravy, cestovné, dary) finanční (úroky, kursové ztráty) mimořádné (manka a škody) provozní: v souvislosti s běžnou činností podniku mimořádné: v souvislosti s mimořádnou činnosti, nelze je předem stanovit Porovnáním N a V finančních a provozních vzniká HV z běžné činnosti. Porovnáním N a V mimořádných vzniká HV z mimořádné činnosti. Členění podle kalkulace jednicové (přímé) Dají se stanovit přímo na jednotku výkonu podle THN (přímý materiál, mzdy) režijní (nepřímé) Nedají se zjistit přímo na jednotku výkonu, zjišťují se na celý objem vyrobených výkonů a potom se rozvrhují na jednotku výkonu (spotřeba E, osvětlení, mzdy účetní, správní režie) Můžeme je stanovit pomocí: přirážkové metody, kalkulace % režijní = režijní N / rozvrhová základna * 100 režijní = správní a výrobní režie rozvrhová základna = celkové přímé náklady Podle místa vzniku prvotní – vznikají v souvislosti s činností podniku vůči okolí vně podniku=přepravné, fakturování druhotné – vznikají uvnitř podniku, např. : spotřeba materiálu, oprava stroje vlastní dílnou, vznikají s činností hospodářské Podle vnitropodnikových útvaru Podnik se uvnitř člení na relativně samostatné vnitropodnikové útvary, tzv hosp. střediska, tam vznikají náklady spojené s jejich činností. Členíme je podle tohotov jakém vnitropodnikévm útvaru, hosp. středisku vznikly (výrobní, zásobovací, opravárenské, správní, odbytové) Podle vztahu ke změnám objemu výroby fixní – změnami výroby se nemění, např.: ke změně nedochází u celkových rovnoměrných odpisů, nebo u nájemného variabilní (proměnné) – změní se změnami objemu výroby (spotřeba materiálu) progresivní (nadproporcionální) se zvýšením objemu výrobu rostou rychleji (mzdy za přesčasy, zavádění výrobku na trh – reklama) proporcionální – rostou stejně rychle jako roste výroba (spotřeba materiálu) degresivní (podprocionální) – se zvýšením obejmu výroby klesají, např.: přepravné se vzrůstající vzdáleností klesá sazba km. indiferentní náklady –nejsou v žádném vztahu ke změnám objemu výroby, jejich vznik je nečekavý (škody) Nákres celkových proměnných nákladů progresivníproporcionální degresivní Nákladové křivky CELKOVÉNA JEDNOTKU VÝKONU N FIXNÍ Měnící se skokem při pořízení nové linky Q PROGRESIVNÍ PROPORCIONÁLNÍ DEGRESIVNÍ BOD ZVRATU = udává nám,při jakém objemu výroby jsou náklady shodné s výnosy, a tedy HV=0 Podnikatel před výrobou a při výrobě vynakládá náklady, a to náklady fixní i variabilní, jejich součet dává náklady celkové. Když vyrobenou produkci prodá , obdrží tržby. Při prodeji malého množství výrobků budou jeho náklady vyšší než tržby. Jeho činnost bude ztrátová. Teprve až prodá určité množství výrobků, vyrovnají se jeho náklady s tržbami a HV = 0. Při prodeji vyššího množství výrobků dosáhne vyšších tržeb než jsou vynaložené náklady a dosáhne zisku. N = F + v*x V = x*p N=V F + v*x = x*p, po úpravě x = F/p-v Příklad: Švadlena zakoupila šicí stroj za 20.000,- Kč (FN), bude šít zimní horolezecké bundy, na každou bude potřebovat materiál za 3.000,- Kč, bundu bude prodávat za 5.000,- Kč. Kolik musí ušít bund, Aby HV =0, jaký bude HV při prodeji 15 bund ? Kolik bund by musela ušít, aby dosáhla zisku 40.000,- Kč? B c a Bod zvratu = celkové fixní N / cena za kus – proměnné N na 1 výrobek Bod zvratu s předpokládaným ziskem =celkové fixní N + předpokládaný zisk cena za kus – proměnné N na 1 výrobek BZ = 20.000,- / (5.000,- - 3.000,-) = 10 ks N = 20.000,- + (3.000,- x 10) = 50.000,- V = 5.000,- x 10 = 50.000,- BZ = 20.000,- + 40.000,-/ (5.000,- - 3.000,-) = 30 kusů Nc=T, Nc= b + ax, T = cx, b + ax = cx z toho vyplývá, že x (BZ) = b/c-a Nákres BZ N(T) T=cx Nc=b + ax T=Nc b BZ = xQ = objem výroby Nc = celkové N Nc = b + ax b = celkové fixní N a = proměnné N na jednotku výroby x = objem výroby T = celkové tržby T = cx c = cena za jednotku x = objem prodeje Plánování nákladů - pomocí norem spotřeby a objemu výkonů stanovíme plán výroby a z něho plán nákladů, výnosů v HV. Vycházímez THN (např. norem spotřeby materiálu, energie, výkonových norem ….)Z plánu výroby, z předběžných kalkulací, další údaje najdeme v rozpočetnictví. Podnik si sestaví podle těchto podkladů plán N a V a HV. Kontrola nákladů Používámev účetnictví, kontrolujme rozpočty účetnictví a výsledné kalkulace. Snižování Nákladů snížení materiálových nákladů (úspora, využití odpadu, levnější materiály, omezení zmetkovitosti, vylehčování konstrukcí, úspory energie) snížení mzdových nákladů (snížení administrativy, využívání prac. Doby, náhrada lidské práce prací strojní, odstranění prostojů, dobrá organizace práce) snížení ostatních nákladů (omezení penále, pokut) Týká sepředevším provozních N – náklady materiálové (úspora materiálu, pohonné hmoty, využití odpadu, nákup levnějšího stejně kvalitního materiálu, úspory energie, vylehčování konstrukcí strojů, výrobků). Efektivnost Nákladů = výroba v Kč (Q) / N na tuto výrobu znamená kolik produkce tržeb v Kč připadne na jednu korunu N znamená využití nebo účinnost Haléřový ukazatel = N/Q výsledek nám ukazuje kolik haléřů N připadne na 1 Kč produkce Rentabilita nákladů = zisk / náklady kolik zisku získáme z jedné koruny, která byla vložena do výrobku znamená výnosnost nebo ziskovost. Z hlediska rozborů nás zajímá struktura N a podíl jednotlivých N na celkové sumě Struktura Nákladů = jednotlivé N / celkové N podíl některých nákladů na celkových N KALKULACE Sloužíke stanovení N na kalkulační jednici. Kalkulační jednice = jednotka výkonu (např.: 1ks, 1 kg, 1 tkm, 100 cihel) Jednotka výkonu = přesně vymezená Členění kalkulací Podle času předběžná – sestavují se před zahájením činnosti, obsahují předpokládané N výsledné – sestavují se po ukončení činnosti, obsahují skutečné N Předběžné: normová (operativní – p

Témata, do kterých materiál patří