Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Sociální a zdravotní pojištění

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (142 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

15.SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ charakteristika, princip - odvod a placení pojistného - odvod a placení pojistného sociální politika státu Charakteristika, princip SP a ZP patří mezizákonná pojištění, tzn., že účast na nich je ze zákona povinná (na rozdíl od komerčního pojištění, které je uzavíráno dobrovolně u komerčních pojišťoven) Je založeno naprincipu solidarity – tzn., že jednotliví plátci přispívají na ZP a SP rozdílnými částkami a přitom všichni pojištěnci mají zajištěno rovné právo na poskytnutí potřebné zdravotní péče, resp. na pobírání důchodu při splnění předepsaných podmínek. Sociální pojištění Právní úprava -Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Pojistné na sociální zabezpečeníje příjmem státního rozpočtu, spravuje hospráva sociálního zabezpečení Struktura pojistného na sociální zabezpečení pojistné na důchodové pojištění pojistné na nemocenské pojištění příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Druhy dávek dávky nemocenského pojištění a)nemocenská Za první tři dny dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény není vyplácena žádná náhrada. Od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti nebo karantény poskytuje zaměstnavatelnáhradu mzdy za pracovní dny (je to mzdový náklad zaměstnavatele nikoliv sociální dávka). Od 15. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény je pak vyplácenanemocenská za kalendářní dny. Výše nemocenské za kalendářní den –60 % redukovaného denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ je úhrn příjmů za rozhodné období (obvykle 12 předchozích kalendářních měsíců) vydělený počtem kalendářních dnů rozhodného období. - Podpůrčí doba pro poskytování nemocenského je maximálně380 kalendářních dnů. b)ošetřovné – na tuto dávku má nárok zaměstnanec v těchto případech: - musí ošetřovat nemocného člena domácnosti - musí pečovat o dítě mladší 10 let v důsledku uzavření školského nebo dětského zařízení (havárie, epidemie...) - dítě má karanténu - osoba, která se o dítě stará, sama onemocněla Podpůrčí doba u ošetřovného činínejdéle 9 kalendářních dnů (u osamělého zaměstnance max. 16 kalendářních dnů). Výše ošetřovného činí60 % redukovaného DVZ za kalendářní den. c)peněžitá pomoc v mateřství základní podmínkou nároku na PPM je účast na pojištění v době nástupu na PPM, nárok má i žena v ochranné lhůtě (zaměstnání skončilo v době těhotenství – ochranná lhůta je 180 dnů ode dne zániku pojištění). další podmínkou je účast na nemocenském poj. alespoň 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM, u OSVČ alespoň 180 kalendářních dnů v posledním roce před počátkem podpůrčí doby Nástup na PPM bývá v období od počátku 8. až 6. týdne před očekávaným porodem, nejpozději počátkem 6. týdne před porodem. Podpůrčí doba činí 28 týdnů u 1 dítěte, 37 týdnů u dvou či více dětí. Od 7. týdne věku dítěte má nárok na PPM i otec dítěte nebo manžel ženy, která dítě porodila (musí s matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě). Četnost střídání není omezena. Výše PPM - 70 % redukovaného DVZ za kalendářní den. d)vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství – poskytuje se zaměstnankyni, pokud byla z důvodu těhotenství a mateřství dočasně převedena na jinou práci, kde má nižší výdělek. Poskytuje se za kalendářní dny, kdy byla převedena na jinou práci. (Za uplynulý kalendářní rok se vypočítá DVZ a ten se doplatí do DVZ za novou práci) Zaměstnanců se týkají všechny dávky, OSVČ má nárok jen na nemocenskou a peněžitou pomoc v mateřství. dávky důchodového pojištění Český důchodový systém se skládá ze tří částí – tzv. pilířů. 1. pilíř- starobní důchod - invalidní důchod - plný nebo částečný, - pozůstalostní důchody - vdovský a vdovecký, sirotčí 2. pilíř – od samého začátku byl velmi kritizován a k 1. 1. 2016 byl již zrušen. Princip byl takový – klient si převáděl na svůj účet důchodového spoření 3 % z prostředků, které se dosud odváděly jako SP do SR. Zároveň si k této částce musel přidat 2 % ze své mzdy. 3. pilíř – penzijní připojištění se státním příspěvkem 3.dávky a služby státní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti – snaha zvýšit šanci nezaměstnaného začlenit se do pracovního procesu - rekvalifikační kurzy, dotace na mzdu absolventa (získání praxe) Pasivní politika zaměstnanosti - kompenzuje nedostatečné příjmy nezaměstnaných – výplata podpory v nezaměstnanosti Podpora v nezaměstnanosti (jen k projití, není náplní maturitní zkoušky) Podpora náleží uchazeči o zaměstnání, pokud: byl v posledních 3 letech zaměstnán alespoň po dobu dvanácti měsíců požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti není poživatelem starobního důchodu nebo plného invalidního Do předchozího zaměstnání se započítává i náhradní doba zaměstnání, tj. doba: přípravy osoby se zdravotním postižením k práci, pobírání plného invalidního důchodu, osobní péče o dítě do 4 let věku, osobní péče o osobu, která se podle zvláštních právních předpisů považuje za osobu závislou na pomoci jiné výkonu dlouhodobé dobrovolnické služby v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu soustavné přípravy na budoucí povolání v maximální délce 6 měsíců. Podpora je vyplácena nejdéle po dobu: do 50 let věku 5 měsíců, do 55 let věku 8 měsíců a nad 55 let věku 11 měsíců. Pokud se uchazeč o zaměstnání účastní rekvalifikačního kurzu úřadu práce, je podpora vyplácena až do ukončení rekvalifikace. Po skončení podpůrčí doby získá nezaměstnaný jen sociální dávku ve výši životního minima (v roce 2017 – 3 410 Kč. Pokud nevykazuje požadovanou aktivitu, dostane existenční minimum (r. 2017 – 2 200 Kč). Výše podpory v nezaměstnanostije stanovena na základě průměrného měsíčního čistého příjmu v posledním zaměstnání (předkládá se potvrzení o příjmu za uplynulý rok v předchozím zaměstnání). 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku po dobu prvních 2 měsíců (v r. 2017 max.15 660 Kč) 50 % - po dobu dalších 2 měsíců 45 % - po zbývající dobu 60 % - po cel

Témata, do kterých materiál patří