Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Personalistika odměňování zaměstnanců

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Personalistika pochází z latinského slova persóna = osoba v širším pojetí: personalistika = vedení lidí, motivace a stimulace v užším pojetí: personalistika = specializované činnosti týkající se pracovníků v personálních útvarech organizací v rámci větších podniků vznikají personální úseky – ve velkých podnicích může mít úsek i několik oddělení Získávání zaměstnanců zaměstnavatel hledá pro dané profese zaměstnance s určitou kvalifikací kvalifikace = znalosti, dovednosti a kompetence (bývá potvrzována dokladem – tj. vysvědčení, diplom, certifikát apod.) Stanovení počtu zaměstnanců Odhadem Výpočtem Stanovímecelkový čas potřebný pro výrobu v určitém období (např. za měsíc) podle výrobního úkolu anorem výkonu (výkonová norma času=čas na jednotku výrobku-např. 5 minut na zasazení 1 stromku, výkonová norma množství=množství výroby za určitou časovou jednotku – např. za 1 hodinu zasadit 12 stromků) Stanovíme, kolik času za danou dobu odpracuje jeden zaměstnanec (tj. fond pracovní doby – např. 8 hodin za den) Vypočteme potřebný počet zaměstnanců: Počet zam-ců=celkový potřebný čas/doba odpracovaná jedním zam-cem Zdroje získávání pracovníků Z vnitřních zdrojů je potřeba mít dobrý vnitřní informační systém Z vnějších zdrojů přímo ze škol z konkurenčních podniků pomocí úřadu práce pomocí agentur Kde hledat a nabízet práci webové portály inzertní část novin a časopisů, letáky, vývěsky tipy – od známých a přátel Úřad práce pracovní agentury VZNÍK A PRŮBĚH PP Vznik volbou– prezident, starosta, místostarosta, zastupitel parlamentu (končí uplynutím doby) jmenováním –předseda, ministři, ředitelé krajských úřadů, náměstci smlouvou –o PP nebopráci konané mimo PP Dohody konané mimo PP Dohoda o provedení práce (DPP) může být uzavřena na max. 300 hodin ročně u jednoho zaměstnavatele musí být uzavřena písemně – musí obsahovat dobu, na kterou je uzavřena neplatí se soc. a zdrav. poj. pokud mzda nepřekročí 10.000,- měsíčně Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) nesmí být delší než 20 hodin za týden musí být uzavřena písemně je tu povinnost uhradit soc. a zdrav. poj. při příjmu nad 2.500,- Pracovní poměr -vzniká na základěpracovní smlouvy Podstatné náležitosti: druh práce místo výkonu práce den nástupu do práce Ostatní náležitosti: mzda pracovní doba dovolena doba určitá/neurčitá zkušební doba Změna převedením na jinou práci - i bez souhlasu zaměstnance přeložení na jiné místo výkonu práce– pouze se souhlasem zaměstnance Ukončení dohodou - nutný písemný souhlas obou stran zrušením ve zkušební době –bez udání důvodu, písemné doručení – zpravidla 3 dny předem okamžité zrušení –pokud zaměstnanec porušil pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem - zaměstnanec může okamžitě zrušit PP v případě, kdy podle lékařského posudku nemůže déle konat práci bez vážného ohrožení svého zdraví a zaměstnavatel ho nepřevedl v době 15 dnů ode dne předložení posudku na jinou vhodnou práci - nebo v případě, kdy mu zaměstnavatel nevyplatil mzdu do 15 dnů po uplynutí doby její splatnosti výpověď –jednostranný právní akt, musí být písemná a doručená druhé straně výpověď zaměstnancem –jakýkoliv důvod nebo bez důvodu -výpovědní doba - 2 měsíce výpověď zaměstnavatelem –pouze z důvodů uvedených v zákoníku práce -výpovědní lhůta – 2 měsíce - zaměstnavatelnesmí dát výpověď zaměstnanci pracovně neschopnému na nemocenské, povolanému k výkonu vojenské služby, těhotné zaměstnankyni a zaměstnankyni trvale pečující alespoň o jedno dítě mladší 3 roky PÉČE O ZAMĚSTNANCE - Povinná péče: Placení pojištění zdravotní pojištění – podnik zaměstnance přihlásí u zdravotní pojišťovny podle jeho výběru, menší část pojistného mu podnik sráží ze mzdy (4,5% z HM) sociální pojištění – podnik zaměstnance přihlásí u okresní správy sociálního zabezpečení (6,5% z HM) pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo vzniklou nemocí z povolání– protože zaměstnavatel odpovídá za škodu, která vznikne zaměstnanci při pracovním úrazu, musí tuto odpovědnost pojistit Poskytování informací - zaměstnavatel musí zaměstnance informovat o: plánech rozvoje předpokládané potřebě zaměstnanců plánovaném hromadném propouštění bezpečnosti práce Bezpečnost a hygiena práce - zaměstnavatel je povinen: zpracovat směrnice k zajištění bezpečnosti práce – např. hygienické předpisy provádět školení zaměstnanců dbát na bezpečnost při výkonu určitých prací odstraňovat bezpečnostní rizika poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky kontrolovat dodržování předpisů BOZP - Nepovinná péče: Podpora kvalifikace zaměstnanců– např. školení Pečují o pracovní podmínky a pracovní prostředí Poskytují benefity –příspěvky na stravování, rekreaci a kulturní vyžití ODMĚŇOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Plat -odměňování zaměstnanců státu (tj. rozpočtové org., územně samostatné celky – kraje, obce, zaměstnanci ve služebním poměru, státní fondy, příspěvkové organizace) - je určen platovou třídou Mzda -přísluší zaměstnanci za vykonanou práci složky HRUBÉ MZDY: HM = základní mzda + pobídkové složky mzdy + náhrady mzdy Základní mzda časová - její výše závisí na odpracovaném čase - může být dána –hodinovou sazbounebo jako měsíční stálá mzda úkolová -podle odvedené práce - použijeme ji tam, kde je výkon snadno měřitelný podílová - zaměstnanec obdrží určitý podíl z dosažených výsledků práce Pobídkové složky mzdy osobní ohodnocení - vyjadřuje kvalitu práce zaměstnance - bývá pravidelnou složkou mzdy příplatky - např. za práci přesčas, ve svátek, v neděli, ve ztíženém pracovním prostředí prémie - např. 5% za překročení plánu se vyplatí prémie 10% odměny - jednorázové - např. odměna za mimořádný pracovní výsledek či n za realizaci zlepšovacího návrhu Náhrady mzdy -vyplácí se v případě, že zaměstnanec nepracoval, ale má na mzdu nárok - např. dovolená, svátky, nemoc složky ČISTÉ MZDY: ČM = hrubá mzda – zákonné srážky (soc., zdrav. poj., daň) složky MZDY K ÚHRADĚ: MkÚ = čistá mzda – osobní srážky + náhrada za nemoc

Témata, do kterých materiál patří