Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnik,_podnikani

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (122,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. PODNIK, PODNIKÁNÍ a) Pojem podnik, charakteristika podniku, členění podniků PODNIK - ekonomicko – právní subjekt, je to seskupení výrobních činitelů za určitým hospodářským účelem, který vede k trvalému dosahování zisku - soubor hmotných, nehmotných a osobních složek k podnikání PODNIKÁNÍ - soustavná činnost provozovaná podnikatelem samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku - je vymezeno právními normami (Občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, živnostenský zákon) CHARAKTERISTIKA PODNIKU - základním a společným cílem každého podniku je tvorba zisku (zisk = výnosy – náklady) - podnik se snaží své zisky neustále zvyšovat: - zvyšováním výnosů - snižováním nákladů - ostatní cíle podniku: - maximalizace obratu - minimalizace nákladů - snaha přežít - dosažení podílu na trhu - spokojenost zaměstnavatele - růst firmy PODNIKATEL Samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení ziku Dle Občanského zákoníku je podnikatelem: 1. osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby 2. živnostník nebo jiná samostatně výdělečně činná osoba ČLENĚNÍ PODNIKŮ: 1.Podle formy vlastnictví Státní organizace - ziskové (státní podnik) - neziskové (rozpočtové, příspěvkové) - státní fondy Soukromé (živnosti) Společné (obchodní společnosti) Družstva Smíšené (podniky se zahraniční účastí) Jiné (tichá společnost, sdružení/konsorcium, holding, církve, nadace,…) 2.Podle právních forem státní organizace družstva soukromé (živnostenské podnikání) společné (obchodní společnosti) smíšené (se zahraniční účastí) 3.Podle způsobu řízení a) řízené přímo (pomocí příkazů, zákazů a nařízení; centrální orgán = ministerstvo; správní orgán = obec, město, radnice, magistrát) b) řízené nepřímo (ostatní podniky, které jsou řízené prostřednictvím daní, cel, cen a poplatků) 4.Podle rozsahu působnosti Místní Oblastní (dříve okresní) Národní Nadnárodní (celosvětové) 5.Podle předmětu podnikání a) výrobní (např. pekárny, sklárny) b) obchodní (např. obchody) c) poskytující služby (např. lékař, mechanik, divadlo) 6.Podle velikosti Malé (do 100 zaměstnanců) Střední (100 - 500 zaměstnanců) Velké (nad 500 zaměstnanců) Lze se setkat i s jiným členěním podniků dle velikosti, např. Unie malých a středních podniků ČR rozlišuje: Mikro podniky - do 10 zaměstnanců Malé podniky - do 50 zaměstnanců Střední podniky - do 250 zaměstnanců ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Vznik a zánik podniku, likvidace, konkurz ZALOŽENÍ - vzniká sepsánímspolečenské (podepsané všemi společníky a notářsky ověřené) nebozakladatelské smlouvy (listiny) !!!!Pokud je společnost zakládána více zakladateli, musí vydatstanovy!!! Stanovy podrobněji upravují vztahy mezi společníky, především podíly na zisku a úhrady případné ztráty firmy. VZNIK - vzniká zápisem do OR - návrh na zápis musí být podán do6 měsíců od založení - závisí na právní formě a vznik je popsán v Občanském zákoníku a Zákoně o obchodních korporacích (živnosti v živnostenském zákoníku) ZRUŠENÍ Důvody zrušení podniku a)S likvidací - Uplynutím doby, na kterou byl založen - Splněním cíle, pro který byl založen - Rozhodnutím podnikatele - Rozhodnutím soudu - Úmrtím podnikatele b)Bez likvidace - Fúze (= sloučení/splynutí s jiným podnikem) - Rozdělení podniku - Změna právní formy podnikání - Bankrot (= úpadek) - pro likvidaci není dostačující majetek ZÁNIK - oficiálně zaniká podnik výmazem z OR - výmazem dochází ke zrušení právní subjektivity podniku LIKVIDACE - vypořádání majetkových poměrů podniku - nutno provést při zrušení podniku - při likvidaci se postupuje různě podle právních forem podnikání a)u podniku jednotlivce (živnost) - dochází k prodeji majetku, úhradě dluhů, vymáhání pohledávek - podnik může být prodán jako celek nebo po částech b)u obchodních korporací - je určena osoba (likvidátor), která z pověření statutárního orgánu provádí likvidaci - údaje o likvidátorovi se zapíší do OR Likvidátor - soustřeďuje peněžní prostředky firmy u jedné banky - hradí závazky podniku - vymáhá pohledávky od dlužníků - průběžně zpeněžuje majetek firmy - po úhradě všech závazků se zbývající peníze rozdělí mezi majitele firmy Nelikviduje se: - pokud dochází k rozdělení podniku, sloučení podniku nebo změně právní formy - pokud je firma dlouhodobě zadlužená, má ztrátu v hospodaření a nehrdí své dluhy (je na pokraji bankrotu) BANKROT = podnik není schopen platit své závazky, je dlouhodobě zadlužen Řešení bankrotu: Konkursní řízení Reorganizace Oddlužení a) konkurz = soudní řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele je upravenoInsolvenčním zákonem (Zákon č. 182/2006 Sb.) návrh na konkurz podávají věřitelé či sám podnik u soudu konkurzní podstatu tvoří majetek podniku cílem je uspokojit věřitele zahájení konkurzu oznámí soud zveřejněním - tímto dnem se podnik stáváúpadcem a nesmí manipulovat se svým majetkem věřitelé se musí přihlásit do 30 dnů od prohlášení konkurzu soud určísprávce konkurzní podstaty Správce konkurzní podstaty Navrhuje způsob zpeněžení majetku podniku a) dražbou b) prodejem mimo dražbu O svém postupu informuje soud, který jeho návrh schvaluje a vydáváRozvrhové usnesení,dle kterého se uspokojují nároky z konkurzu v pořadí: Náklady na soudní jednání Odměna správci konkurzní podstaty Nároky zaměstnanců firmy Stát (daně, poplatky, cla, příspěvky na soc. pojištění) Ostatní věřitelé b) reorganizace = úpadkové řízení, při kterém se pohledávky věřitelů postupně uspokojují z dále provozovaného podniku úpadce c) exekuce = zabavení majetku Přistupuje se k ní u malých firem/živností Většinou pokud podnik má jen 1 věřitele ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- c) Obchodní rejstřík, obchodní jméno – firma OBCHODNÍ REJSTŘÍK (OR) - veřejný seznam

Témata, do kterých materiál patří