Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Monetární politika

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (53 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Monetární politika – cíle a nástroje, centrální banka = soubor opatření, kterými je možno ovlivnit vývoj peněžního trhu, zejména pak nabídky peněz (peněžní zásoby). Je prováděna centrální bankou. Je to tedy centrální banka, kdo „kontroluje“ nabídku peněz. Cíle Konečné Jako konečné cíle měnové politiky uvádíme nízkou míru nezaměstnanosti a stabilní cenovou hladinu. Zprostředkující Za zprostředkující cíle považujeme nabídku peněz a úrokovou sazbu. Nástroje Nástroje měnové politiky rozdělujeme na přímé a nepřímé. Přímé nástroje se používají spíše v méně rozvinutých ekonomikách. V rozvinutých ekonomikách využívají centrální banky nepřímé nástroje. Česká národní banka využívá nepřímé nástroje. Přímé Úvěrové limity – centrální banka stanoví maximální možný objem úvěrů, které mohou komerční banky poskytnout. Nebo je stanoven (omezen) objem úvěrů, které poskytuje centrální banka komerčním bankám. Administrativní omezení přílivu peněz ze zahraničí a odlivu peněz do zahraničí. Převádění depozit vládních jednotek z komerčních bank na účty u centrální banky. Úrokové stropy – centrální banka stanoví maximální výši úrokových sazeb pro soukromý sektor. Nepřímé diskontní sazba, operace na volném trhu a sazba povinných minimálních rezerv Diskontní sazba Jedná se o sazbu, za kterou si banky půjčují od centrální banky. Operace na volném trhu Operace na volném trhu spočívají v nákupu nebo prodeji cenných papírů centrální bankou. Sazba povinných minimálních rezerv Centrální banka = základní banka státu – v ČR - ČNB Centrální banka realizuje měnovou politiku, spravuje měnu státu, dohlíží nad činností obchodních, poskytuje jim úvěry, též i licence a vůbec stanoví podmínky pro činnost obchodních bank a dalších finančních institucí. Vede účetstátního rozpočtu. Dále sleduje množství peněz a ovlivňuje ho, spravuje rezervy ve zlatě a cizích měnách – devizové rezervy. Hlavním nástrojem banky je stanovení úrokových sazeb, od kterých se odvíjejí sazby jednotlivých obchodních bank na mezibankovním trhu. V některých zemích ovlivňuje měnový kurz, a to i ČNB: například v návaznosti na kurz Eura 13. – Fiskální politika – cíle a nástroje, vestavěné stabilizátory, diskrétní opatření, vytěsňovací efekt Cíle Konečné Za konečné cíle fiskální politiky považujeme nízkou míru nezaměstnanosti a stabilní cenovou hladinu. Zprostředkující Zprostředkujícím cílem je agregátní poptávka, tedy možnosti jejího ovlivnění k dosažení jednoho z konečných cílů. Nástroje Za nástroje fiskální politiky považujeme rozpočtové příjmy a rozpočtové výdaje. Příjmy Změna míry zdanění důchodů Pokud dojde k poklesu míry zdanění (je snížena sazba daně z příjmu), vzroste disponibilní důchod domácností, tím pádem se zvýší spotřební výdaje domácností a vzroste agregátní poptávka AD. Pokud dojde k růstu míry zdanění, dojde k poklesu disponibilního důchodu domácností, dojde k poklesu spotřebních výdajů a k následnému poklesu agregátní poptávky. Výdaje U tohoto nástroje se zaměříme na vládní nákupy a transferové platby Změna výše vládních nákupů Vládní nákupy G jsou součástí agregátní poptávky stejně jako spotřební výdaje. Růst vládních nákupů opět stimuluje agregátní poptávku. Růst vládních nákupů může mít podobu nákupu výzbroje pro armádu, výstavby infrastruktury apod. Změna výše a struktury transferových plateb Transferové platby jsou jednosměrné platby. Jsou příjmem domácností, které následně rozhodnou, za co je utratí. Zahrnou je tak do svého disponibilního důchodu. Pokud rostou transferové platby domácnostem, roste disponibilní důchod domácností a rostou tak spotřební výdaje, které stimulují agregátní poptávku. Vestavěné stabilizátory Vestavěné stabilizátory jsou zakotveny například v zákoně. V době expanze totiž brzdí rychlý růst ekonomiky, v době recese tlumí její propad Do kategorie vestavěných stabilizátorů řadíme: Progresivní zdanění důchodů. Při progresivním zdanění důchodů jsou důchody domácností rozděleny do pásem a každé z těchto pásem je daněno jinou sazbou daně. Nejnižší pásmo je daněno nejnižší sazbou daně, nejvyšší pásmo pak sazbou nejvyšší. Neznamená to tedy, že by při vyšším výdělku byl celý důchod daněn vyšší sazbou. Pouze ta jeho část, která převyšuje předchozí pásmo. V době expanze ekonomiky rostou příjmy domácností, ty pak spadají do vyšší míry zdanění a růst disponibilního důchodu se tak zpomaluje. V době recese se příjmy snižují, spadají tak do nižších daňových pásem a pokles disponibilního důchodu se tak zmírňuje. Podpory v nezaměstnanosti. Podpory v nezaměstnanosti pomáhají tlumit důsledky recese, kdy lidé přicházejí o práci. Díky podporám v nezaměstnanosti se neocitnou zcela bez prostředků. Nedochází proto k tak velkému poklesu spotřebních výdajů domácností. Státní výkup zemědělských přebytků Subvence k cenám zemědělské produkce Diskreční opatření Jedná se o jednorázová opatření. Pro každé z těchto opatření je nutné samostatné rozhodnutí vlády. Ta se rozhoduje dle konkrétní situace. Do této kategorie řadíme např.: Výstavbu dálnice Financování krátkodobých pracovních míst (veřejně prospěšné práce, společensky účelná místa) Změnu daňových sazeb Efekt vytěsňování Efekt vytěsnění spočívá v tom, že růst vládních nákupů se projeví na peněžním trhu v podobě růstu poptávky po penězích, a tedy i růstu úrokové míry. Na to reagují výdaje citlivé na úrokovou míru – investice, spotřeba a dochází k jejich poklesu. Růst AD není tak velký jako je růst vládních nákupů, dochází k protichůdnému efektu. Mění se struktura AD – rostou vládní nákupy G, klesají investice I. Intenzita vytěsňovacího efektu závisí na Velikosti změny úrokové míry Citlivosti výdajů (investic, spotřeby) na změnu úrokové míry Případné monetární expanzi, která snižuje úrokovou míru a zesiluje účinek fiskální expanze Citlivosti poptávky po penězích MD na úrokovou míru (sklon MD)

Témata, do kterých materiál patří