Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


12

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,04 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

12. MARKETING II. Marketing – základní pojmy Marketing= nauka o trhu = podnikatelská filozofie, metoda řízení firmy, která vychází z potřeb zákazníků, na základě jejich znalostí vytváří obchodní a výrobní politiku firmy z angl. slova market = trh Trh= místo, kde se střetává nabídka s poptávkou na základě nabídky a poptávky se vytváří cena zboží Nabídka = množství zboží, které jsou prodejci ochotni prodat Poptávka= množství zboží, které jsou spotřebitelé ochotni nakoupit za určitou cenu SWOT analýza silné a slabé stránky podnikupříležitosti a hrozbyslouží k analýze podniku Silné stránky - na čem si firma zakládá, v čem je dobrá – tradice, značka, šíře sortimentu, nové technologie, vysoká kvalita výrobků Slabé stránky – negativa, co by se mělo zlepšit, firma musí své slabé stránky znát, aby je mohla odstranit – nízký prodej, technologická zastaralost Příležitosti – vstup na trh v Kazachstánu, spojit se s větší firmou, vytvořit celek Hrozby– finanční krize, nejistota na trzích, levné dovozy, růst cen energie Marketingový informační systém Průzkum trhu Informace zjišťujeme: O produktech – proč to kupujeme? Co upřednostňujeme oproti konkurenčnímu produktu, jaké to má pro nás výhody?O konkurenciO spotřebitelích – např. starší lidé si koupí mobil s jednodušším ovládáním a horším vzhledem než teenageři, kterým jde především o vzhled a funkceO cenách – je důležité vědět ceny konkurence Nástroje marketingu Produkt = jakékoliv zboží (elektrotechnika, budovy, stavby, vzdělání)Cena = tvoří se na trhuDistribuce = cesta jak se zboží dostane ke spotřebiteliPropagace Produkt Vše, co je prodávánoUspokojuje naši potřebu (něco chci, tak si to koupím) (kvalita, cena produktu) Cena Pohybuje se mezi dvěma pólySpodní hranicí jsou náklady firmy Distribuce (místo prodeje) přímo od výrobce (nákup v obchodě, přes internet)Přes sprostředkovatele Propagace ReklamaPodpora prodeje (slevy, vzorky,…) Jeho součástí je průzkum trhu, který patří do marketingu I.Je to systém všech procedur vytvořených za účelem shromažďování, analýzy a vyhodnocování informací nezbytných pro kvalitnější plánování, organizování, řízení a kontrolu marketingových aktivit Zdroje marketingových informací: Primární data Informace získané marketingovým výzkumemNáklady na jejich získání jsou vysoké, ale jsou velmi cenné a nedá se bez nich obejít Sekundární data Již dříve zpracované informace, často jsou veřejně dostupnéDělí se na:interní – zevnitř firmy (účetnictví, kalkulace) externí – veřejně publikované materiály (tiskové zdroje, obchodní zdroje) Marketingový výzkum Slouží k předpovědění chování a jednání zákazníků, má snížit podnikatelské riziko Nejznámější součástí mark. výzkumu je průzkum trhu Zaměření marketingových výzkumů ZÁKAZNÍK – jeho potřeby, přání, nákupní chování TRH – vývoj poptávky, ceny, možnosti segmentace (rozdělení trhu) VÝROBEK – jak jsou s ním uživatelé spokojeni, možnosti inovací KONKURENCE – její chování, její politiky OSTATNÍ PRVKY MARKETINGOVÉHO MIXU – účinnost reklamy Druhy marketingových výzkumů Výzkum terénu –zjišťují se primární informace (pohovory, dotazníky apod.)Výzkum od stolu –využívají se sekundární informace Etapy marketingového výzkumu Definování problémů-musí se ujasnit cíl výzkumu, proč se provádí, co se očekává od jeho výsledkuPlán výzkumu–obsahuje cíl, metody, techniky, velikost zkoumaného vzorku, způsob zpracování informací, termínySběr informací –základní etapa výzkumu, sbírají se jak primární, tak sekundární dataAnalýza údajů – shromážděné informace se zpracovávají většinou statistickými metodami, musí vycházet z cílů výzkumu a umožňuje přijmout doporučeníZávěr a doporučení – sestavuje se závěrečná zpráva, doporučení musí být konkrétní a realizovatelné Výběr zkoumaného vzorku Podle cíle se vybírají osoby, které budou zastupovat celou populaci, nebo pouze určitou skupinuDůležité je zvolit správnou velikost zkoumaného vzorku Metody výzkumu: Pozorování – výzkumník zaznamenává skutečné chování, nebo jednání buď osobně, nebo pomocí elektronických přístrojů (měření sledovanosti pomocí peoplemetrů)Dotazování – údaje se získávají pokládáním otázek, rozlišujeme osobní dotazování (rozhovor) a telefonické dotazování, elektronické, písemné – prostřednictvím dotazníků DOTAZNÍK Musí být jasná hlavní myšlenka a na koho se s ní budeme obracetOtázky musí být jasné a srozumitelně formulované, musí mít logické pořadí, nemělo by jich být moc Typy otázek: Uzavřené– umožňují výběr z předepsaných variant, člení se na alternativní (je možné vybrat jednu možnou odpověď)Uzavřená s více možnostmi odpovědíUzavřená s otevřeným koncemUzavřená s použitím škályOtevřené– nemají předepsanou možnost odpovědiIdentifikační – pohlaví, věk, vzdělání Experiment – např. experim. Prodej spojený s propagační akcí Cena Pojem angl. price = hodnota produktu, služby vyjádřená v penězích = množství peněz, které zaplatíme za produkt Způsoby stanovení ceny poptávková cena – taková cena, jakou jsou zákazníci ochotni zaplatitnákladová tvorba ceny – viz kalkulace – sečteme veškeré náklady + požadovaný ziskkonkurenční cena – vycházíme z konkurence Minimální hranice ceny Pokud pod ni půjdeme, budeme ve ztrátě Maximální hranice ceny ceny konkurence, cena za, kterou lze ještě prodatpodle kvality můžou mít ceny i vyšší než konkurencenad ní je zboží neprodejné Cenová politika firmy a strategie Cenová politika Politika nízkých cen – na trhu Politika vysokých cen – značkové zboží Politika vyrovnávacích cen- chtějí přilákat spotřebitele a nabídnou mu i dražší výrobky Politika diferencovaných cen Podle místa prodeje (ve městě vyšší cena než v okolí)Z hlediska období (nižší ceny v sezoně, vyšší po sezoně)Podle množství prodeje (když na venkově odebírá malé množství zboží – drahé, ve velkoobchodě mají slevu)Ve vztahu k placení Strategie stanovení ceny cenová strategie závisí na podmínkových cílech, na charakteru produktů, na fázi životního cykluu nových výrobků se nejčastěji volí buď strategie pronikání, nebo strategie skimmingstrategie pronikání se používá u nových v

Témata, do kterých materiál patří