Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zamestnanci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (97,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Zaměstnanci Členění zaměstnanců I. podle vykonávané činnosti: DĚLNÍCI – přímo se účastní výrobního procesu, vykonávají fyzické práce s použitím pracovních nástrojů, výsledkem jejich práce jsou nové hmotné statky nebo jejich oprava a údržba (svářeči, soustružníci, opraváři, údržbáři, stavební dělníci, řidiči nákladních aut, jeřábníci) 2. PROVOZNÍ A OBSLUHUJÍCÍ PRACOVNÍCI – výsledkem jejich činnosti nejsou nové výrobky, ale jejich přemístění, uskladnění a jiné poskytování služeb. (řidiči osobních aut, topiči, vrátní, členové závodní stráže, požárníci, domovníci, uklízečky)Provozní a obsluhující pracovníci – podílí se na skladování, přemisťování a poskytují služby (uklízeč, stráž, topič) OSTATNÍ PRACOVNÍCI – zejména technickohospodářští pracovníci – vykonávají odborná zaměstnání, technická a zaměstnání na úseku řízení a správy, dále odborné činnosti ve výzkumu, vývoji a v dalších nevýrobních odvětvích (pracovníci ve statistice, účetnictví, výpočetní technice, sekretářky, ředitelé) II. podle úrovně řízení: Řídící - vrcholový,střední a nejnižší management Výkonní – podřízení, dělníci III. Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO = národní statistická klasifikace tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO) je založena nadruhu vykonávané práce aúrovni dovedností zaměřuje se na kvalifikaci potřebnou pro provádění pracovních úkolů v daném zaměstnání zaměstnání jsou řazena od nejnáročnějších k nejjednodušším Číselný kód xxxxx hlavní třída třída skupina podskupina položka Hlavní třídy klasifikace zaměstnání: 1 - Zákonodárci a řídící pracovníci 2 - Specialisté 3 - Techničtí a odborní pracovníci 4 - Úředníci 5 - Pracovníci ve službách a prodeji 6 - Kvalifikovaní pracovníci v zemědělství, lesnictví a rybářství 7 - Řemeslníci a opraváři 8 - Obsluha strojů a zařízení, montéři 9 - Pomocní a nekvalifikovaní pracovníci 0 - Zaměstnanci v ozbrojených silách každá hlavní třída se člení na třídy, ty na skupiny, podskupiny a kategorie každé zaměstnání má přidělenýčíselný kód, z kterého je patrné, do které hlavní třídy, třídy, skupiny,…, náleží PERSONÁLNÍ ČINNOSTI = veškeré aktivity podniku, které se týkají jeho lidských zdrojů (pracovníků) Organizace personálních činností Závisí na organizační struktuře podniku a na počtu a složení pracovníků podniku. Spadá do působnosti: Personálního útvaru Personálního oddělení Personalisty Majitele podniku Činnosti personálního útvaru: Plánování počtu pracovníků Získávání a výběr pracovníků Přijímání pracovníků Rozmísťování pracovníků Hodnocení pracovníků Odměňování pracovníků Vzdělávání pracovníků Péče o pracovníky Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Evidence pracovníků Plánování počtu pracovníků -plánování potřebného počtu zaměstnanců, profesní a kvalifikační struktury a rozmístění -cílem je uspokojit potřebu pracovních sil tak, aby podnik dosáhl požadovaného počtu a složení pracovníků -plánuje se a) počet výrobních dělníků (vzorec na výpočet z pracnosti a VČF) b) počet obslužných a provozních pracovníků (normy obsluhy) c) počet ostatních pracovníků (normativ početních stavů) Získávání a výběr pracovníků Zdroje volných pracovních sil: absolventi škol ženy po mateřské dovolené lidé měnící zaměstnání nezaměstnaní úřad práce personální agentury vlastní zaměstnanci podniku (povýšení, změna pracovního místa) Výběr zaměstnanců: Předvýběr - ze všech uchazečů se vybírají ti, kteří splňují základní předpoklady pro obsazované pracovní místo - provádí na základě písemných materiálů od uchazečů bez jejich přítomnosti (životopis, osobní dotazník,motivační dopis, hodnocení z předchozích pracovišť, doklady o vzdělání) - vhodní kandidáti postupují do užšího výběru Samotný výběr - představitelé podniku vybírají uchazeče s nejlepšími předpoklady pro výkon práce na daném místě, zpravidla prostřednictvím osobního pohovoru (výběrové řízení) Přijímání zaměstnanců vznik pracovního poměru, podpis pracovní smlouvy popř. dohody o pracovní činnosti nebo dohody o vykonané práci Rozmísťování zaměstnanců = zařazování do pracovní činnosti,adaptace pracovníků, penzionování pracovníků, resp. ukončování pracovního poměru Hodnocení zaměstnanců Hodnocení pracovních výkonů i osobnostních charakteristik pracovníka pro potřeby plánování personálního postupu, personálního rozvoje pracovníků a odměňování hodnocení výkonu nebo chování zaměstnanců pravidelné či namátkové hodnocení Odměňování zaměstnanců nastavuje výši základní mzdy, připravuje bonusové programy, vytváří nástroje podnikové motivace a podnikových mzdových systémů peněžní odměny (prémie, bonusy, podíly na VH) zaměstnanecké výhody (stravenky, příspěvky na dovolenou, apod.) nehmotné odměny (pochvala, uznání, povýšení,…) Vzdělávání pracovníků Plán, příprava a organizace vzdělávacího systému pracovníků Metody vzdělávání: přednášky, konference, semináře případové studie » workshop manažerské hry » brainstorming hraní rolí » simulace programová skupinová cvičení orientační výcvik » instruktáž výcvik mimo pracoviště » coaching výcvik učňů » mentoring pracovní rotace » counselling asistování Péče o pracovníky Zaměstnanecké benefity, volnočasové aktivity, kontrola pracovních podmínek, zdravotní péče, apod. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Dohled nad dodržováním zákonných předpisů o BOZP, zajišťování ochranných pomůcek, vyhodnocování pracovních rizik, hygiena práce a pracovního prostředí Evidence pracovníků Personální administrativa, vedení personálních informačních systémů pro potřeby podniku i vnějších institucí Osobní složka zaměstnance = složka, do které se zakládají veškeré informace (doklady) týkající se pracovního poměru zaměstnance Žádost o přijetí do pr. poměru podává uchazeč o zaměstnání Osobní dotazník obsahuje bydliště, jméno, druha, družku, vzdělání, počet dětí, praxi, minulé zaměstnání, národnost, rodinný stav, jazykové znalosti, zdravotní pojišťovnu, řidičský průkaz Životopis požadují zaměstnavatelé od uchazeče o zaměstnání Zápočtový list potvrzení při změně zaměstnání, vydává předchozí zaměstnavatel, obsahuje údaje o počtu odpracovaných let a dn

Témata, do kterých materiál patří