Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
7.Peněžní trh, účetní závěrka

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (71,1 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PENĚŽNÍ TRHJe založenýna nabídce relativně volných peněz (majitelé je nechtějí nechat ležet ladem a chtějí je zhodnotit) apoptávce po penězích.Střetem Na a Po se vytvářícena peněz (výše úroku, tržní cena cenných papírů, kurzy deviz) Subjekty: Přebytkové– nabízí peněžní prostředky (banky, spořitelny) Schodkové – mají nedostatek peněžních prostředků (podniky, domácnosti) Peníze = všeobecný ekvivalent, jímž se vyjadřuje hodnota veškerého zboží Peníze jsou prostředkem směny, který je přijímán při placení za zboží a služby. Peníze = speciální druh zboží Formy peněz: Hotové – papírové bankovky a mince, slouží k hotovostnímu platebnímu stykuDepozitní(žirové) – vklady na účtech v bankách, slouží k bezhotovostnímu platebnímu styku Měna = soustava peněz stanovena zákonem, platí na území určitého státu, jednotka naší měny Koruna česká – Kč Valuty = hotové peníze v cizí měně Devizy = vklady na účtech u bank, šeky, směnky znějící na cizí měnu Požadavky na peníze: Dělitelné – koruna = základní měnová jednotka, stokoruny, pětikoruny, padesátikoruny, tisícikoruny atd. – existují zlomky a násobky základní jednotkySnadno přenosné – papírové peníze, mince, platební karty, zápisy na účtechObtížně padělatelné – bankovky jsou chráněny proti padělání, jsou tištěny na speciálním papíře a mají ochranné prvkyStabilní – stálá kupní síla, aby nebyly znehodnocovány inflací Funkce peněz: Prostředek směny – peníze zprostředkovávají výměnu zboží za zbožíMíra hodnot – pomocí peněz měříme hodnotu jinak nezměřitelných věcíProstředek akumulace – peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat = funkce pokladu Historie peněz Nejdříve byla směna jevem ojedinělým a měla podobu výměny zboží za zboží (kožešinu vyměním za sekyrku) =směna naturální neboli barter.S rostoucím významem obchodu se naturální směna ukázala být nepraktickou, protože ne každý chtěl vyměnit kožešinu právě za sekyrku.Proto začali lidé hledat speciální druh zboží (všeobecný ekvivalent), který by kdokoliv a kdykoliv rád vyměnil.U Slovanů byl zavšeobecný ekvivalentpovažován např.plátěný kapesník,který měl pro ně velkou hodnotu.Časem se ukázal nejvhodnějším ekvivalentem býtdrahý kov,který byl dostatečně vzácný, dobře se dělil, uchovával, přenášel a nekazil se. Peněžní trh Zajišťuje umisťování krátkodobých finančních zdrojůPůjčky na mezibankovním trhu – mezi bankami navzájemPůjčky mezi bankami a klientySe splatností do 1 roku Nástroje peněžního trhu Vklady a úvěryNetermínované vklady (bez termínu, mohou je kdykoliv vyzvednout)Krátkodobé termínované vklady (na určitou dobu)Krátkodobé úvěry (na určitou dobu) Krátkodobé CPDepozitní certifikátSměnkyPokladniční poukázkyBankovní akcepty Cenný papír = písemnou formou zachycený právní vztah mezi dvěma (i více) subjekty Má náležitosti stanovené zákonem – je samostatně obchodovatelný (dá se převádět na další osoby)Zachycují vztah dlužnický – majitel CP je věřitelem a ten, kdo CP vystavil, jedlužníkMajitel CP má právo CP před dobou splatnosti prodat, zastavitCP peněžního trhu nepodléhají schválení ministerstva financí Účetní závěrka Druhy: Řádná–sestavují účetní jednotky k poslednímu dni účet. Období, tj. 31.12.Mimořádná –sestavují firmy v mimořádných situacích (ke dni vstupu do likvidace)Mezitímní –sestavuje se v průběhu účetního období, neuzavírají se účetní knihy Formy závěrky: Ve zkráceném rozsahu - sestavují účetní jednotky, které nemají za povinnost ověřit závěrku auditoremV plném rozsahu – sestavují účetní jednotky s povinností auditu (všechny a.s., ostatní obchodní společnosti a družstva pokud v předcházejícím roce byl jejich čistý obrat více než 40 mil. Kč nebo výše jejich čistého obchodního jmění byla vyšší než 20 mil. Kč) Účetní závěrka znamená sestavení těchto výkazů: RozvahaVýkaz zisku a ztráty (výsledovka)PřílohyCash-flow (pouze u závěrky v plném rozsahu) Rozvaha Bilance, přehled aktiv a pasiv uspořádaných určitým způsobem k určitému dni (rozvahový den) Jednotlivé položky = rozvahové položky Peněžní částky = rozvahové stavy Součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv, protože jde o tentýž předmět ze dvou pohledů Druhy: Zahajovací– na začátku podnikáníPočáteční– na začátku účetního obdobíKonečná– na konci podnikání nebo účetního období Aktiva= majetek podniku v členění na dlouhodobý a oběžný Pasiva= zdroje krytí majetku a členění na vlastní a cizí Aktiva a pasiva se uvádějí v rozdělení na skutečnost v období sledovaném a v období minulém. Výkaz musí být podepsán odpovědnou osobou (statutární orgán) a přikládá se spolu s výsledovkou a přílohou k daňovému přiznání. Výkaz zisku a ztráty Přehled nákladů a výnosů firmy v členění na provozní, finanční a mimořádné a výpočet HV v témže členění a HV celkem za firmu Příloha Nemá předepsanou úpravu, sestavuje se buď ve formě tabulek nebo popisným způsobem Musí obsahovat údaje: Obecné údaje o účetní jednotce (název, sídlo, počet zaměstnanců, společníků, výši zákl. KapitáluInformace o účetních metodách a zásadách (způsob ocenění dm, způsob odepisování dm, metody účtování zásob)Doplňující informace k rozvaze a výsledovce Cash-flow(přehled o peněžních tocích)Podává informace o finančním hospodaření účetní jednotkyDává informaci o přírůstku či úbytků peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů za účetní období, poměřuje nikoliv náklady a výnosy jako výsledovka, ale příjmy a výdaje a zkoumá příčiny přírůstků nebo úbytků peněžních prostředků Peněžní prostředky = peníze v hotovosti, na účtě a ceniny Peněžní ekvivalenty = krátkodobý fin. majetek – krát. cenné papíry nebo vklady s max. 3měsíční výpovědní lhůtou

Témata, do kterých materiál patří