Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
4. - Personální činnost podniku

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (28,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PERSONÁLNÍ ČINNOST PODNIKU Ve velkých podnicích =personální útvar (personalisti) Práce personálních útvarů Zajistit optimální počet pracovníků, stanovit správný výběr kvalitních zaměstnanců a využití jejich kvalifikace, motivace, vedení, zajistit odpovídající mzdové postupy, dodržovat zákonná opatření v oblasti zaměstnanosti, vyhlášky, interní předpisy a dohlížení na jejich dodržování Plány personálních činností Plány získávání a výběru pracovníků, plány přijímání, adaptace a rozmisťování, plány hodnocení a odměňování, plány vzdělávání a rozvoje, plány péče o pracovníky, plány počtu pracovníků TRH PRÁCE Střet poptávky po práci s nabídkou prácePoptávka po určitém počtu zaměstnanců je ovlivněna:Poptávkou po našem produktuKvalifikací zaměstnancůObdobímRegionem Kde získat informace o nabídkách práce? Webové portály (www.jobs.cz,www.joblist.cz,www.volna.mista.cz, atd.), sociální síťLinkedIn,portál ministerstva práce a sociálních věcí (https://portal.mpsv.cz/)Inzerce – noviny, časopisy, letáky, webové informace podnikůTipy od přátel a známýchÚřad prácePracovní agenturyPřímé osloveníVýběr z vlastních řad Jak se ucházet o práci? ŽivotopisKontaktní informace (jméno a příjmení, číslo, email, adresu)Dosažené vzdělání (SŠ, VŠ, diplomy, certifikáty)Pracovní zkušenosti za posledních několik letRelevantní dovednosti (práce s pc apod.) Motivační dopisZdůraznění, proč píšeme právě této firmě, jak jsme se o ní dozvěděliProč se hodíme na vybrané místoJaký užitek mo hou firmě přinést naše znalosti a schopnostiPohovor (je-li na něj uchazeč pozván)Nutná perfektní přípravaZnalost informací o firmě, připravit se na očekávané otázky (studium, pracovní zkušenosti, schopnosti, zájmy...)Nutné vhodné oblečení a vystupování -> důležitý první dojem Při posuzování vlastností uchazeče se hodnotí dle druhu pracovního místa Fyzické požadavky – síla, zdravotní stav, manuální zručnostDuševní požadavky – inteligence, intelektuální schopnosti, jazykové znalostiDovednosti – psychomotorické a sociálníVzdělání a kvalifikacePracovní zkušenostiCharakteristika osobnosti VZNIK PRACOVNĚPRÁVNÍHO VZTAHU Podstatné náležitosti – druh práce, místo výkonu práce a den nástupu do zaměstnáníOstatní náležitosti – sjednání mzdy (výše, splatnost, způsob vyplácení), stanovení pracovní doby včetně jejího rozvržení, ujednání o dovolené Pracovní smlouvě může předcházet: Jmenování do funkce – soudci, ředitelé podnikůVolby – starosta DOHODY O PRACÍCH KONANÝCH MIMO PRACOVNÍ POMĚR Dohoda o provedení práceČinnosti, které nepřesáhnou 300 hodin za rokDohoda o pracovní činnostiČinnosti, které jsou prováděny souvisle a opakovaněOdpracovaná doba nesmí přesáhnout v průměru poloviční rozsah týdenní pracovní dobyOdměna podléhá odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění Podmínky pracovního poměru Upravuje zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce – podmínky musí dodržovat zaměstnavatel i zaměstnanec Pracovní doba 40 hodin týdněPráce přesčas – příplatek nebo náhradní volnoNoční práce (od 22:00 do 6:00 hod.) – příplatekMladiství po 4,5 hodináchPřestávky se nezapočítávají do pracovní doby Dovolená Základní délka 4 týdny (může být prodloužena o týden)Nárok vzniká po odpracování 60 dnů nebo příslušná část vždy za každých 21 odpracovaných dnůDobu čerpání určuje zaměstnavatel (2 týdny souvisle)Dovolená se čerpá do konce kalendářního roku nejdéle do 30. 6. následujícího roku Bezpečnost práce Zaměstnanec musí být při nástupu seznámen s předpisy BOZPOchranné pracovní pomůckyŠkolení BOZP a protipožární ochrany Pracovní řád Smyslem pracovního řádu je úprava všech práv a povinností, které nejsou povinnou součástí pracovní smlouvy a nevyžadují individuální podobu pro jednotlivé zaměstnancePovinně ze zákona vydávají pouze úřady státní správy a samosprávy, případně další jimi zřízené organizace; upravuje například:MlčenlivostZákaz konkurenčního jednáníOdpovědnost za škoduBezpečnost a ochrana zdraví Hodnocení a vzdělávání pracovníků Při hodnocení se zjišťuje , jak pracovník plní zadané úkoly, jak zvládá své zařazení, jak se chová k zákazníkům; pracovník je seznámen s výsledky hodnoceníVzdělávání a sebezdokonalování je celoživotním procesem, ve firmě se mohou uplatňovat různé metody; přímo na pracovišti:InstruktážCoachingMentoringAsistováníRotace práce Podmínky sjednané mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem Odbory – dobrovolné sdružení zaměstnanců Zvolené odborové orgány zastupují členy i nečleny vůči vedení či majiteli Uzavírají kolektivní smlouvu na rok Dojednávání podmínek Zvyšování kvalifikace Péče o pracovníky Benefity (zabezpečení stravování, stravenky, nápoje zdarma, sport, kultura, rekreace) Stejné podmínky mohou být při absenci odborů upraveny vnitřním předpisem Ukončení pracovního poměru Dohoda Zaměstnanec a zaměstnavatel se dohodnou na dni ukončení pracovního poměru S udáním nebo bez udání důvodů Výpověď Písemné rozhodnutí jedné strany o ukončení pracovního poměru bez ohledu na souhlas druhé strany Musí být prokazatelné doručena druhé straně Pracovní poměr končí po uplynutí 2 měsíční výpovědní lhůty (od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci výpovědi) Zaměstnavatel mže dát výpověď jen z důvodu uvedených v zákoníku práce (neuspokojivé pracovní výsledky, porušení pracovní kázně, porušení režimu při nemocenské…) Zrušení ve zkušební době Sjednaná pracovní smlouva (3 měsíce, 6 měsíců – vedoucí) Uplynutí doby Pracovní poměr na dobu určitou (sezónní práce) Lze uzavřít na 3 roky (3x za sebou) Okamžité zrušení Ze strany zaměstnavatele Při hrubém porušení pracovní kázně Ze strany zaměstnance Pokud je při práci vážně ohrožen na zdraví Zaměstnavatel mu nevyplatil mzdu do 15. dnů ode dne splatnosti (nárok na odstupné) Dokumenty Potvrzení o zaměstnání (zápočtový list) Potvrzení o zdanitelných příjmech a sražených zálohách na daň Pracovní posudek (na přání zaměstnance) Odměňování Plat Finanční odměna zaměstnavatele, kterým je stát, obce, města, rozpočtové a příspěvkové organizace OdměnaMzda Finanční odměna pro zaměstnance u soukromých zaměstnavatelů, kteří pracují v pracovním pom

Témata, do kterých materiál patří