Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnikatel

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Podnikatel ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele -za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanovízákon o veřejných rejstřících Smyslem definice podnikatele tedy je, aby výdělečná činnost byla: vykonávána samostatně na vlastní účet na vlastní odpovědnost živnostenským nebo obdobným způsobem a záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku Osoby právnické vnímána jako důvěryhodnější a stabilnější partner s větší vyjednávací silou. V rámci osob právnických je možná změna společníků, případně změna výše vkladů jednotlivých společníků Podíl společníka se dědí Větší odpovědnost je přenášena na statutární orgány obchodních společností, které odpovídají za obchodní vedení Statutární orgán ručí i svým vlastním majetkem za splnění povinností Živnostenské podnikání soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem Podnikat na základě živnostenského oprávnění může fyzická nebo právnická osoba, která splní podmínky pro podnikání vyplývající ze živnostenského zákona. Podmínky pro provozování živosti se rozdělují na podmínkyvšeobecné a zvláštní Všeobecné podmínky - svéprávnost a bezúhonnost Zvláštní podmínky - odborná nebo jiná způsobilost Zvláštní podmínky provozování živnosti pro živnosti vázané jsou obsaženy v příloze č. 2 Živnostenského zákona a pro živnosti koncesované v příloze č. 3 živnostenského zákona K provozování živnosti volné - splnění všeobecných podmínek Dle živnostenského zákona živostí není: provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským, restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi provádění archeologických výzkumů činnost fyzických osob: lékařů, zubních lékařů a farmaceutů, nelékařských zdravotnických pracovníků při poskytování zdravotních služeb a přírodních léčitelů, veterinárních lékařů, dalších veterinárních pracovníků včetně pracovníků veterinární asanace a osob vykonávajících odborné práce při šlechtitelské a plemenářské činnosti v chovu hospodářských zvířat, advokátů,notářů a patentových zástupcůa soudních exekutorů Živnostenský rejstřík =informačním systémem veřejné správy vedeným v elektronické podobě, ve kterém jsou evidovány údaje specifikované živnostenským zákonem Správce - Živnostenský úřad České republiky provozovatel - krajské živnostenské úřady a obecní živnostenské úřady Registrační povinnosti podnikatelů Podnikatel je povinen provést registraci u obecného správce daně, registraci u příslušné zdravotní pojišťovny a registraci u příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení. Obecným správcem daně je ve vztahu k podnikateli územní pracoviště příslušného krajského finančního úřadu dle místa bydliště podnikatele Příslušnou zdravotní pojišťovnou je kterákoli pobočka zdravotní pojišťovny podnikatele Příslušnou Okresní správnou sociálního zabezpečení je ta pobočka, v jejím okrese působnosti má podnikatel trvalé bydliště Povinnost podnikatele ve vztahu veřejnému zdravotnímu pojištění Podnikatel, který je osobou samostatně výdělečně činnou, je povinen oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení (a případné ukončení) samostatné výdělečné činnosti nejpozději do 8 dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájil (ukončil) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit pojistné na zdravotní pojištění ve výši 13,5 % z vyměřovacího základu. Minimální vyměřovací základ je stanoven jako dvanáctinásobek 50 % průměrné mzdy Osoba samostatně výdělečně činná je povinna platit pojistné na zdravotní pojištění formou záloh na pojistné a doplatku pojistného Zálohy na pojistné jsou splatné od prvého dne kalendářního měsíce, za který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce U poplatníka, který je společníkem v.o.s. je součástí základu daně poměrná část základu daně nebo daňové ztráty veřejné obchodní společnosti. V případě, že poplatník neuplatní výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu (ty uplatní vždy na základě účetnictví nebo daňové evidence), může uplatnit výdaje, tzv.paušálem, a to ve výši: 80 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného; nejvýše však 1 600 000 Kč 60 % z příjmů ze živnostenského podnikání; nejvýše 1 200 000 Kč 30 % z příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku; nejvýše 600 000 Kč 40 % z jiných příjmů ze samostatné činnosti, nejvýše 800 000 Kč Daň z přidané hodnoty Předmětem daně z přidané hodnoty je: -dodání zboží za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku -poskytnutí služby za úplatu osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti s místem plnění v tuzemsku -nebo pořízení: a) zboží z jiného členského státu za úplatu uskutečněné v tuzemsku osobou povinnou k dani v rámci uskutečňování ekonomické činnosti nebo právnickou osobou nepovinnou k dani b) nového dopravního prostředku z jiného členského státu za úplatu osobou nepovinnou k dani, dovoz zboží s místem plnění v tuzemsku Plátcem daně z přidané hodnoty se stane podnikatel sám, dobrovolně, nebo na základě zákona, pokud jeho obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč (v takovém případě je osoba plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat). Základem daně je vše, co jako úplatu obdržel nebo má obdržet plátce za uskutečněné zdanitelné plnění, včetně částky na úhradu spotřební daně od osoby, pro kterou je zdanitelné p

Témata, do kterých materiál patří