Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Podnikatelské a nepodnikatelské subjekty, podnikání jednotlivce

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (83,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

PODNIKATELSKÉ A NEPODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, podnikání jednotlivce vymezení pojmu podnikání a jeho cíle právní úprava podnikání charakteristika FO a PO obchodní rejstřík vznik a zánik podniku neziskové organizace vymezení pojmu živnostenské podnikání a jeho právní úprava podmínky provozování živnosti druhy živností živnostenský rejstřík vznik a zánik živnostenského oprávnění Vymezení pojmu podnikání a jeho cíle Podnikání = soustavná (pravidelná) činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku Cíle podnikání: dosažení zisku – nejlépe stabilního po delší období, hodnotí se rentabilita – poměr zisku k vloženému kapitálu hospodárná a efektivní činnost firmy – využívání všech činitelů výroby: materiálu, DM, pracovníků, pracovní doby dobré jméno podniku (goodwill) sociální a ekologické cíle Cesty dosažení zisku: Zisku podnik dosahuje především prováděním svéhlavní(převažující)činnosti: výroba– vstupy se přemění ve výrobek k prodeji obchod – nákup a prodej zboží služby – poskytování služeb – opravy, kadeřnictví, doprava, pohostinství Právní úprava podnikání Zákon o obchodních korporacích a živnostenský zákon (právo podnikat je od r. 1993 zakotveno v Ústavě ČR a v Listině základních lidských práv) Charakteristika FO a PO Podnikat mohou: fyzické osoby (FO) na základěživnostenského oprávnění – prokazuje se výpisem z živnostenského rejstříku. Živnostníci musí splňovat všeobecné a případně zvláštní podmínky uvedené v živnostenském zákoně. podlezvláštních předpisů (lékaři, advokáti, notáři, daňový poradci, auditoři, soudní znalci…), ti jsou zapsáni v profesních komorách na základěevidence u MěÚ – při provozování zemědělské výroby právnické osoby (PO) PO – organizace vytvořená lidmi, která má právní subjektivitu – může nabývat práv a vztahují se na ni povinnosti, např. výrobní podniky, banky, podniky služeb… PO jsou zapsány v obchodním rejstříku (den zápisu = datum vzniku) Zakládající osoby musí mít uzavřenou smlouvu o založení společnosti Obchodní korporace: obchodní společnosti: v. o. s., k. s., a. s., s. r. o. a družstva: zemědělská, bytová, stavební, výrobní, obchodní Státní podniky: úprava v zákoně o státním podniku (Česká pošta) Obchodní rejstřík - veřejný seznam podniků, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikateli - rejstřík vederejstříkový soud v sídle krajských soudů - do OR se zapisují: všechny PO povinně (obchodní společnosti, družstva, státní podniky) FO – podnikatelé: - dobrovolně - v některých případech povinně: - kdokoliv si může nechat pořídit výpis z OR -do OR se zapisují zákonem stanovené údaje (podle druhu společnosti): a) uPO -obchodní firma,právní forma (a. s.) a sídlo PO uFO -obchodní firma, bydliště, místa podnikání FO identifikační číslo (IČO) – pořadové číslo přidělené OR předmět podnikání – činnosti statutární orgán – orgán, který jedná za podnik ve všech věcech - jednotlivec (majitel firmy, ředitel) - jednatel - kolektiv (představenstvo u a. s.) prokura – nejvyšší plná moc (nositelem prokurista) – může jednat jménem podniku ve všech věcech kromě zcizování a zadlužování majetku firmy plná moc – písemný právní úkon, který opravňuje určitou osobu k určitému úkonu vedlejší závody, provozovny a jejich sídla základní kapitál vklady společníků… Součástí OR jesbírka listin, do které podnikatelé ukládají předepsané listiny: zakladatelské dokumenty, účetní závěrku, výroční zprávy… Vznik a zánik podniku Proces tvorby podniku fáze – založení zakladatelskou listinou nebo smlouvou, vklad fáze – vznik podnikudnem zápisu do OR Podnik (společnost) zaniká dnem výmazu z OR! Neziskové organizace Zřizovány za účelem uspokojování potřeb svých členů nebo celé společnosti – NE za účelem dosažení zisku (nadace Červený kříž, školy, policie, …) Dělí se nastátní anestátní a) Státní-zřizuje stát Patří sem: organizační složky státu nebo obcí (dříve označovány jako rozpočtové) -všechny schválené výdaje jsou hrazeny ze státního rozpočtu či rozpočtu obcí - nemají právní samostatnost - jsou zřizovány v oblasti: vzdělávání, správy státu, obrany, zdravotnictví - např.: ministerstva, vláda, krajské úřady, armáda, nemocnice, … příspěvkové organizace - z dosahovaných příjmů (vstupné) hradí své výdaje, schválený rozdíl mezi příjmy a výdaji dostávají jako příspěvek z rozpočtů státu, kraje, obce - jsou zřizovány v oblasti kultury a vzdělávání (př.: školy, divadla, kina,…) b) Nestátní Patří sem: církevní organizace – organizace věřících zajišťující pro členy i nečleny bohoslužby, centra pro rodinu, charity…. - např. Církev římsko katolická, Církev československá husitská, Církev evangelická spolky (dříve občanská sdružení) - dobrovolná sdružení občanů k různým veřejně prospěšným účelům,mají jen osobní složku - členy - př.: Sokol, Svaz zahrádkářů, Skauti, … - patří sem i Odbory – hájí zájmy zaměstnanců, domlouvají se zaměstnavateli kolektivní smlouvu ústavy (dříve obecně prospěšné společnosti) - PO za účelem provozování společensky nebo hospodářsky užitečné činnosti (na pomezí ziskového a neziskového sektoru) - mají osobní i majetkovou složku (majetek nepodléhá tak přísným pravidlům jako u fundace) - prostředky získávají od zakladatelů, státu, z darů, může též podnikat - např. Český národní registr dárců kostní dřeně fundace (dříve nadace, nadační fondy) -sdružení majetku k přesně určenému veřejně prospěšnému účelu, nejde o sdružení osob - majetek je tvořen vneseným majetkem, dary, výnosy z úroků, nájemného a CP, dále příjmy z loterií, tombol, veřejných sbírek… - př.: Konto bariéry, povodňové konto, nadace Kapka naděje politické strany– ANO, ODS, ČSSD, TOP 09 Vymezení pojmu živnostenské podnikání a jeho právní úprava živnost je podnikání upravené živnostenským zákonem je tosoustavná činnost provozovanásamostatně,vlastním jménem,na vlastní odpovědnost, za účelemdosažení zisku aza podmínek stanovených ŽZ Podmínky provozování živnosti všeobecné (musí být splněny u všech typů živností) dosažení věku 18 let způsobilost k právním úkonům bezúhonnost –

Témata, do kterých materiál patří