Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
9. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ (1)

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (56 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

9. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Odměňování zaměstnanců za práci v pracovním poměru je v současné době upraveno přímo v zákoníku práce Jelikož mzda je pro zaměstnavatele nákladem a zároveň závazkem (cizí krytí) Řeší tuto problematiku také další zákony či vyhlášky, anebo dokonce i vnitřní směrnice (zákon o veřejném zdravotním pojištění, zákon o sociálním pojištění, kolektivní vyjednávání) PLATEM jsou odměňováni zaměstnanci státu, územně samosprávných celků (měst, obcí…), jejichž náklady na platy jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu (úředníci, učitelé, soudci – státní) MZDU pobírají zaměstnanci ostatních zaměstnavatelů (prodavačka, herečky v soukromých divadlech…) Pojem mzdové náklady je proto širší, nezahrnuje jen samotnou mzdu či plat, ale také další náklady (finanční částky) s ním spojené Mzda i plat se zaměstnancům poskytuje podle odpovědnosti, složitosti, namáhavosti nebo podle výkonnosti a dosahovaných výsledků Zaměstnavatelé musí za práci stejné hodny stanovit zaměstnancům stejnou mzdu nebo plat Zákon definuje 3 samostatné pojmy Minimální mzda je jediná mzdová veličina pro zaměstnance v organizacích podnikatelské sféry, v nichž se uplatňuje kolektivní vyjednávání o mzdách stanovuje ji stát v současné době to je 13.350,- Nejnižší úroveň zaručené mzdy v nepodnikové sféře a organizacích, ve kterých není uzavřena kolektivní smlouva, nejsou sjednávání mzdové podmínky je zde stanoveno několik skupin podle složitosti a odpovědnosti či namáhavosti vykovávaných prací Platové tarify (16tarifů) jsou uplatňovány v nepodnikové sféře –> ve veřejných službách a státní správě (školy) je stanovená vzděláním a praxí Minimální mzda plní tyto 2 základní funkce: Sociálně ochranná - měla by ochránit zaměstnance před chudobou a umožnit mu žít na úrovni skromné hmotné potřeby Ekonomicko-kriteriální – vytváří předpoklady pro příjmovou motivaci zaměstnanců Mimo tyto funkce plní mzda ještě tyto další: Funkce zajišťovací – zaměstnanec si ze své mzdy zajišťuje reprodukci pracovní síly (kupuje si jídlo, ošacení) Funkce stimulační – motivuje zaměstnanec ke kvalitnějším výkonům – lepší práce=lepší mzda Funkce alokační – souvisí s rozmístěním pracovní síly a potřebných pracovních míst (Praha – vyšší mzdy) Formy mezd Časová – závisí na dílce odpracované doby (zpravidla hodinová mzda) prodavačka, skladník Úkolová – odvíjí se od odpracovaného úkonu svářeči Podílová – „podíl něčeho na něčem“, podíl na tržbě, podíl na obratu; není stanoveno přesně armáda Smíšená (kombinovaná) – kombinace výše uvedených (hodinový a podílový) prodavačky na tržnici Smluvní – zaměstnanec má, stály plat na základě smlouvy učitelé, většina úředníků (státní zaměstnanci) Struktura mzdy Základní tarifní složka (16tarifů) – na tuto má zaměstnanec zákonný nárok, nesmí mu být krácena Příplatky – v současné době zákoník práce rozlišuje pouze tyto 4 druhy příplatků: Práce přesčas – příplatek ve výši 25 % hodinového tarifu náleží zaměstnanec, který vykonává práci nad rozsah stanovené pracovní doby; přiznává se pouze v tom případě, je-li vykonáván na příkaz nadřízeného příp. S jeho vědomím Příplatek za práci ve dnech pracovního klidu a pracovního volna – také 25 % hodinového tarifu Za noční – příplatek 2 % hodinového tarifu; zaměstnanec má na tento příplatek nárok pouze v případě, odpracuje-li v rámci jedné směny min. 3 hodiny v tomto režimu Za ztížené pracovní prostředí (prašné, hlučné, infekční) – ve výši min. 4,8kč na hodinu Náhrady za neodpracovaný čas – což jsou peníze, které zaměstnanec dostává za dobu, po kterou není na pracovišti přítomen – nemocenská, dovolená… Nenárokové složky – jsou to odměny, osobní hodnocení, příp. Prémie Vyplácí se za splnění prémiových ukazatelů Mohou být zaměstnanci zkráceny příp. zcela odebrány, ale požádá-li zaměstnanec, aby mu zaměstnavatel zdůvodnil, proč prémie nepřiznal, je povinen mu odpovědět Nad to mohou být přiznány případné mimořádné prémie, tzv. podíly na HV -> třináctý a čtrnáctý plat Podíly na hospodářském výsledku – 13. Nebo i 14. Plat Struktura mzdy tedy lze shrnout takhle:Postup při výpočtu čisté mzdy: Základ mzdy1)Hrubá mzda + pobídkové složky (mzdy)- zdravotní pojištěníZC: 4,5%ZL: 9% + náhrady mzdy- sociální pojištěníZC: 6,5%ZL: 25% = hm – hrubá mzda2)Záloha na dani -Sociální pojištěníSuper hrubá mzda = Hrubá Mzda x 1,34 (výsledek se -zdravotní pojištěnízaokrouhlí na celé stovky nahoru) -záloha na dani z příjmůZáklad daně: ze SHM se zjistí 15% -slevy na daniDaně před slevami: +- sleva, bonus na dítě1. Sleva na poplatníka = čistá mzda2. Bonus na dítě -případné srážky ze mzdyVýsledkem je daň po slevách = mzda k výplatě3) Čistá mzda Čistá Mzda = Hrubá Mzda – Zdravotní Pojištění – Sociální Pojištění – Daň po slevách Slevy snižující základ daně Poplatník2.070 Poživatel částečného invalidního důchodu 210 Poživatel plného invalidního důchodu 420 Držitel průkazu ztp/p 1.345 Studující 335 Bonus na 1. Dítě 1.117 Bonus na 2. Dítě 1.617 Bonus na 3. Dítě 2.017 Výplata mzdy Provádí se dle schváleného itineráře, který na počátku kalendářního roku stanovuje nadřízený = v tomto týdnu je mzda vyplacena buďto v hotovosti anebo musí být nejpozději v tento dni odeslána na účet zaměstnanec Výplata se tedy provádí buďto hotovostí nebo v bezhotovostní na jeden účet zaměstnance na náklady zaměstnavatele Výplata se vyplácí zásadně na pracovišti v pracovní době a součástí výplaty je i výplatní lístek, ze kterého musí být zřejmé, jak byla výplata vypočítána Převzetí výplaty stvrzuje zaměstnanec svým podpisem mzda je nominální – ta, kterou zaměstnanec obdrží Reálná – ta představuje množství zboží a služeb, které si zaměstnanec za mzdu koupí Při zvýšení ceny zůstává nominální mzda stejná, reálná ale klesá a naopak při snížení se reálná zvyšuje

Témata, do kterých materiál patří