Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Fonetika- zkouška

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (34.29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Proces tvoření řeči má tři základní funkce:

1. Respirace (dechová složka)- ústrojí respirační – plíce

2. Fonace (hlasová složka)- ústrojí fonační- hlasivky

3. Artikulace (hlásková složka)- ústrojí modifikační/ artikulační- činnost orgánů nad hrtanem

Respirace- mluvní projev se tvoří při výdechu, fyziologické dýchání je reflexivní, děje se zcela automaticky, při mluvení se dýchání děje zčásti vědomě.

Fonace- základem hlasového ústrojí jsou hlasivky umístěné v hrtanu. Jsou to vazy napjaté mezi chrupavkou štítnou a chrupavkami hlasivkovými. Mezi nimi se vytváří hlasivková štěrbina (glottis). Kmitáním hlasivek vzniká hlas.

Artikulace- je to tvoření hlásek. V širším významu zahrnuje všechny tři složky organogenetické fonetiky. Artikulační orgány jsou uloženy v rezonančních dutinách:

 • dutina hrdelní (laryngální)

 • dutina ústní (orální)

 • dutina nosní (nazální)

Vlastnosti hlasu:

1. výška hlasu- závisí na frekvenci kmitání hlasivek. Sama o sobě není významotvorná, střídání výšky hlasu je základem intonace.

2. Síla hlasu (intenzita)- závisí na rozšíření hlasivkové štěrbiny. Je důležitá pro přízvuk.

3. Barva hlasu (timbre)- vzniká průchodem nadhrtanovými prostorami a třením o některé další orgány, čímž dochází k přidání šumu. Barva hlasu je individuální a charakteristická pro každého jedince.

V rezonančních dutinách jsou uloženy artikulační orgány, které dělíme na aktivní a pasivní:

Aktivní- jsou činné, mohou se pohybovat a svým pohybem přispívají k artikulaci hlásky:

 • rty (labia)

 • měkké patro (velum)

 • jazyk (linqua)

 • hlasivky (glottály)

Pasivní: tvoří se na nich překážka výdechovému proudu, samy se nepohybují, na nich se artikulace provádí:

 • rty (labia)

 • dásně (alveoly)

 • zuby (dentes)

 • tvrdé patro (palatum)

 • měkké patro (velum)

 • hrdlo, hrtan (larynx)

Vokalická artikulace- mluvíme o ní jako o tónech, apertura- otevřená hlásková štěrbina

Konsonantická artikulace- vytvoření překážky výdechovému proudu, artikulují se při striktuře=> hlásky šumové

Fáze tvoření konsonantů:

 • intenze- fáze zaujímání celkové postavení

 • tenze- cílové postavení, délka jeho trvání

 • detenze- ústup z cílového postavení

1. Tvoření závěrové- artikulační orgány uzavřou na některém místě úplně cestu výdechovému proudu=>vznikne závěr (striktura). Detenze je rychlá, jednorázové uvolnění překážky.

(p, b, t, ť, d, ď, k, g,?)

Artikulace= okluziva

Akusticky= exploziva

2. Tvoření úžinové- tenze= artikulační orgány se k sobě přiblíží, ale úplně se neuzavřou a vznikne úžina (konstrikce). Detenze je postupná.

(f, v, s, š, z, ž, j, ch, h)

Artikulace= konstriktiva

Akusticky= frikativa

3. Tvoření polozávěrové- cesta výdechovému proudu se na krátký okamžik uzavře (polozávěr= semiokluze). Detenze= závěr přejde v úžinu, která postupně zaniká.

Témata, do kterých materiál patří