Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vybrané kapitoly ze středoškolské fyziky - Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky na DFJP Univerzity Pardubice - Elektřina a magnetizmus

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (575.5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Vybrané kapitoly

ze středoškolské fyziky

Pro přípravný kurz k přijímacím zkouškám z fyziky

na DFJP Univerzity Pardubice

 RNDr. Jan Z a j í c , CSc., 2004

6. elektřina a magnetizmus

6.1 ELEKTRICKÉ POLE

Elektromagnetickým polem nazýváme tu formu hmoty, jejímž prostřednictvím se uskutečňují elektromagnetické interakce (t.j. vzájemné působení) mezi elektricky nabitými tělesy nebo částicemi. Vytváří se v okolí nabitých útvarů, v okolí vodičů, jimiž protékají elektrické proudy a v okolí magnetů.

Elektrické pole je pak jednou ze dvou složek elektromagnetického pole, a sice tou, jež působí na elektricky nabité objekty silou Fe nezávislou na tom, zda jsou tyto nabité objekty v dané soustavě v klidu nebo v pohybu. Základní charakteristikou elektrické síly Fe je totiž ta skutečnost, že na rozdíl od magnetické síly Fm nezávisí na rychlosti v nabitých objektů.

Jsou-li nabité částice nebo tělesa vytvářející elektrické pole v dané soustavě v klidu, hovoříme pak o tzv. elektrostatickém poli.

6.1.1 Elektrická síla Fe , intenzita elektrického pole E

Obecně elektrické síly v daném elektrickém poli závisejí pouze na velikosti nábojů, na něž toto pole silově působí. Velikost elektrické síly Fe je vždy přímo úměrná náboji q

Fe ∼ q .

Této jednoduché závislosti lze pak využít k obecnější charakteristice daného elektrického pole. Jestliže síla Fe na velikosti náboje q přímo úměrně závisí, musí být poměr těchto dvou veličin už na náboji q nezávislý a bude udávat obecnou silovou charakteristiku elektrického pole v daném místě prostoru. Tímto postupem zavádíme (definujeme) důležitou veličinu, a tou je intenzita elektrického pole E. Působí-li na bodový náboj q v jistém místě prostoru určitá elektrická síla Fe , lze vektor intenzity E elektrického pole určit vztahem

. (6.1)

Intenzita E elektrického pole je vektorovou fyzikální veličinou, jež charakterizuje v jednotlivých bodech prostoru obecně silové účinky tohoto pole (udává jeho "velikost" či "mohutnost" i směr silového působení). Naopak pro elektrickou sílu Fe působící v daném místě elektrického pole na určitý náboj q musí platit

Fe = q . E . (6.2)

Je-li náboj q kladný, mají síla Fe a intenzita E stejný směr, bude-li však náboj q záporný (např. elektron), bude směr těchto dvou vektorů opačný (viz obr. 6.1) !!!

Ke znázornění elektrického pole se používá siločar elektrického pole (krátce elektrických siločar). Jsou to orientované čáry (křivky), přičemž platí, že tečna v každém bodě siločáry má směr intenzity elektrického pole E v tomto bodě. Orientace siločáry se vyznačuje šipkou; siločára „směřuje“ vždy od kladně nabitých objektů k záporným. Hustota siločar (t.j. jejich počet procházejících kolmo jednotkovou plochou) je úměrná velikosti intenzity elektrického pole E (viz obr. 6.2).

Témata, do kterých materiál patří