Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Počátky národního obrození - maturita

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (1,12 MB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

06. – Počátky národního obrození (osvícenství Marie Terezie a Josefa II., poezie, divadlo, J. Dobrovský, J. Jungmann, P. J. Šafařík, F. Palacký) Národní obrození je proces, který usiluje o obnovení českého jazyka, literatury a národa. Probíhá ve dvou fázích – poslední čtvrtina 18. století – 20. léta 19. století. Po roce 1620 dochází k zániku českého státu a úpadku jazyka a literatury. Naprostá přestávka ve vývoji, která trvala téměř 100 let. Málo škol, jsou ovládány jezuitským řádem. Odcizuje se šlechta a vzdělanci – latina a němčina. V polovině 18. století se tiskly česky jen knížky lidového čtení, kramářské písně apod. Rozpad feudalismu přináší podmínky pro vznik novodobých států. U nás probíhá takzvanéosvícenství shora, kdy Marie Terezie a Josef II. zavádějí reformy, aby zabránili ozbrojenému povstání. Svými reformami odstraňují nejkřiklavější přežitky feudalismu – roku1773 jezrušen jezuitský řád a v roce1781 nevolnictví, dochází také dočasně k omezení cenzury (jsou vydávány starší knihy, zvláště husitské). Literatura je z valné části vědecká (hlavně historie). Zavádí seškolní reforma – povinná školní docházka. Marie Terezie také zavedla sčítání lidu a povinná příjmení. Tyto reformy představovaly zpočátku naději, ale později se opět ustálil centralismus (ve Vídni) a germanizace. Postupně přibývá ve městech české obyvatelstvo. Roku1781 vychází také Toleranční patent – povolení některých nekatolických vyznání (protestanti, evangelisté). Do té doby bylo jediným povoleným náboženstvím katolictví.Znakem národa se stává jazyk a ne území. 1. f á z e n á r o d n í h o o b r o z e n í – O b r a n n á Poslední čtvrtina 18. století – 1800. O B R O Z E N E C K Á V Ě D A 1774 – vzniká soukromá společnost Nauk, 1790 – Nauk přejmenováno na Královská česká společnost nauk – jež zahrnovala historii, literární historii a jazykovědu. Gelasius Dobner – historik, napsal kritické poznámky k Hájkově kronice (Kronika česká) – opravil ji. Kolem Dobnera se shromažďují dějepisci, jež podle jeho vzoru důkladně, kriticky zkoumají staré dějiny české. František Martin Pelcl – 1. profesor češtiny na Karlově univerzitě, napsalNovou kroniku českou– od nejstarších dob až po smrt Karla IV. Zpočátku přesvědčen, že čeština zanikne v důsledku Josefovy germanizace, později jsou jeho díla již vlastenečtější, věří ve vítězství národního jazyka nad němčinou. Psaly se obrany jazyka českého – vzorem byl většinou Bohuslav Balbín. Autoři –Karel Ignác Thám,Jan Rulík atd. Vznikají však i díla, škodící jazyku – nedostatečně vzdělaní gramatikáři zavádějí různé jazykové novoty apod. Na významu nabývá jazykověda. Český jazyk byl zanedbán a neustálen, učenci se proto obraceli k jeho minulosti a k jeho venkovské podobě. Jazykovědné studium bylo jednou z nejdůležitějších složek buditelské práce a účinně posilovalo národní vědomí. Prvním jazykovědcem jeFortunát Durych, jež se zabýval slovanstvím a ovlivnil: Josef Dobrovský (1753 – 1829) – pokládán za největšího jazykovědce všech dob. Narodil se v Ďarmotech (dnešní Maďarsko), dětství prožil v Horšovském Týně. Česky se naučil až na gymnáziu v Německém Brodě a Klatovech. Poté vystudoval teologii, stal se vychovatelem ve šlechtických rodinách a soukromým vědcem. Byl středem celého českého vědeckého života, hlasatelem humanity a svobodomyslnosti – typ osvícenského vědce, jemuž byla pravda nadevše. Nebál se vystupovat proti obecně uznávaným věcem, vždy poukázal chladným rozumem na pravdu. Nepsal česky, pouze německy, pochyboval o zdaru národní obrození, ke konci života napsal pár českých dopisů. Svým dílem vytvořil předpoklady k ustálení spisovného jazyka, a tak měl rozhodující podíl na vybudování základů pro obrozeneckou literaturu. Je pohřben v Brně. Dílo –Dějiny české řeči a literatury (Geschichte der Bömischen Sprache und Literatur) – rozděleno do několika období, za nejvýznamnější označil dobu veleslavínskou. –Německo – český slovník – obsahuje dva díly, na prvním místě je němčina, hledání českých ekvivalentů. –Zevrubná mluvnice jazyka českého – německy. Jako první zde ustavil zásady jazyka – zásadní význam pro ustanovení spisovné češtiny. Vzorem je staroslověnština… –Zásady správné české prozódie – jako první stanovuje, že pro češtinu je typický přízvučný verš.Prozódie = nauka o rytmičnosti verše. –Základy jazyka staroslověnského – tímto dílem se stal zakladatelem slavistiky (vědy o Slovanech). V Z D Ě L Á V A C Í A L I D O V Ý C H O V N Á P R Ó Z A Knížky lidového čtení, kramářské písně, rytířské písně, cestopisy, dobrodružné příběhy (D. Defoe). Václav Matěj Kramerius – novinář a nakladatel, který působil nejprve v Pražských poštovských novinách. ZaložilKrameriusovy C. K. vlastenecké noviny, nakladatelství a vydavatelstvíČeská expedice, kde byly vydávány staré české spisy (např. Trojanská kronika). Toto nakladatelství se stalo literárním a historickým centrem. D I V A D L O Hrálo se pouze německy.Stavovské divadlo – jednou týdně se hrálo pro Čechy v jejich jazyce. 1771 –Divadlo v Kotcích –Kníže Honzík– 1. hra v češtině. Hrálo se rovněž v kočovných společnostech. V letech 1786 – 89 působí na Václavském náměstí Václav Thám s divadlemBouda, které hrálo pouze česky. Hry historické a vlastenecké, úplně poprvé se zde hrál Shakespeare, dáleVlasta a Šárka,Břetislav a Jitka. Divadlo však po třech letech končí kvůli ekonomickým problémům… P O Č Á T K Y N O V O Č E S K É P O E Z I E Václav Thám (1765 – 1816) – dramatik, básník, překladatel, herec. Po studiu filozofie úředník, více se však věnoval žurnalistice a divadlu, inicioval Boudu, kde působil jako režisér, herec, dramaturg. Po stržení Boudy byl režisérem českých představení v Divadle u hybernů, pak jako člen kočovných společností jezdil po různých městech říše, zemřel pravděpodobně někde v Haliči. Chámův bratr Karel Ignác byl filolog a překladatel.Básně v řeči vázané – sborník, zahrnující básně starších i překlady cizích autorů. Je to anakreónská poezie (ženy, víno, zpěv – zábava). Roku 1795 vystupuje nová básnickáPuchmajerova skupina –Sebrání

Témata, do kterých materiál patří