Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


16A - Rodinná výchova

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (84,63 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

16A RODINNÁ VÝCHOVA − Cílevědomá činnost zaměřená na formování vychovávaného vychovatelem − Rodina má největší odpovědnost za výchovu svých dět Rodiče − nejdůležitějšími vychovateli, všichni ostatní vychovatelé mohou pouze doplňovat to, čeho ve výchově dosáhli rodiče − zodpovědní jsou za celkovou výchovu a výchovu v rodinném prostředí − nejdůležitějším předpokladem úspěšné rodinné výchovy je dobrý společný životní způsob rodičů a dět − měli by být citově angažováni na vývoj a vých. dítěte (ztotožňují se spolu, spoléhají na sebe, dostávají se do konfliktů) Činitelé výchovy − škola (učitelé, vychovatelé) − sportovní, kulturní, odborné organizace − školská a mimoškolská zařízení − hromadně sdělovací prostředky Typologie rodiny 1) funkční rodina − pro dítě velmi vhodná − je v ní zajištěn dobrý a řádný vývoj dítěte − jedná se okolo 85 % rodin v běžné populaci 2) problémová rodina − vyskytují se v ní závažné poruchy jedné nebo několika funkcí − vývoj dítěte není ještě ohrožen − rodina je schopna řešit problémy vlastními silami, případně eliminovat za přijet pomoci někoho zvenčí − okolo 12 – 13 % rodin 3) dysfunkční rodina − rodina, ve které se vyskytují vážné poruchy → ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek − je velmi narušen vývoj dítěte a prospěch dítěte ve škole − problémy zpravidla rodina nezvládá řešit sama − je problém najít hranici, kdy se postavit na stranu dítěte a hájit jeho zájmy − asi 2 % rodin 4) afunkční rodina − jsou v ní závažné poruchy, rodina přestává plnit svůj základní úkol − je ohrožena existence dítěte − odstranění příčin je zbytečné − řešením pro dítě je jeho odebrání, odchod z rodiny a následné umístění do náhradní rodiny − asi 0,5 % rodin Styly výchovy 1) autokratická (autoritativní) − typické je časté používání trestů, rozkazů − malé porozumění pro potřeby a zájmy dět, potlačování jejich iniciativy − projevuje se náročnost, kontrolami, prosazováním požadavků, bez vřelosti a obousměrné komunikace − oceňována je poslušnost, úcta k autoritě, práci, tradici − děti jsou odpovědné, průměrně schopné, nepříliš společenské − tuto výchovu uplatňují panovační rodiče − dítě je agresivní a závislé na vychovateli 1 16A RODINNÁ VÝCHOVA 2) demokratická − uplatňována rodiči, kteří mají přirozenou autoritu − jejich výchova se projevuje častými kontrolami a vyžadováním úkolů, které odpovídají věku a schopnostem, což je doprovázeno vřelost, péčí a oboustrannou komunikací − dítě je nezávislé, přátelské k vrstevníkům, ochotné ke spolupráci, dobrá výkonná motivace 3) liberální − slabé nebo žádné vedení − dítě není vedeno k samostatnosti − na dítě nejsou kladeny žádné požadavky − rodiče vyhoví každému přání − dítě je flegmatické, málo zodpovědné Nevhodné výchovné styly 1) nedostatečná rodinná výchova − rodiče mají málo času na dítě (workoholici, alkoholici) − dítě má pocit nezávislosti, nemá vzor − časté konflikty s jinými dětmi 2) laxní – lhostejná − projevy dítěte nemají u rodičů žádnou odezvu – ani pochvala ani pokárání − dítě je nevyzrálé, v budoucnu rozpad vztahů 3) hypersenzitivní − „opičí láska“ − dítě je zhýčkané, rozmazlené − dítě nemá vůli, protože nepřekonává překážky 4) zavrhující − často v rodinách, kde je u dítěte zdravotní postižení − dítě je odmítáno, odstrkováno 5) deklasující − podceňování osobnosti dítěte − zesměšňují ho → snižování sebevědomí a chuť dítěte se do něčeho pustit − dítě má nižší sebevědomí, podvody, má komplexy Rodinná výchova x institucionální výchova: − rodinná výchova: emotivnější, dlouhodobá − institucionální výchova: • výchova školenými profesionály • dětem z ústavu chybí model rodiny • působí vlivem veřejného mínění, skupina ostatních dět -> dítě se přizpůsobí skupině • dítě si vytváří negativní návyky na celý život Rodina jako výchovný činitel − velmi silný vliv na psychiku dítěte − dítě žije od narození v rodině, získává základní zkušenosti ve styku s lidmi − je prvním zdrojem uspokojování jeho potřeb, ale také mu přináší první omezování − předávání základního modelu sociální interakce a komunikace 2 16A RODINNÁ VÝCHOVA Funkce rodiny 1) Biologická − má význam jak pro společnost jako celek, tak také pro jedince, kteří rodinu tvoří − Zajišťuje plození potomstva, uspokojování sexuálních potřeb − Silným stabilizačním faktorem je vzájemný erotický vztah mezi mužem a ženou − K předním hodnotám patří mít stálého partnera, děti, … − Dospělí prostřednictvím svých dět vrací a prožívají své dětství, mají možnost se vyhnout chybám − podle současného trendu ve většině vyspělých zemí je dítě často vnímáno jako překážka v profesním růstu a vlastní seberealizaci obou rodičů a v rodinách s nižšími příjmy pak také jako přepych − v posledních letech je pozorován úbytek dětí − stále více partnerů plánuje pouze jedináčka − přibývá případů, kdy mladí lidé vůbec neuvažují o tom, že by přivedli na svět dítě − ženy se také stávají matkami v pozdějším věku − zvyšuje se počet dět narozených mimo manželství i mimo trvalý vztah rodičů, − stoupá rozvodovost 2) Ekonomická − rodina je chápána jako významný prvek v rozvoji ekonomického systému společnosti − její členové se zapojují do výrobní i nevýrobní sféry v rámci výkonu určitého povolání − současně se rodina sama stává významným spotřebitelem, na němž je značně závislý trh 3) Emocionální − zajišťování životních potřeb nejen dět, ale všech členů rodiny − vzájemná podpora, uznání, pocit bezpečí, stabilita rodiny − Kladné emocionální vztahy v rodině jsou předpokladem pro zdravý psychický a sociální vývoj dítěte − přibývá rodin, jež tuto fci (z dův. rozvodů, zaneprázdněnosti, …) plní jen s velkými obtžemi, resp. neplní téměř vůbec − narůstá počet dět citově deprivovaných, nebo i týraných − Spolu s funkcí socializačně-výchovnou se jeví jako rozhodující pro funkčnost a stabilitu rodiny 4) Ochranná − Zaopatřovací, Pečovatelská − Biologická ochrana – jídlo, oblečení, hygiena, péče o ty členy rodiny, jež se nemohou postarat z důvodu nemoci, stáří − Ochrana před sociálně-patologickými jevy Role otce − první autorita a ochranná funkce

Témata, do kterých materiál patří