Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
20A - Pedagogický odkaz J. A. Komenského

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (76,13 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

20A PEDAGOGICKÝ ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO Život − *28. 3. 1592 - † 15. 11. 1670 v Naardenu (Amsterodam) − filosof, spisovatel − poslední biskup Jednoty bratrské − vysoce oceňoval význam výchovy − základní výchova leží na bedrech matky − „učitel národů“, novodobé učení − psal latinsky a působivou češtinou − posledních 14 let žil v holandském Amsterodamu − pedagogika je specifická vědní disciplína komeniologie (věda zabývající se studiem života a díla J. A. Komenského) − po Bílé hoře roku 1620 se musel skrývat před pronásledováním protireformace u svých šlechtických přátel Pedagogický optimismus − člověk se stává člověkem jedině výchovou Pedagogický humanismus – škola − dílna lidskosti, má nahradit středověké mučírny ducha Demokratismus − rozvíjet všechny ve všem všestranně − vychovávat bez rozdílu stavů nebo pohlaví Přínos pedagogické vědě − prosazoval tzv. přirozenou výchovu − zastával názor, že v každém městě a vesnici by měla být škola − děti by se měly ve škole vyučovat společně → názor významně zreformoval pedagogiku − měl požadavek, aby se žáci učili v rodném jazyce − zastával názor, že by žáci neměli být přetěžování množstvím učiva − učitel by měl ve svém výkladu postupovat od známého k neznámému, od lehčího k těžšímu Školská organizace J. A. Komenského − od narození do 6 let: má být dítě vychováváno doma − od 6 do 12 let: • děti navštěvují obecnou školu • škola je pro chlapce i dívky • vyučuje se čtení, psaní, počítání, náboženství, ruční práce • vyučování probíhá dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne − od 12 do 18 let: • mládež má navštěvovat latinskou školu • základem vzdělání je sedmero svobodných učení (gramatika, rétorika, geometrie, astronomie, přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika) − od 18 do 24 let: • slouží ke vzdělání akademie • jde o VŠ, kde by se studovalo bohosloví, práva nebo medicína 1 20A PEDAGOGICKÝ ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO Při výuce samé aplikoval Komenský tyto zásady − zásada názornosti: přímá žákova zkušenost − zásada systematičnosti a soustavnosti: učivo by na sebe mělo navazovat, nejen v jednotl. předm., ale i mezi nimi − zásada aktivnosti: žáci by měli své poznatky, získávat vlastní zkušeností, využívat je v praxi − zásada trvalosti: je třeba soustavně učivo opakovat − zásada přiměřenosti: učitel by měl vycházet z věkových a individuálních schopností dětí Podněty v oblasti školské organizace − v pedagogických spisech podal ucelený výchovný systém − obecný výchovný cíl: příprava k věčnému životu (v duchu náboženského přesvědčení) 3 stupně přípravy 1. poznat sebe a svět 2. ovládnut sebe 3. povznést se k Bohu 3 základní oblasti výchovy 1. vzdělávání ve vědách a umění 2. mravní věda 3. náboženská výchova Význam J. A. Komenského − množství poznatků ve všech oblastí lidské kultury − pro každého pedagoga je dílo Komenského zdrojem poučení a inspirace − vytvořil pedagogickou terminologii, která se užívá dodnes − zasloužil se o rozdělení žáků podle věku do tříd a jejich současný postup, kolektivní vyučovací metody, rozdělení vyučovacího času, učebnice a stejný obsah vyučování pro všechny žáky − žáci se mají učit slovům a zároveň i věcem − odmítal zlo v podobě válek a náboženské nesnášenlivosti − věřil v nápravu lidstva pomocí vzdělávání a výchovy Základní díla J. A. Komenského − Velká didaktika • řeší základní cíle výchovy, obsah, principy, metody • návrh organizační struktury školství − Informatorium školy mateřské • návod pro matky pro výchovu nejmenších v rodině a jejich přípravu pro školní docházku − Brána jazyků otevřená • nová progresivní učebnice latiny a dalších cizích jazyků • encyklopedické dílo o vzniku světa, přírodě, lidském těle, umění a náboženství • obsah: ▪ shrnuto 8000 slov do 1000 vět a do 100 věcných okruhů ▪ spojení jazykové výchovy a poznávání skutečnosti ▪ současně učit se věcem i slovům 2 20A PEDAGOGICKÝ ODKAZ J. A. KOMENSKÉHO − Nejnovější metoda jazyků • vyslovil názor na jazykové vyučování • 10 kapitola tohoto spisu: Analytická didaktika (analýza základních didaktických problémů) − Škola na jevišti • soubor didaktických her (přiblížení žákům některých jevů z různých oblastí) • vzdělávání má být podle něj přístupné všem, bez rozdílu sociálního původu a pohlaví − Svět v obrazech • mezinárodně Komenského proslavila • ilustrovaná podoba vybraných kapitol Brány jazyků − Komenského didaktika • rozumí jí umění, jak dobře učit, tzv. rychle, s chutí a napevno • zdůrazňuje kvality doceňované moderní PED: racionálnost, adekvátní motivace a efektivnost veškeré výuky • výstižná psychologická charakteristika poznávacích procesů, paměti i věkových zvláštností dětí • základní didaktický zákon: ▪ učit se všemu příkladem, pravidlem a praxí ▪ vycházet z poznání bezprostřední skut.(žák za pomoci učitele sám odvozuje obecný závěr a důsl. pro praxi) • rozpracoval didaktické principy • hlavní principy: ▪ názornosti: opírat se co nejvíce o zkušenost (považoval to za „zlaté pravidlo“ vyučování) ▪ systematičnosti: návaznost veškerého učiva, nejen v rámci jednotlivých předmětů, ale i mezioborově ▪ aktivnosti: vycházet ze zájmů žáků, probouzet nové zájmy, podněcovat aktivní myšlenkové procesy i praktickou činnost ▪ přiměřenosti: respektovat při výuce věkové a individuální zvláštnosti žáků 3

Témata, do kterých materiál patří