Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


5A - Současné pojetí výchovy

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (73,72 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

5A SOUČASNÉ POJETÍ VÝCHOVY − Naše pedagogika vychází z pokrokových pedagogických tradic − Převzala odkaz pedagogického demokratismu − Snaží se uskutečňovat ideu J. A. Komenského rozvíjet všechny ve všem všestranně − V roce 1992 se ČR přihlásila k Všeobecné deklaraci lidských práv z roku 1948 (formulovány základní požadavky na moderní výchovu v demokratické společnosti) Výchova − je celoživotní proces, který začíná narozením jedince a končí jeho smrtí − cílevědomé, záměrné, organizované a plánovité působení, při kterém dochází k všestrannému formování osobnosti − všestranná výchova se zaměřuje na rozvoj člověka z hlediska rozumového, smyslového, charakterového, mravního, citového, tělesného − všestranná výchova se skládá z jednotlivých složek výchovy, kterými jsou: složka estetická, pracovní, tělesná, rozumová, jazyková, mravní − výchova je hlavní složkou procesu socializace (začleňování člověka do společnosti) − při výchově dochází k vzájemnému působení mezi vychovávajícím a vychovávaným – obě strany jsou aktivní, ale vedoucí roli má pedagog Znaky výchovy − záměrnost, cílevědomost, dlouhodobost − probíhá v určitém čase a za určitých podmínek − specificky lidská činnost − výchova je hlavní složkou socializace Výchova je předmětem pedagogiky − zkoumá zákonitosti člověka ve všech období jeho života − vychází ze skutečnosti, že výchova a vzdělávání se stávají celoživotním procesem − je nutné zkoumat tento proces ve všech obdobích lidského života Činitelé rozvoje jedince − dědičnost – dědičné předpoklady • biologická podmíněnost ▪ dána genetickou výbavou každého organismu ▪ promítá se do fyzických rysů, typů nervové soustavy, vloh apod. • dědičné faktory, zdravotní stav ▪ momentální zdravotní indispozice: teplota, rýma ▪ trvalé: handicap, duševní nebo fyzický stav člověka • uspokojování vnitřních potřeb ▪ fyzické: příjem potravin, tekutin, vylučování, práce vlastním tempem, potřeba aktivity a odpočinku ▪ psychické: potřeba lásky a náklonnosti, seberealizace, uznání ▪ další podmínky: ◦ biorytmus: někdo se učí ráno, jiný večer ◦ úroveň poznání a intelektu: zjistit počáteční úroveň osoby, kterou vyučuji ◦ schopnosti a dovednosti člověka, volní a charakterové vlastnosti ▪ genetická podmíněnost: je předmětem zájmu antropologie, lékařských věd, genetiky − prostředí • nepůsobí jednostranně • jedinec ovlivňuje prostředí a prostředí ovlivňuje jedince • rozeznáváme prostředí materiální a sociální • patří sem: celá společnost, kultura společnosti, náboženství, víra, politický systém, společenská etika 5A SOUČASNÉ POJETÍ VÝCHOVY − výchova • intencionální (přímá) ▪ bezprostřední působení pedagoga na jedince ▪ základním prostředkem je vyučování ▪ zejména působení škol • funkcionální (nepřímá) ▪ zejména organizované zájmové vzdělávání, zahrnuje celoživotní vzdělávání ▪ respektuje prvek dobrovolnosti, demokratismu, zážitkovosti dětí, schopnost překonávat překážky ▪ například média, internet • autoedukace ▪ jedinec je sám iniciátorem a realizátorem výchovného procesu ▪ specifická forma pedagogické formy → autodiagnostika, automotivace • heteroedukace ▪ výchova a vzdělávání druhými lidmi Podmínky výchovy − podmínky jsou determinanty procesu výchovy, vedení, kultivace i utváření lidí − charakterizovány celkovou dosaženou úrovní života a životního prostředí vychovávaných i vychovatelů − neznalost podmínek může vyvolat chyby při stanovení výchovných cílů a prostředků − druhy: • vnější podmínky ▪ soc. a materiální prostř., okolnosti, za nichž výchova probíhá, kultura a společenská etika, mezilidské vztahy ▪ patří sem: přír. prostředí, živ. prostředí, politické, vědecké, kulturní, duchovní, historické, zdravotní faktory ▪ dále mezi vnější podmínky patří: ◦ velikost školy a její vybavení ◦ pravidla spojená s klimatem školy a její kurikulum ▪ dále jsou vnější podmínky tvořeny: ◦ učebnami, jejich materiálním vybavením, vhodnými pomůckami, dílnami, laboratořemi, knihovnami, jídelnami, hřištěm ◦ učivem a řízením výchovného procesu ◦ třídou žáků, kterou chápeme jako sociální skupinu složenou z individualit ◦ vyučujícími se všemi jejich odbornými předpoklady, výchovnými styly, lidskými vlastnostmi • vnitřní podmínky ▪ vnitřní podmínky jsou dány vlohami a dispozicemi člka (zdravotní stav, fyzické a PSY předpoklady jedince – získané či vrozené) ▪ potřeby, volní a charakterové, intelektové a poznávací vlastnosti člověka ▪ vyjadřuje výsledky záměrného i nahodilého, výchovného i mimovýchovného utváření vychovávaných osobností všemi jejich dosavadními vnějšími i vnitřními vlivy ▪ dále mezi vnitřní podmínky patří: ◦ věkové a vývojové zvláštnosti jedince ◦ osobnost, psychika, stav nervové soustavy ◦ výrazný vliv temperamentu – ovlivňuje citové ladění, prožívání a reagování žáka ◦ je třeba respektovat rozdíly ve výkonových vlastnostech (schopnosti, dovednosti, vědomosti) ◦ uplatňují se rozdíly v motivaci žáků

Témata, do kterých materiál patří