Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

pohyb peněžních prostředků (jejich úbytek a přírůstek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností charakterizuje změnu stavu peněžních prostředků podniku za určité období a příčiny této změny vychází z peněžních příjmů a výdajů podniku, které souvisí se změnami oběžného majetku, fixního majetku, finančního majetku a změnami cizího i vlastního kapitálu Sestavení: a)přímá metoda vyčlenění se operace s peněžními prostředky – příjmy a výdaje samostatně se sledují lze provést i zpětně podle b.ú., pokladny, pokladní knihy výhodná metoda, ale náročná b)nepřímá metoda odvození z rozvahových a výsledkových operací – položky peněžních prostředků upravení HV o další položky velmi časté – i ČR Využití Cash flow kolik peněžních zdrojů podnik vytvořil, jakým způsobem je podnik využil ZISK se nerovná peněžním prostředkům!!! Cash flow krátkodobých závazků – umožňují kontrolu vývoje peněžních prostředků, plánování do budoucna důležité pro braní půjček Použití cash flow při krátkodobém plánování peněžních příjmů a výdajů při střednědobém a dlouhodobém sestavování finančních výhledů podniku při hodnocení finanční efektivnosti investičních variant jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku Majetková struktura podniku Dlouhodobý majetek slouží podniku dlouhou dobu a tvoří podstatu jeho majetkové struktury Dlouhodobý nehmotný majetek za úplatu získaná různá oprávnění, jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, obchodní značka firmy, know-how povinně se sem zařazují položky, jejichž cena je vyšší než 60 000 Kč Dlouhodobý hmotný majetek majetek, který je fyzicky zhmotněn a v podniku slouží dlouhou dobu a postupně se opotřebovává (kromě umělecký děl a pozemků) pořizovací cena položek obvykle vyšší než 40 000 Kč budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení, přístroje, inventář, dopravní prostředky, základní stádo, trvalé porosty odpisovaný majetek – odpisy se přenáší do nákladů podniku movitý – lze přemisťovat (stroje, dopravní prostředky) nemovitý– nelze přemisťovat (pozemky, budovy) Dlouhodobý finanční majetek majetkové účasti podniku v jiných podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici nejsou jím CP určené k obchodování!! pořizován koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím nebo převodem Oběžný majetek jeho forma přechází v jinou, je neustále v pohybu, „obíhá“ zásoby– výrobní (nákup materiálu, který jde do výroby) → nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží =věcná podoba peněžní forma– pokladna, bankovní účet =peněžní podoba pohledávky– CP v krátkodobé podobě = nákup a prodej akcií =peněžní podoba ukazatel rychlosti obratu– ukazatelem využití oběžného majetku, čím rychleji se zpracuje nakoupený materiál, tím rychleji prodáme a tím plyne i větší zisk likvidita podniku – schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peněžní prostředky = schopnost podniku uhradit své závazky v daném termínu, přispívá k finanční rovnováze podniku není-li podnik likvidní, hovoříme oplatební neschopnosti (insolvenci) – podnik není schopen platit dluhy v době, kdy jsou splatné Optimální likvidita a struktura veškerého majetku podnik je likvidní – někdy převažuje dlouhodobý majetek(např. elektrárny), někdy oběžný majetek (např. potravinářské podniky) optimální výše oběžného majetku je tak, která zabezpečuje normální chod podniku s co nejnižšími náklady Kapitálová struktura podniku struktura zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl vlastní kapitál– co vlastník vloží do podniku cizí kapitál– co vloží věřitel (banka) – dluhový nebo úvěrový kapitál Faktory ovlivňující velikost kapitálu podniku: velikost podniku – velký podnik, velký kapitál stupeň technologického vybavení (mechanizace, robotizace, automatizace) – čím vyšší použití, tím větší kapitál rychlost obratu kapitálu – čím rychleji kapitál obrátíme, tím méně ho potřebujeme organiza

Témata, do kterých materiál patří