Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Sestavení:

a) přímá metoda

 • vyčlenění se operace s peněžními prostředky – příjmy a výdaje

 • samostatně se sledují

 • lze provést i zpětně podle b.ú., pokladny, pokladní knihy

 • výhodná metoda, ale náročná

b) nepřímá metoda

 • odvození z rozvahových a výsledkových operací – položky peněžních prostředků

 • upravení HV o další položky

 • velmi časté – i ČR

Využití Cash flow

 • kolik peněžních zdrojů podnik vytvořil, jakým způsobem je podnik využil

 • ZISK se nerovná peněžním prostředkům!!!

 • Cash flow krátkodobých závazků – umožňují kontrolu vývoje peněžních prostředků, plánování do budoucna

 • důležité pro braní půjček

Použití cash flow

 • při krátkodobém plánování peněžních příjmů a výdajů

 • při střednědobém a dlouhodobém sestavování finančních výhledů podniku

 • při hodnocení finanční efektivnosti investičních variant

 • jedna z forem stanovení základu tržní ceny podniku

Majetková struktura podniku

Dlouhodobý majetek

slouží podniku dlouhou dobu a tvoří podstatu jeho majetkové struktury

Dlouhodobý nehmotný majetek

za úplatu získaná různá oprávnění, jako jsou patenty, licence, autorská a vydavatelská práva, nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, obchodní značka firmy, know-how

povinně se sem zařazují položky, jejichž cena je vyšší než 60 000 Kč

Dlouhodobý hmotný majetek

majetek, který je fyzicky zhmotněn a v podniku slouží dlouhou dobu a postupně se opotřebovává (kromě umělecký děl a pozemků)

pořizovací cena položek obvykle vyšší než 40 000 Kč

budovy, stavby, stroje, výrobní zařízení, přístroje, inventář, dopravní prostředky, základní stádo, trvalé porosty

odpisovaný majetek – odpisy se přenáší do nákladů podniku

movitý – lze přemisťovat (stroje, dopravní prostředky)

nemovitý – nelze přemisťovat (pozemky, budovy)

Dlouhodobý finanční majetek

majetkové účasti podniku v jiných podnicích, cenné papíry (akcie, dluhopisy), které podnik nakoupil jako dlouhodobou investici

nejsou jím CP určené k obchodování!!

pořizován koupí, vytvořením vlastní činností, bezúplatným nabytím nebo převodem

Oběžný majetek

jeho forma přechází v jinou, je neustále v pohybu, „obíhá“

zásoby – výrobní (nákup materiálu, který jde do výroby) → nedokončená výroba, hotové výrobky, zboží = věcná podoba

peněžní forma – pokladna, bankovní účet = peněžní podoba

pohledávky – CP v krátkodobé podobě = nákup a prodej akcií = peněžní podoba

ukazatel rychlosti obratu – ukazatelem využití oběžného majetku, čím rychleji se zpracuje nakoupený materiál, tím rychleji prodáme a tím plyne i větší zisk

likvidita podniku – schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se rychle a bez větších ztrát na peněžní prostředky = schopnost podniku uhradit své závazky v daném termínu, přispívá k finanční rovnováze podniku

Témata, do kterých materiál patří