Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Oceňování finančních investic

 • cenami pořízení, např. akcie

Oceňování oběžného majetku

 • doba mezi pořízením a spotřebou je kratší než u hmotných investic

 • hotovosti a vklady se oceňují jejich jmenovitými hodnotami

Oceňování zásob

 • podle poměrných cen – aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek

 • metoda FIFO – první dodávka do skladu, první ze skladu

 • metoda LIFO – nejdříve se spotřebuje poslední dodávka, v našem systému zakázána

Oceňování cizího a vlastního kapitálu

 • cizí kapitál jmenovitou hodnotou, obligace za tržní cenu

 • vlastní kapitál účetní (historickou) hodnotou – jak je vykazován v rozvaze

Oceňování podniku jako celku

 • výnosová metoda – diskontování budoucích čistých výnosů

 • likvidační hodnota – při likvidaci podniku

Klasifikace zdrojů (pasiv) z hlediska vlastnictví (pasiv v širším smyslu)

Vlastní kapitál = základní kap., zisk, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku

Cizí zdroje = cizí kap., dluhy, závazky

Finanční struktura podniku = struktura podn.kapitálu, ze kterého je financován majetek tohoto podniku.

 1. Vlastní kapitál: základní kapitál, kapit. fondy, fondy ze zisku, HV min. let, HV za účetní období

 2. Cizí zdroje: rezervy, dluhy závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry

 3. Ostatní projevy: výdaje příštích období, výnosy příštích období, dohadné účty pasivní

Vlastní kapitál

Základní kapitál (peněžní i nepeněžní vklady společníků do základové společnosti, vlastní akcie)

Kapitálové fondy ( emisní ážio, ostatní kap.fondy, oceňovací rozdíly z přecenění majetku)

Účelové fondy tvořící se ze zisku

HV minulých let, běžné účetní období

Rozdělení zisku HV – tvorba rezervních fondů, tvorba jiných fondů, výplata tanbiém=odměny členům dozorčí rady a představenstva, výplata dividend.

Nerozdělený zisk z min. období jako součást pasiv.

Témata, do kterých materiál patří