Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

16. Majetková struktura podniku

Účetnictví, rozvaha, výkaz cash-flow, majetková, kapitálová a finanční struktura podniku, poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, rezervy, oceňování majetku...

Aby mohl podnik zahájit svou činnost, potřebuje mít finanční zdroje (kapitál, peníze). Ty jsou zohledněny v Rozvaze.

Funkce účetnictví

 1. informační funkce

 2. registrační – soustavné vedení zápisů

 3. důkazní prostředek v případě sporů

 4. podkladem pro vyměření daňové povinnosti

Uznávané účetní zásady

zásada účetní jednotky – vymezen ekonomický celek, za který se účetnictví vede

zásada neomezeného trvání účetní jednotky – dokud účetnictví jednotka provádí svou činnost

zásada pravidelného zjišťování hospodářského výsledku

zásada účetních standardů (účtové osnovy)

standardy pro podnikatele

standardy pro finanční instituce

standardy pro územně správní celky, státní fondy,…

standardy pro pojišťovny

standardy pro zdravotní pojišťovny

standardy pro účetní jednotky, kde předmětem činnosti není podnikání

Rozvaha

 • písemný přehled obvykle ve formě účtu, který udává majetek podniku a jeho finanční krytí k určitému datu

 • na levé straně AKTIVA – konkrétní složení majetku podniku („co podnik vlastní“)

 • na pravé straně PASIVA – všechny kapitálové zdroje podniku („za čí peníze“)

 • tento dvojí pohled se nazývá bilanční princip, aktiva a pasiva se musí vždy rovnat a tato rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování se nazývá bilanční rovnice

 • porovnání dvou po sobě jdoucích rozvah umožňuje zjistit, jak se vyvíjí finanční situace podniku

 • řádná rozvaha – měsíčně, ke konci roku (pomocí Výkazu zisků a ztrát)

 • počáteční rozvaha – při založení podniku, na začátku účetního období

 • mimořádná rozvaha – likvidace, fúze a rozdělení podniku

 • srovnávací rozvaha – vykazuje stav k počátku a konci sledovaného období a rozdíly v absolutní částce nebo procentech

AKTIVA jsou tvořena:

 • pohledávky za upsané vlastní jmění

 • stálá aktiva – DM, finanční investice

 • oběžná aktiva – zásoby, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, finanční majetek

 • ostatní aktiva – např. náklady příštích období, kurzové rozdíly

PASIVA jsou tvořena:

 1. vlastní jmění

 • kapitálové fondy

 • fondy ze zisku

 • HV minulých let

 • HV běžného období

 1. cizí zdroje

 • rezervy

 • dlouhodobé závazky

 • krátkodobé závazky

 • bankovní úvěry a výpomoci

 1. ostatní pasiva

 • přechodné účty – podle časového rozlišení – např. výdaje příštích období, kurzové rozdíly

Roční závěrka = Konečná rozvaha + Výkaz zisků a ztrát + cash flow

Výsledovka

 • aktuální stav N a V

 • nutná časová shoda N a V

 • Zisk nebo Ztráta se pak projeví v rozvaze

Cash flow

 • význam v rámci pochopení údajů z rozvahy a výsledovky – odhadnout, zda lze srovnat údaje i z minulých let

 • pohyb peněžních prostředků (jejich úbytek a přírůstek) podniku za určité období v souvislosti s jeho ekonomickou činností

 • charakterizuje změnu stavu peněžních prostředků podniku za určité období a příčiny této změny

 • vychází z peněžních příjmů a výdajů podniku, které souvisí se změnami oběžného majetku, fixního majetku, finančního majetku a změnami cizího i vlastního kapitálu

Témata, do kterých materiál patří