Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

iras Leblanc -www.miras.cz Seminárky, přednášky, bakalářky, testy - ekonomie, finance, účetnictví, podnik, management, právo, historie... 16. Majetková struktura podniku Účetnictví, rozvaha, výkaz cash-flow, majetková, kapitálová a finanční struktura podniku, poměr mezi vlastním a cizím kapitálem, rezervy, oceňování majetku... Aby mohl podnik zahájit svou činnost, potřebuje mítfinanční zdroje(kapitál, peníze). Ty jsou zohledněny v Rozvaze. Funkce účetnictví informační funkce registrační – soustavné vedení zápisů důkazní prostředek v případě sporů podkladem pro vyměření daňové povinnosti Uznávané účetní zásady zásada účetní jednotky – vymezen ekonomický celek, za který se účetnictví vede zásada neomezeného trvání účetní jednotky – dokud účetnictví jednotka provádí svou činnost zásada pravidelného zjišťování hospodářského výsledku zásada účetních standardů (účtové osnovy) standardy pro podnikatele standardy pro finanční instituce standardy pro územně správní celky, státní fondy,… standardy pro pojišťovny standardy pro zdravotní pojišťovny standardy pro účetní jednotky, kde předmětem činnosti není podnikání Rozvaha písemný přehled obvykle ve formě účtu, který udává majetek podniku a jeho finanční krytí k určitému datu na levé straněAKTIVA – konkrétní složení majetku podniku („co podnik vlastní“) na pravé straněPASIVA – všechny kapitálové zdroje podniku („za čí peníze“) tento dvojí pohled se nazývábilanční princip, aktiva a pasiva se musí vždy rovnat a tato rovnost úhrnu majetku a zdrojů jeho financování se nazývábilanční rovnice porovnání dvou po sobě jdoucích rozvah umožňuje zjistit, jak se vyvíjí finanční situace podniku řádná rozvaha –měsíčně, ke konci roku (pomocí Výkazu zisků a ztrát) počáteční rozvaha – při založení podniku, na začátku účetního období mimořádná rozvaha – likvidace, fúze a rozdělení podniku srovnávací rozvaha – vykazuje stav k počátku a konci sledovaného období a rozdíly v absolutní částce nebo procentech AKTIVAjsou tvořena: pohledávky za upsané vlastní jmění stálá aktiva – DM, finanční investice oběžná aktiva – zásoby, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky, finanční majetek ostatní aktiva – např. náklady příštích období, kurzové rozdíly PASIVAjsou tvořena: vlastní jmění kapitálové fondy fondy ze zisku HV minulých let HV běžného období cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry a výpomoci ostatní pasiva přechodné účty – podle časového rozlišení – např. výdaje příštích období, kurzové rozdíly Roční závěrka = Konečná rozvaha + Výkaz zisků a ztrát + cash flow Výsledovka aktuální stav N a V nutná časová shoda N a V Zisk nebo Ztráta se pak projeví v rozvaze Cash flow význam v rámci pochopení údajů z rozvahy a výsledovky – odhadnout, zda lze srovnat údaje i z minulých let

Témata, do kterých materiál patří