Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Cizí kapitál bývá obvykle levnější než vlastní a krátkodobý bývá levnější než dlouhodobý.

finanční páka – cizí kapitál zvedá výnosnost vlastního kapitálu

daňový efekt (štít) – podnik má cizí kapitál, platí za něj úroky, které jsou pro něj nákladem – snížení daňového základu (pouze u ziskových společností)

Co podnik vede k cizímu financování

nemá dostatečný vlastní kapitál – oslovení jiných subjektů

přechodný nedostatek kapitálu (např. vánoční období – měly být vyšší tržby)

cizí kapitál je levnější než vlastní, zvyšuje tedy rentabilitu

Nevýhody cizího kapitálu

zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu

každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat

vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být přizpůsobeno věřitelům

Rezervy

 • rezervy se považují za cizí zdroj

 • slouží k úhradě budoucích nákladů firmy nebo jiných nepředvídatelných výdajů,

na případná rizika související s podnikáním

 • rezervy představují zadržené částky z dosud nevykázaného zisku ⇒ snižují výši disponibilního zisku za určité období

 • rezervy lze vytvářet pouze na přesně vymezené účely na základě zákona ⇒ je určeno na co je lze vytvářet, v jaké výši, apod. (záruční opravy, opravy DHM...)

 • tvoří se zahrnutím do nákladů, takže vykázaný zisk je nižší

 • stejný efekt jako odpisy zákonné x ostatní

Liché rezervy = vznikají podceněním majetku nebo nadceněním závazků, sníží zisk=snížení nákladů zdanění. Nejčastěji se vytváří: podceněním zásob, pohledávek, podcenění investičního majetku neúměrným odepisováním.

Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem

Závisí na odvětvích, ve kterých podnik působí (obchodní spol. půl na půl, průmyslové spol. převládá vlastní kapitál, finanční instituce převládá cizí kapitál).

Faktory ovlivňující poměr:

a) struktura majetku – investičně náročné společnosti – převládá vlastní kapitál

b) subjektivní postoj – existují jednotlivci, kteří jsou schopni žít s dluhem

c) výnosnost podniku

d) celková hospodářská situace podniku

Na základě těchto faktorů hovoříme o tzv. optimální zadluženosti – stanovit optimální strukturu je úkolem top manažerů. Musí ji pak průběžně vyhodnocovat a případně upravovat.

Čistý pracovní kapitál

 • přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem

 • při nedostatku = nekrytý dluh

 • částka volných prostředků, která zůstane podniku k dispozici po úhradě všech běžných závazků

Oceňování majetku a podniku

Oceňování hmotných aktiv

 • v okamžiku pořízení je skutečnou cenou pořizovací cena

 • hodnota se pak snižuje o odpisy, po jejichž odečtení hovoříme o ceně zůstatkové

 • odepisování lineární – podle odpisované skupiny, v každém roce odepisujeme určitý podíl

 • odepisování degresivní – v prvních letech větší odpisy než v pozdějších letech

 • daňové odpisy – pro účely daní

 • účetní odpisy – podnik si stanovuje libovolný systém (např. pro kalkulaci nákladů)

Témata, do kterých materiál patří