Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

při nedostatku = nekrytý dluh částka volných prostředků, která zůstane podniku k dispozici po úhradě všech běžných závazků Oceňování majetku a podniku Oceňování hmotných aktiv v okamžiku pořízení je skutečnou cenou pořizovací cena hodnota se pak snižuje oodpisy, po jejichž odečtení hovoříme oceně zůstatkové odepisování lineární– podle odpisované skupiny, v každém roce odepisujeme určitý podíl odepisování degresivní– v prvních letech větší odpisy než v pozdějších letech daňové odpisy– pro účely daní účetní odpisy– podnik si stanovuje libovolný systém (např. pro kalkulaci nákladů) Oceňování finančních investic cenami pořízení, např. akcie Oceňování oběžného majetku doba mezi pořízením a spotřebou je kratší než u hmotných investic hotovosti a vklady se oceňují jejich jmenovitými hodnotami Oceňování zásob podle poměrných cen – aritmetický průměr z pořizovacích cen všech dodávek metoda FIFO – první dodávka do skladu, první ze skladu metoda LIFO – nejdříve se spotřebuje poslední dodávka, v našem systému zakázána Oceňování cizího a vlastního kapitálu cizí kapitál jmenovitou hodnotou, obligace za tržní cenu vlastní kapitál účetní (historickou) hodnotou – jak je vykazován v rozvaze Oceňování podniku jako celku výnosová metoda – diskontování budoucích čistých výnosů likvidační hodnota – při likvidaci podniku Finanční struktura podniku Klasifikace zdrojů (pasiv) z hlediska vlastnictví (pasiv v širším smyslu) Vlastní kapitál = základní kap., zisk, kapitálové fondy, fondy tvořené ze zisku Cizí zdroje = cizí kap., dluhy, závazky Finanční struktura podniku = struktura podn.kapitálu, ze kterého je financován majetek tohoto podniku. Vlastní kapitál: základní kapitál, kapit. fondy, fondy ze zisku, HV min. let, HV za účetní období Cizí zdroje: rezervy, dluhy závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry Ostatní projevy: výdaje příštích období, výnosy příštích období, dohadné účty pasivní Vlastní kapitál Základní kapitál (peněžní i nepeněžní vklady společníků do základové společnosti, vlastní akcie) Kapitálové fondy( emisní ážio, ostatní kap.fondy, oceňovací rozdíly z přecenění majetku) Účelové fondy tvořící se ze zisku HV minulých let, běžné účetní období Rozdělení zisku HV – tvorba rezervních fondů, tvorba jiných fondů, výplata tanbiém=odměny členům dozorčí rady a představenstva, výplata dividend. Nerozdělený zisk z min. období jako součást pasiv.

Témata, do kterých materiál patří