Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

ce odbytu – dva momenty odbytu vlastní odbyt – více kapitálu pro vlastní síť prodejen pouze výroba – prodávají jiné obchodní podniky - méně kapitálu Podnik by měl mít právě tolik kapitálu, kolik potřebuje překapitalizování –podnik má více kapitálu než je jeho hospodárné využití odkapitalizování – podnik má méně kapitálu než je jeho hospodárné využití – nejsou prostředky pro výrobu či poskytování služeb =moment platební neschopnosti Vlastní kapitál kapitál, který patří vlastníkům podniku tvoří jej kapitál, který podnik získal od svých majitelů a který vydělal svou podnikatelskou činností jeho podíl na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční jistoty (finanční nezávislosti) peněžitá a nepeněžitá forma a) základní kapitál peněžité i nepeněžité vklady s.r.o., a.s. povinný – u a.s. vydáním (emisí) akcií b) kapitálové fondy emisní ážio – kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich nominální při upisování nebo navyšování základního kapitálu c) fondy ze zisku společnosti musí tvořit zákonný rezervní fond, který slouží k řešení nepředvídatelných rizikových situací – minimální výše je stanovená zákonem a může být navýšena d) nerozdělený výsledek hospodaření v souvislosti s dividendovou politikou, pokud se zisk nerozdělení, zůstává na účtu podniku Cizí kapitál závazkem podniku, který podnik musí v určené době splatit krátkodobý– splatný během jednoho roku (krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy přijaté od odběratelů dlouhodobý– dlouhodobé bankovní úvěry Formy dluhového financování dlouhodobé financování – obligace, půjčky na zástavní listy apod. leasing – operační a finanční krátkodobé financování – dodavatelský úvěr, kontokorentní úvěr apod. zerobondy – půjčky s nulových kupónem Cizí kapitál bývá obvykle levnější než vlastní a krátkodobý bývá levnější než dlouhodobý. finanční páka –cizí kapitál zvedá výnosnost vlastního kapitálu daňový efekt (štít) – podnik má cizí kapitál, platí za něj úroky, které jsou pro něj nákladem – snížení daňového základu (pouze u ziskových společností) Co podnik vede k cizímu financování nemá dostatečný vlastní kapitál – oslovení jiných subjektů přechodný nedostatek kapitálu (např. vánoční období – měly být vyšší tržby) cizí kapitál je levnější než vlastní, zvyšuje tedy rentabilitu Nevýhody cizího kapitálu zvyšuje zadluženost podniku a tím snižuje jeho finanční stabilitu každý další dluh je dražší a je obtížnější jej získat vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu, které musí být přizpůsobeno věřitelům Rezervy rezervy se považují za cizí zdroj slouží k úhradě budoucích nákladů firmy nebo jiných nepředvídatelných výdajů, na případná rizika související s podnikáním rezervy představují zadržené částky z dosud nevykázaného zisku snižují výši disponibilního zisku za určité období rezervy lze vytvářet pouze na přesně vymezené účely na základě zákona je určeno na co je lze vytvářet, v jaké výši, apod. (záruční opravy, opravy DHM...) tvoří se zahrnutím do nákladů, takže vykázaný zisk je nižší stejný efekt jako odpisy zákonné x ostatní Liché rezervy = vznikají podceněním majetku nebo nadceněním závazků, sníží zisk=snížení nákladů zdanění. Nejčastěji se vytváří: podceněním zásob, pohledávek, podcenění investičního majetku neúměrným odepisováním. Poměr mezi vlastním a cizím kapitálem Závisí na odvětvích, ve kterých podnik působí (obchodní spol. půl na půl, průmyslové spol. převládá vlastní kapitál, finanční instituce převládá cizí kapitál). Faktory ovlivňující poměr: a) struktura majetku – investičně náročné společnosti – převládá vlastní kapitál b) subjektivní postoj – existují jednotlivci, kteří jsou schopni žít s dluhem c) výnosnost podniku d) celková hospodářská situace podniku Na základě těchto faktorů hovoříme o tzv.optimální zadluženosti – stanovit optimální strukturu je úkolem top manažerů. Musí ji pak průběžně vyhodnocovat a případně upravovat. Čistý pracovní kapitál přebytek oběžného majetku nad krátkodobým cizím kapitálem

Témata, do kterých materiál patří