Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
podnikova-ekonomika-16-majetkova-struktura

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (92 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

není-li podnik likvidní, hovoříme o platební neschopnosti (insolvenci) – podnik není schopen platit dluhy v době, kdy jsou splatné

Optimální likvidita a struktura veškerého majetku

podnik je likvidní – někdy převažuje dlouhodobý majetek(např. elektrárny), někdy oběžný majetek (např. potravinářské podniky)

optimální výše oběžného majetku je tak, která zabezpečuje normální chod podniku s co nejnižšími náklady

Kapitálová struktura podniku

struktura zdrojů, z nichž majetek podniku vznikl

vlastní kapitál – co vlastník vloží do podniku

cizí kapitál – co vloží věřitel (banka) – dluhový nebo úvěrový kapitál

Faktory ovlivňující velikost kapitálu podniku:

velikost podniku – velký podnik, velký kapitál

stupeň technologického vybavení (mechanizace, robotizace, automatizace) – čím vyšší použití, tím větší kapitál

rychlost obratu kapitálu – čím rychleji kapitál obrátíme, tím méně ho potřebujeme

organizace odbytu – dva momenty odbytu

vlastní odbyt – více kapitálu pro vlastní síť prodejen

pouze výroba – prodávají jiné obchodní podniky - méně kapitálu

Podnik by měl mít právě tolik kapitálu, kolik potřebuje

překapitalizování – podnik má více kapitálu než je jeho hospodárné využití

odkapitalizování – podnik má méně kapitálu než je jeho hospodárné využití – nejsou prostředky pro výrobu či poskytování služeb = moment platební neschopnosti

Vlastní kapitál

kapitál, který patří vlastníkům podniku

tvoří jej kapitál, který podnik získal od svých majitelů a který vydělal svou podnikatelskou činností

jeho podíl na celkovém kapitálu je ukazatelem finanční jistoty (finanční nezávislosti)

peněžitá a nepeněžitá forma

a) základní kapitál

peněžité i nepeněžité vklady

s.r.o., a.s. povinný – u a.s. vydáním (emisí) akcií

b) kapitálové fondy

emisní ážio – kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou akcií a jejich nominální při upisování nebo navyšování základního kapitálu

c) fondy ze zisku

společnosti musí tvořit zákonný rezervní fond, který slouží k řešení nepředvídatelných rizikových situací – minimální výše je stanovená zákonem a může být navýšena

d) nerozdělený výsledek hospodaření

v souvislosti s dividendovou politikou, pokud se zisk nerozdělení, zůstává na účtu podniku

Cizí kapitál

závazkem podniku, který podnik musí v určené době splatit

krátkodobý – splatný během jednoho roku (krátkodobé bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, zálohy přijaté od odběratelů

dlouhodobý – dlouhodobé bankovní úvěry

Formy dluhového financování

dlouhodobé financování – obligace, půjčky na zástavní listy apod.

leasing – operační a finanční

krátkodobé financování – dodavatelský úvěr, kontokorentní úvěr apod.

zerobondy – půjčky s nulových kupónem

Témata, do kterých materiál patří