Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
21. Komunikace

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (30,23 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

21. MO Komunikace –řeč– schopnost vyjádřit artikulovanými zvuky obsah vědomí – proces, který slouží lidem k vzájemnému dorozumívání (komunikaci), k myšlení, k působení na druhé lidi i na sebe sama – vyjadřuje naše city, nálady a emoce – řeč je nástrojem myšlení, vyjadřuje naše myšlenky – nástrojem řeči je jazyk – specificky lidský prostředek komunikace – 2 stránky: obsahová (co říkáme), formální (jak to říkáme) – různé funkce: komunikativní, myšlenková, estetická, expresivní, apelativní –druhy řeči:1. vnější –> základní forma řeči, kterou se obracíme s pomocí slov určitého jazyka k druhým lidem –> mluvená (intonace, zabarvení, síla hlasu, mimika, rychlost, gestikulace) –> psaná (není provázena mimořečovými prostředky, užívají se také symboly a obrázkové znaky) –> slouží nejen ke styku s okolím, ale také našemu myšlení –> lehce může dojít k nedorozuměním a omylům 2. vnitřní –> nástroj řízení vlastní činnosti, nástroj autoregulace –> užíváme ji, když si vybavujeme zpaměti rozhovor s druhými lidmi, ujasňujeme si program práce a zábav, píšeme slohový úkol, řešíme početní úkol nebo jiný problém –> když je problém obtížný, bezděčně přecházíme k vnější řeči, čímž si řešení často usnadníme –sociální komunikace– základní forma mezilidského dorozumívání (sdělování a přijímání informací) – proces komunikace je uskutečňován pomocí jazyka – s komunikací se setkáváme např. i u hmyzu, který si předává informace pomocí pachu/tance... – proces interakce, kterého se aktivně účastní osoba sdělující určitý obsah (komunikátor) a osoba přijímající určitý obsah (komunikant) – sdělení má slovní nebo mimoslovní formu –složky komunikace– osoba, od níž sdělení vychází (komunikátor) – osoba, která sdělení přijímá a dešifruje (komunikant) – obsah sdělení (komuniké) – účinek vyvolaný komunikací (pláč, smích) – komunikační šum – nedorozumění – emocionální šum – sympatičnost při komunikaci – hermeneutika – vysvětlování obsahu (–> hermeneutický kruh: postupné poznávání od začátku ke konci) – formy mezilidské komunikace: gesta, neverbální vyjádření úmyslů, obrazová prezentace, symbolická komunikace –3 základní typy:1. meziosobní –> uskutečňována jazykem, slovy a neverbálními prostředky nejběžnější formou – rozhovorem –> sděluje něco o něčem druhému člověku –> slouží k vzájemnému dorozumění, ovlivňování a vyjadřování vzájemných vztahů 2. skupinová –> vytváří složitější komunikační sítě –> např. školní vyučování 3. masová –> uskutečňována prostřednictvím tisku, rozhlasu, televize –dělení:1. symetrická x nesymetrická –> symetrická – všichni reagují –> nesymetrická – jeden se ujme slova 2. harmonická x konfliktní –> harmonická – bez přílišných emocí –> konfliktní – komunikace s konfliktním člověkem 3. soutěživá x spolupracující 4. formální x neformální –komunikační manévrování – zesměšňování, citové vydírání, vyhrožování, mlčení, uhýbání –asertivita– prosazení názoru neútočnou cestou – umět říci ne – to co říkám, doprovázím gesty, mimikou... –eristika – porazit někoho v komunikace, ale nemít pravdu –nonverbální komunikace– probíhá za pomocí gest, mimiky, pohybů, postojů... –gesta– pohyby končetin – neměla by se přehánět – gestika – věda zabývající se gesty –gestikulace – pohyby rukou doprovázející zpravidla nějakou činnost – upřesňují slovní sdělení, napomáhají dorozumění se s druhými lidmi v hlučném prostředí, usnadňují rozhovor s cizincem –mimika – obličejové pohyby – výraz tváře – vypovídá zejména o citech –zraková komunikace – při komunikaci by se mělo dívat do očí – jde o délku pohledu (cca 3 sek) – vyjadřujeme jí vyzývavost, pohoršení, ponížení... –posturologie = věda zabývající se pohyby, postojem těla, posedy –proxemika = věda o vzdálenosti osob při komunikaci –> intimní (35 cm), osobní (120 cm), společenská (350 cm), veřejná (nad 350 cm) –haptika = věda zabývající se dotyky – více se dotýkají mladí lidé a ženy –symbolická komunikace– komunikace prostřednictvím symbolů, kterým lidé určité kultury dávají určité významy (např. kříž, srdce) –obrazová komunikace– dopravní značky, matematická znamínka –zásady meziosobní komunikace– vnímat se a naslouchat si, neskákat si do řeči – udělat druhému prostor – vyjasnění si problému – věcnost, smysluplnost, upřímnost, taktnost –zásady skupinové komunikace– stát se vlastním mluvčím (určit, kdy chci mluvit, zformulovat si svou myšlenku, někdy radši mlčet) – přednostně odstranit rušivé elementy (zpracovat vztek, potlačit únavu) – místo vyptávání vyjádřit svůj názor – autentická, upřímná, opravdová výpověď – vždy může mluvit jen jeden – poskytování zpětné vazby (navzájem se vnímat a poslouchat) –veřejné mínění– soubor postojů a názorů veřejnosti na určitý problém nebo otázku – chování politiků je ovlivněno veřejným míněním a veřejné mínění je ovlivňováno chováním politiků – je ovlivněno politickým vzděláním – dá se poměrně snadno zmanipulovat –výzkum veřejného mínění:Galupův ústav (USA) CVVM agentura STEM Sofres Factum –sexismus v komunikaci– urážení, používání ironie či zesměšňování opačného pohlaví v komunikaci – sexismus = přesvědčení, že jedno pohlaví je nižší nebo méně důležité –informační společnost= dnešní společnost – máme přístup k internetu a tudíž k informacím, změnil se přístup k jejich vyhledávání a zpracovávání – informace se stává klíčovým faktorem této společnosti – téměř každé malé dítě ví, co je to počítač a zná internet, má k němu přístup

Témata, do kterých materiál patří