Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
22B - Vliv rodiny na rozvoj osobnosti člověka

PDF
Stáhnout kompletní materiál zdarma (75,08 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PDF.

22B VLIV RODINY NA ROZVOJ OSOBNOSTI ČLOVĚKA − rodina je přirozené prostředí, které má na výchovu dítěte největší vliv − Rodina zůstává primární sociální skupinou v procesu socializace dítěte − V období raného dětství nemůže kvalitní působení rodiny nahradit žádná jiná instituce − Význam rodiny na rozvoji osobnosti člověka tkví v procesu socializace − Základ osobnosti se tvoří pravděpodobně už v předškolním věku (do šesti let) Socializace − Termín se začlenil od 2. pol. 30 let minulého století − Pochází z latinského socialis – společný − 2 názory z doby filozofie: • Jean Jacques Rousseau: člověk se rodí jako bytost hodná a laskavá a zlého z něj udělá společnost • Sigmund Freud: člověk se rodí jako bytost vybavena různými tendencemi – chová se spontánně − Začleňování člověka do společnosti − Pomocí socializace si osvojujeme chování, které je v dané společnosti přijatelné − Socializace se realizuje: sociálním učením, sociální komunikací, interakcí a nátlakem Podmínky socializace − vznik vědomí: produkt socializace (například ho nemají vlčí děti) − socializace jedince: učení v sociálních podmínkách − cílem socializace: začlenit se do společnosti, žádoucí chování, osvojit si normy Druhy socializace − primární: odehrává se v prostředí nejbližších lidí − sekundární: probíhá pomocí institucí (škola, firmy, média, …) Etapy socializace − primární • probíhá v rodině a končí tím, že si člověk uvědomuje sám sebe • trvá do 3 roku života − sekundární • dítě se připravuje na vstup do společnosti • probíhá v rodině, školka, škola, vrstevníci, … − terciální • probíhá v dospělosti a je ovlivněna interakcí s ostatními lidmi (kolegové, partneři, …) Činitelé socializace − rodina: • první socializační prostředí • dochází k osvojení základních norem a způsobu chování, utváření hodnot v životě • ovlivňuje vznik sebepojetí a sebehodnocení • učíme se základním rolím: dcera, matka, partnerka − škola: • dítě vstupuje do konkurenčního prostředí • škola dítě posuzuje podle práce, schopností, dovedností, snahy 1 22B VLIV RODINY NA ROZVOJ OSOBNOSTI ČLOVĚKA − vrstevníci: • vrstevnická skupina je méně normativní než rodina • vrstevnická skupina nás naučí komunikovat, vzájemně se tolerovat, dělat kompromisy • učíme se žít v rovnocenných vztazích − masmédia: ovlivňují naše názory, hodnoty, postoje, způsoby chování Socializace v rodině − význam rodiny je nezastupitelný − dítě zde nachází uspokojování potřeb − být druhým členem akceptován, být milován a moci milovat − vciťovat se do druhého a vědět, že on se vciťuje do mě (identifikovat se s druhým) − rodina vytváří základní podoby prožitků sebe sama ve smyslu: já jsem, já umím, já dokážu, já mám, to je moje, jsem děvče, toto jsou moje povinnosti a úkoly − socializační působení rodiny provází řada vlivů: rysy a vlast. osobnosti, jež socializační působení zesilují, ale i oslabují Sociální učení − způsob, kterým se jedinec učí přizpůsobovat požadavkům svého společenského prostředí a osvojuje si názory, hodnoty a postoje skupin a společnosti, ve které se vyvíjí − základem soc. učení jsou podm. reflexy, dochází k posilování správného chování odměnou, trestá se nežádoucího chování − formy sociálního učení • přímé posilování ▪ tzn. učení odměnou a trestem ▪ dítě se chová tak, jak ho za jeho chování odměňuje dospělý, reaguje na to, co považuje dospělý za žádoucí a nežádoucí ▪ nežádoucí chování dítěte dospělý trestá, dítě se tomuto chování snaží vyhnout, aby nebylo potrestáno, a tím si upevňuje ty formy chování, které jsou žádoucí a správné • napodobování ▪ jedinec opakuje po někom tu činnost, za které je odměňováno ▪ není vždy nutné, aby napodobované chování bylo odměňováno (stačí, aby jedinec viděl, že toto chování je odměňováno u někoho jiného) ▪ lidé napodobují chování lidí, které jsou starší, zručnější, inteligentnější, mají lepší sociální postavení • identifikace se vzorem ▪ jedná se o úplné převzetí všech způsobů chování jednotlivce, který se mi stal vzorem ▪ příčiny identifikace: ◦ sekundární posilování: člen si určitou osobu určí jako model, protože ho tato osoba často odměňuje ◦ zástupné posilování: zvolím si jako model tu osobu, která je odměňována ◦ anticipace trestu (předcházení): za model si zvolím tu osobu, u níž se obávám, že by mě mohla potrestat, že mi odepře svoji náklonnost 2 22B VLIV RODINY NA ROZVOJ OSOBNOSTI ČLOVĚKA Vzorce chování − Informace uložená v podvědomí, která říká, jak se máme chovat, cítit ve vztahu ke konkrétní situaci, lidem a činnosti − Předurčuje naše chování, následkem vznikne konkrétní výsledek − Hlavním obdobím je věk do 7 let života − Hlavním zdrojem pro utváření vzorců chování je rodina, prostředí, vychovatelé − Vzorce chování mají zjednodušovat život Typologie rodiny 1) funkční rodina − pro dítě velmi vhodná − je v ní zajištěn dobrý a řádný vývoj dítěte − jedná se okolo 85 % rodin v běžné populaci 2) problémová rodina − vyskytují se v ní závažné poruchy jedné nebo několika funkcí − vývoj dítěte není ještě ohrožen − rodina je schopna řešit problémy vlastními silami, případně eliminovat za přijetí pomoci někoho zvenčí − okolo 12 – 13 % rodin 3) dysfunkční rodina − rodina, ve které se vyskytují vážné poruchy → ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek − je velmi narušen vývoj dítěte a prospěch dítěte ve škole − problémy zpravidla rodina nezvládá řešit sama − je problém najít hranici, kdy se postavit na stranu dítěte a hájit jeho zájmy − asi 2 % rodin 4) afunkční rodina − jsou v ní závažné poruchy, rodina přestává plnit svůj základní úkol − je ohrožena existence dítěte − odstranění příčin je zbytečné − řešením pro dítě je jeho odebrání, odchod z rodiny a následné umístění do náhradní rodiny − asi 0,5 % rodin Role otce − první autorita a ochranná funkce − pocit bezpečí pro celou rodinu − neplní-li tuto roli, dívky zahajují předčasně sexuální život a chlapci mají nižší sebevědomí Role matky − pečovatelská a ochranná funkce − tvoří atmosféru rodiny − matky dle temperamentu: introvertní, extrovertní, dominantní, optimistická, pesimistická 3

Témata, do kterých materiál patří