Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Emoce, motivace, vůle

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,32 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

EMOCE,MOTIVACE,VŮLE EMOCE =psychologický proces, při kterém lidé nebo zvířata pociťují libost nebo nelibostHodnotí skutečnosti, události, vlastní konání a výsledky konáníNa základě emocí je možné identifikovat a pojmenovat psychol.stav, tak aby byl pro člověka pochopitelný VLASTNOSTI EMOCÍ: SUBJEKTIVITA – lidé odpovídají na stejné situace různě intenzivními emocemi (hněv x strach)SPONTÁNNOST – emoce se spouštějí samovolně člověk je neovlivníPŘEDMĚTNOST – emoce vztahující se ke konkrétnímu zážitkuAKTUÁLNOST- emoce, odehrávající se okamžitěPOLARITA – emoce, které lze rozdělit na libost či nelibostAMBIVALENCE – kladné i rozporuplné emoce, které člověk prožívá TŘI SLOŽKY EMOCÍ FyziologickáSubjektivní prožitek –obsahující jak afektivní (libé-nelibé) tak kognitivní hodnoceníExprese – vyjádření emoce navenek FUNKCE EMOCÍ: Připravují člověka k reakci na konkrétní zážitek vede ke vštípení zážitku ROZDĚLENÍ EMOCÍ: AFEKT – velmi intenzivní, krátkodobá emoce a silná a náhlá nečekaná situaceNÁLADA – méně intenzivní dlouhodobější emoce. Vyplývá z povahy člověka.VÁŠEŇ- intenzivní, dlouhodobá emoce. Ovlivňuje myšlení a jednání člověka. ZÁKLADNÍ EMOCE: STRACH – rekce na hrozbu či na vědomí bezbrannosti, funkci je vyhnout se nebezpečíCharakteristické projevy strachu jsou: křik,pot, třes, nevolnost… RADOST – vzniká v reakci na zisk či úspěch a vzbuzuje v subjektu pocit blahobytuSpecifický fenomén je smíchNejkomunikativnější emoce SMUTEK– reakce na ztrátu, utlumuje způsobuje ztrátu zájmu, skleslost, pocit prázdnotyFenoménem smutku je pláč a bolest LÁSKA– předmětem je člověk- hodnota- činnostMůže být rodičovská, charitativní a erotická VZTEK– vyjadřuje různě intenzivní reakci na překážkuPojí se s útokem a pocity nepřátelství nebo s útěkemIntenzivní vztek způsobuje snížení vědomí a ztrátu sebekontroly ÚZKOST –složitá kombinace emocí, zahrnující strach, zlé předtuchy a obavy -Vzniká při očekávání něčeho nepříjemného, při konfliktech, při pocitech viny…atd.. -Člověk trpící úzkostí nedokáže přesně vyjádřit , čeho se bojí STRACH- definovat jako emoční a tělesnou odpověď na rozpoznatelné nebezpečí (střet s medvědem, válečná vřava, pobyt "na koberečku" u šéfa, …), která trvá pouze po dobu hrozícího nebezpečí. Úzkostí někdy reagujeme i naostatní city, což lze pozorovat i v běžném životě, když se náhle zalekneme vlastních citových reakcí, impulzů a tajných přání (... a každý máme nějaké!) ÚZKOST - je nepříjemný emoční stav, jehož příčinu neznáme, nevíme, proč a čeho se vlastně v danou chvíli bojíme. Po delší době vede ke značné únavě a vyčerpání. Úzkost má různou intenzitu – od mírného neklidu až po stavy panických záchvatů. Má i různé trvání – rozvíjí se v průběhu sekund, minut, hodin, dnů nebo až měsíců. EMOČNÍ INTELIGENCE = schopnost zvládat své emoce a vcítit se do emocí ostatních Zahrnuje pět základních složek : 1.ZNALOST VLASTNÍCH EMOCÍ 2. OVLÁDÁNÍ VLSTNÍCH EMÍCÍ 3. SCHOPNOST SEBEMOTIVACE 4. SCHOPNOST EMPATIE – vcítit se do emocí ostatních 5. SCHOPNOST PŘIZPŮSOBIT SVÉ JEDNÁNÍ NA ZÁKLADĚ EMOCÉÍ JINÝCH LIDÍ MOTIVACE = psychologický proces, vedoucí k aktivitám a nutí nás mít nějaký cílFormou motivu je POTŘEBA ( děj, který byl vyvolán naší snahou v určitém stavu a směřuje k určitému cílovému stavu) MOTIVACE DĚLÍME : BIOLOGICKÉ – vrozené potřeby, sloužící pro přežití (dýchání, spánek, jídlo..)SOCIÁLNÍ – soc.podmínky, které reagují na nedostatek v našem životě(vzdělání,radost, štěstí)VNĚJŠÍ– určena působením vnějších podnětů (rodina, prostředí, soutěživost)VNITŘNÍ– to co chceme v životě dosáhnout DRUHY MOTIVŮ: POTŘEBYZÁJMYHODNOTYPOSTOJE Americký psycholog A.MASLOW rozdělil potřeby podle naléhavosti člověka. Od nejvyšší potřeby po nejnižší. Dělení potřeb podle Maslowa: Základní biologické potřebyJídlo, spánek, kyslíkPotřeba jistoty – pud sebezáchovyProjev v nebezpečí ať už fyzické či psychickéPotřeba sounáležitosti, lásky a sociálního stykuNěkam patřit, pocit , že nás má někdo rádPotřeba podnětů změny a činnostíPotřeba výkonu, výkonná motivace, společenské uznáníDosáhnout dobrých výsledků, vyrovnat se ostatním nebo být o něco lepšíPotřeba poznávací a estetickéTouha po novémSebeaktualizace, seberealizace -Carl Rogers (self) – vnímání člověka jako celek, uskutečnuje nějaký záměr nebo cíl a podle toho jak řídit své činnosti či jednání, formovat svoji osobnost MetapotřebyNejvyšší potřeby v lidském životě, kdy se chce jedinec realizovat něčím vyšším než jsou fyziologické nebo sociální potřebyNadosobní úkol, který přináší radost a upsokojení FLUSTRACE = stav, závažného neuskutečnění našich potřeb - způsobuje je nějaká překážka ( tedy cíl člověka je zmařen). Člověk na svůj cíl neustále myslí, nesoustředí se a popř.se kroutí DEPRIVACE= nedostatečné uspokojení důležité psychické nebo fyzické potřeby jednotlivce. TYPY DEPRIVACE: CITOVÁ, BIOLOGICKÁ, MOTORICKÁ, SENZORICKÁ, SOCIÁLNÍ VŮLE = psych.proces, kterým člověk řídí svou činnost, zaměřenou na dosažení určeně vědomých citů a překonání překážekVolní jednání je motivovaná, cíle vědomá řízená činnost Vůle se projevuje vlastnostmi jako je : SebeovládáníVytrvalostRozhodnostSamostatnostZásadovostTyto vlastnosti charakterizují silnou vůli jedince ROZBOR VOLNÍHO JEDNÁNÍ Výchozím bodem je uvědomělá potřeba, úkol nebo příkaz. Zatímco konečným bodem je dosažení vytyčeného cíle.

Témata, do kterých materiál patří