Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Objasnete podstatu a vyznam slova osobnost a strukturu osobnosti

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (29 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

2. Objasněte podstatu a význam pojmu osobnost a strukturu osobnosti OSOBNOST je soustava vlastností charakterizujících celistvou individualitu člověka, zaměřeného na realizaci životních cílů a rozvinutí svých potencialit. HOVOROVÝ VÝZNAM POJMU OSOBNOST V laické psychologii se s pojmem osobnost setkáváme často – historická osobnost, herecká osobnost, mravní osobnost, rozpolcená osobnost atd. Tyto všechny soudy poukazují na výjimečnost. POJEM OSOBNOST VE VĚDECKÉ PSYCHOLOGII 1. Osobnost jako problém celistvosti člověka, jejích součástí a charakteristik: Problém osobnosti byl v moderní psychologii nastolen kvůli snaze překonat úzké zaměření psychologických výzkumů na jednotlivé psychické jevy a procesy, např. vnímání, myšlení, reakce. Do popředí vystupují otázky definování, třídění a poznávání vlastností, které jsou lidem společné nebo kterými se od sebe navzájem liší, které jim dávají charakteristickou podobu (individuální profil). 2. Osobnost jako ústřední téma vyrovnávání se člověka s jeho okolím a sebou samým: Zdůrazňuje se, že osobnostní celistvost člověka není dána skladbou nějakých rysů (vlastností), ale je vždy až výsledkem určitého směrování života člověka. Toto směrování nás pak staví do celé řady situací a problémů, které musíme zvládat a řešit. Zde je hlavní zdroj vznikání a rozvoje naší osobnostní celistvosti. 3. Problém osobnosti je především v naší potencialitě (možnosti, šanci) plně se rozvinout, uskutečnit bohatství našich vloh, realizovat svůj jedinečný svéráz, vyjádřit smysl svého života. Mnohé z toho, co se v nás mohlo rozvinout, co jsme se mohli naučit, zůstalo nevyužito a jako šance to v nás zaniklo. Důvody: a) nepříznivé sociální poměry - chudoba b) utlačující politický systém - rasová diskriminace c) narušené mezilidské vztahy - traumatizující rodina d) neefektivní vzdělávací systém - nezajímavý způsob výuky V tomto pojetí je osobnost kvalitou lidského života, která má centrální hodnotu společenskou (veřejnou) i individuální (osobní). Člověk jako osobnost má vědět a posuzovat podmínky a okolnosti svého života jako problémy, které ho spojují s druhými lidmi, které může a musí řešit. Řešením těchto problémů realizuje své potenciality být osobností, a to ku prospěchu lidské pospolitosti, v níž žije. Úkolem psychologie osobnosti je pak zkoumat a projektovat možnosti rozvoje individua, zejména pokud jde o jeho zodpovědné rozhodování a ztvárňování životní cesty, vymezení vlastních kompetencí, naplnění životního smyslu. STRUKTURA OSOBNOSTI Struktura osobnosti řeší otázku co nám může poskytnout analytický pohled na jedince. Mezi nejčastěji uváděné složky osobnostní struktury patří: Vlastnosti osobnosti = stálé a velmi obecně působící charakteristiky jedince, kterými se vyznačuje. Na základě toho můžeme předvídat jak se jedinec zachová, co dokáže (inteligence) Rysy osobnosti = dílčí charakteristiky, vázané spíše na specifické situace. Stavy osobnosti =rozpoložení jimiž převážně citově a postojově reagujeme na různé situace. Ovlivňují naši výkonnost. Mohou nabývat extrémně výrazných podob (strach, zoufalství), ale také charakterizovat průběh všedního dne (pohodové rozpoložení). Zkušenostní obsahy =vědomosti a celá řada zdatností něco dobře a spolehlivě vykonávat, kompetence a vybavenost pro expertní jednání. Procesy a činnosti =děje, které v nás probíhají a skrze které se přizpůsobujeme sobě, skrze které poznáváme okolí a tvořivě do něj zasahujeme.

Témata, do kterých materiál patří