Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otátka č. 5

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Je psychický proces, který člověk řídí svou vůlí Je to činnost zaměřená na dosažení vědomě vytčených cílů a překonávání překážek Volní vlastnosti: Jsou to vlastnosti podmíněné vůlí člověka Vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle, které je vlastní jen člověku Pomáhají při překonávání překážek k dosažení určitého cíle Volní vlastnosti se formují v průběhu života zejména pod vlivem výchovy Mezi volní vlastnosti řadíme například:odpovědnost,vytrvalost,rozvážnost,spolehlivost,sebeovládání,zásadavost, svědomitost Fáze volního jednání: PŘÍPRAVA – vznik motivu k nějaké činnosti, člověk si uvědomuje pohnutku k aktivitě, k cíli. Přemýšlí o tom a zvažuje motivy, zvažuje osobní zájem ROZHODOVÁNÍ – člověk si konkretizuje cíl činnosti, rozhoduje se o způsobu řešení, jak cíle dosáhnout, dochází ke zvažování jednotlivých motivů pro určitý cíl = boj motivů, rozhodnutí mezi kladným a záporným motivem nebo mezi dvěma negativními / pozitivními cíli; někdy je proces rozhodování zdlouhavý a složitý; rychlé rozhodování bez náležitého promyšlení cíle se nazývá jednání impulsivní či zkratkové; jde o realizaci okamžitých a neuvážených nápadů. ROZHODNUTÍ – dosažení vytčeného cíle nebo alespoň stanovení jak cíle dosáhnout. Tento stav je doprovázen pocitem uvolnění, radosti, úlevy. Naopak při nedosažení vytyčeného cíle dochází ke zklamání, rezignaci nebo snaha pokus opakovat. Při opakovaném nedosažení cílů vzniká pocit frustrace - psychického strádání. Struktura volního jednání: 1) uvědomování potřeb-úkol, příkaz 2) cesta k cíly-různě dlouhá 3) dosažení vytčeného cíle Překážky na cestě k cíly: 1) vnější – faktory přírodní a sociální 2)vnitřní – znemožňují dosažení cíle, jsou v člověku samotném ( morální zábrany ) Činitelé volního jednání: Charakterové vlastnosti- zejména morální vlastnosti člověka hrají roli při jeho jednání Temperamentové vlastnosti – jsou podmíněné typem člověka Vliv citů – city podporují nebo oslabují motivaci Vlastnosti psychických procesů – rozvaha Poruchy vůle: Hyperbulie – silná vůle, vynakládá se na dosažení nepřiměřených cílů Hypobulie – oslabení vůle, snížená schopnost realizovat daný cíl Abulie – neschopnost volního jednání, nedostatek impulsů pro volní jednání Částečné poruchy vůle: vtíravé impulsivní chování, postrádající motivaci – kleptomanie (krádeže), pyromanie (zapalování), dromomanie (tuláci), erotomanie (zvýšená sexuální aktivita) Od 1 do 3 let věku dítěte Vývoj hrubé motoriky: Nedokonalé samotné krůčky Ve 2 letech utíká, zvládá nerovnosti Zvládání schodů – nejprve leze po čtyřech ve 2 letech přisunuje končetiny, ve 2,5 letech střídá pravou a levou Před 3 rokem jízda na tříkolce Vývoj jemné motoriky: ke konci 1 roku staví na sebe kostky v 18 měsících staví věž 3 leté dítě navléká korálky Čmárání kolem 1,5 roku a čáry Ve 3 letech nakreslí kruh Hlavonožec ve 2,5 letech – typické Rozvoj řeči: Kolem 1 roku vykonává jednoducho reakci na výzvu Dětský žargon-rozumí mu rodiče Učí se lidskému rozhovoru – jeden mluví, druhý poslouchá, komunikační dovednosti Ve 2,5 letech – symbolický význam slov – rozumí více slovům, víc jich užívá ( ve 12 měsících 6 slov, v 18 měsících 20-30 slov ) Nárůst – mluvní vzor, komunikace s dětmi Individuální rozdíl v řeči Sociální oblast: Dítě se stává autonomní – je schopné si samo dojít kam chce Kolem 1 roku pomáhá při oblékání V 15 měsících samo jí lžičkou Mluví o sobě ve třetí osobě, nazývá se jménem sociální vztahy- vazba na rodiče, rodinu, nejvíc přejímá role rodičů, sociální učení, prarodiče Udržování tělesné čistoty: Po dosažení jednoho roku – kontrola dospělých, na nočník po probuzení, ale samo dítě si neřekne Nutný nácvik a důslednost ze strany rodičů Kolem 2 roku dítě samo hlásí svou potřebu, dodržuje čistotu Plenky na jedno použití nejsou vhodné Čistění zubů, samostatně jí, umývá si ruce Během 3 roku oblékání a svlékání, nasazuje si boty hra- samostatně, konstruktivní a destruktivní hry—zájem o analýzu námětové hry ( hra na někoho, něco) Kognitivní vývoj: Podle Piageta – ve 2 letech etapa symbolického a předpojmového chování Je schopné oddálené nápodoby, napodobí i když model již není přítomen Emoční vývoj a socializace: 1.fáze – dítě křičí a volá matku 2.fáze zoufalství – dítě ztrácí naději, méně křičí, hluboká stísněnost, odmítá navazovat kontakt i s hračkami 3.fáze – odpoutání od matky – dítě potlačí emoce k matce, připoutá se k jinému dospělému.Pokud není jiný dospělý přítomen, připoutá se k věcem. Situacím se nechce vyvarovat – pobyt matek s dětmi v nemocnici Pokud dítě vstupuje do kolektivních zařízeních, postupná adaptace V 1-2 letech jsou rozšiřovány sociální vztahy ve vnitřní rodině Narození mladšího sourozence – vztahy žárlivosti a sesazení z trůnu – od 2 let. Dítěti by měla být věnována patřičná pozornost Kolem 2 let navazuje dítě vztahy s ostatními dětmi Projevuje se paralelné hra, teprve ve 3 letech spolupráce a soupeřivost ve hře Negativismus: Mezi 1-3 rokem fáze vzdoru, fáze negativismu, dítě si uvědomuje vlastní autonomii U různých dětí různě vyznačena Vrchol ve dvou letech. Klidný, chápavý, ale důsledný přístup rodičů Poslušnost: 2 typy, liší se od sebe motivem, proč dítě poslouchá: 1.dobrovolná – dítě vnitřně poslouchá ( souhlasí ) –má základ v synchronii, matka a dítě v prvních měsících 2.situační – je podmíněna zvnějšku, dítě poslechne, pokud rodiče dohlížejí, bez projevu souhlasu nebo radosti. Vztah k morálním pravidlům v budoucnosti. Jednotnost: Je nutné, aby výchovné působení na dítě v tomto věku bylo jednotné Některé děti vstupují do kolektivních zařízení- jesle – adaptace rozlišná 5-15% dětí má vážné potíže, odklad Mateřská centra, plavání, společenské hry, …

Témata, do kterých materiál patří