Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otátka č. 5

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

 • Je psychický proces, který člověk řídí svou vůlí

 • Je to činnost zaměřená na dosažení vědomě vytčených cílů a překonávání překážek

Volní vlastnosti:

 • Jsou to vlastnosti podmíněné vůlí člověka

 • Vyjadřují záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vědomě vytčeného cíle, které je vlastní jen člověku

 • Pomáhají při překonávání překážek k dosažení určitého cíle

 • Volní vlastnosti se formují v průběhu života zejména pod vlivem výchovy

 • Mezi volní vlastnosti řadíme například: odpovědnost, vytrvalost, rozvážnost, spolehlivost, sebeovládání, zásadavost, svědomitost

Fáze volního jednání:

 • PŘÍPRAVA – vznik motivu k nějaké činnosti, člověk si uvědomuje pohnutku k aktivitě, k cíli. Přemýšlí o tom a zvažuje motivy, zvažuje osobní zájem

 • ROZHODOVÁNÍ – člověk si konkretizuje cíl činnosti, rozhoduje se o způsobu řešení, jak cíle dosáhnout, dochází ke zvažování jednotlivých motivů pro určitý cíl = boj motivů, rozhodnutí mezi kladným a záporným motivem nebo mezi dvěma negativními / pozitivními cíli; někdy je proces rozhodování zdlouhavý a složitý; rychlé rozhodování bez náležitého promyšlení cíle se nazývá jednání impulsivní či zkratkové; jde o realizaci okamžitých a neuvážených nápadů.

 • ROZHODNUTÍ – dosažení vytčeného cíle nebo alespoň stanovení jak cíle dosáhnout. Tento stav je doprovázen pocitem uvolnění, radosti, úlevy. Naopak při nedosažení vytyčeného cíle dochází ke zklamání, rezignaci nebo snaha pokus opakovat. Při opakovaném nedosažení cílů vzniká pocit frustrace - psychického strádání.

Struktura volního jednání:

 • 1) uvědomování potřeb-úkol, příkaz

 • 2) cesta k cíly-různě dlouhá

 • 3) dosažení vytčeného cíle

Překážky na cestě k cíly:

 • 1) vnější – faktory přírodní a sociální

 • 2)vnitřní – znemožňují dosažení cíle, jsou v člověku samotném ( morální zábrany )

Činitelé volního jednání:

 • Charakterové vlastnosti- zejména morální vlastnosti člověka hrají roli při jeho jednání

 • Temperamentové vlastnosti – jsou podmíněné typem člověka

 • Vliv citů – city podporují nebo oslabují motivaci

 • Vlastnosti psychických procesů – rozvaha

Poruchy vůle:

 • Hyperbulie – silná vůle, vynakládá se na dosažení nepřiměřených cílů

 • Hypobulie – oslabení vůle, snížená schopnost realizovat daný cíl

 • Abulie – neschopnost volního jednání, nedostatek impulsů pro volní jednání

Částečné poruchy vůle:

 • vtíravé impulsivní chování, postrádající motivaci – kleptomanie (krádeže), pyromanie (zapalování), dromomanie (tuláci), erotomanie (zvýšená sexuální aktivita)

 • Od 1 do 3 let věku dítěte

Vývoj hrubé motoriky:

 • Nedokonalé samotné krůčky

 • Ve 2 letech utíká, zvládá nerovnosti

 • Zvládání schodů – nejprve leze po čtyřech ve 2 letech přisunuje končetiny, ve 2,5 letech střídá pravou a levou

 • Před 3 rokem jízda na tříkolce

Témata, do kterých materiál patří