Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 3

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. Biologická, psychická a sociální determinace psychiky Biologické determinanty 1. Vnitřní biologické faktory Psychika je vázána na stavbu a činnost nervové soustavy a závisí na kvalitě a vývoji mozku. Jaká je závislost psychiky na nervové soustavě? Se snížením funkčních schopností mozku (útlum narkotiky, únava, ospalost) se mění i psychická činnost, objevují se poruchy pozornosti, myšlení, vnímání, zhoršuje se paměť,oslabuje se vůle. Kvalita mozku a jeho vývoj určuje i kvalitu duševní činnosti (vrozené nebo získané defekty mozku, vrozené poruchy stavby mozku, porucha rozumových schopností). Intoxikace organismu některými látkami (alkohol) vyvolávají psychické změny – poruchy periferní nervové soustavy, zejména receptorů a způsobují poruchy v duševním životě (emoční poruchy, změny v sebehodnocení apod.). Psychika přímo závisí na stupni vývoje mozku, resp. nervové soustavy. Pouze činností nervové soustavy nelze vysvětlit vše v duševním životě člověka, mezi další biologické determinanty patří: žlázy s vnitřní sekrecí – vylučují hormony do krve, které ovlivňují nervovou a tím i psychickou činnost. Dysfunkce žláz s vnitřní sekrecí způsobují biochemické změny v organismu např. hypofunkce štítné žlázy způsobuje útlum a snížení mentální kapacity, hyperfunkce naopak náladovost. tělesný stav - celkový tělesný stav organismu je podmíněn zejména zdravotním stavem a uspokojováním biologických potřeb + momentální tělesný stav biologické potřeby - primárně souvisejí s tělesnou existencí člověka. Jejich uspokojování je nevyhnutelné pro udržování základních životních funkcí (potřeba dýchání, tekutin, tepla, spánku, bezpečí aj.) dědičnost a vrozené předpoklady - dědičností se rozumí vše to, co si člověk přináší na svět od svých rodičů a předků v genové podobě (např. vrozená dědičná vada, vzhled, nadání pro určitou dovednost). Sociální determinanty 2. Sociální faktory a vlivy prostředí K postupné přeměně člověka z biologické bytosti v bytost společenskou dochází v procesu socializace. Mimo společnost se člověk jako jedinec nemůže realizovat. Proces socializace musí začít již v nejútlejším věku. Socializace - působení společnosti prostřednictvím tzv. socializačních činitelů (malých skupin, zejména rodiny a školy) na jedince. Proces socializace se tedy týká samotné podstaty člověka, je to proces vrůstání jedince do společnosti, získávání a plnění společenských norem, hodnot a zásad. Nedílnou součástí tohoto procesu je vzdělání a výchova. Formy socializace: formální – odborná forma prostřednictvím institucí (škola) neformální – probíhá po celý život prostřednictvím rodiny Cílem je získávání specificky lidských způsobů reagování a vzorců chování, schopností žít ve společnost, zkulturňování biologických potřeb, osvojování sebeovládání, osvojení si jazyka a používání lidské řeči. Poruchy socializace: osobnostní vlastnosti a chování, které nezapadají do určitých společenských norem se nazývají deviace (odchylky), jsou společností odmítány. Jedinec s takovým vzorcem chování se označuje jako asociální. Mezi další sociální faktory patří: sociální vztahy – matka, dítě, mezi partnery, spolužáky, spolupracovníky apod. postavení ve skupině, práva a povinnosti – škola, pracovní kolektiv, organizace, kroužky, vrstevníci vliv institucí – školka, škola, důslednost výchovy v rodině vzdělání, postoj rodiny ke vzdělání sebevýchova a seberegulace – závisí na správném poznání vlastních schopností a nedostatků, na vlastní zralosti či nezralosti ekonomické, politické a kulturní podmínky, kulturní úroveň rodiny vlivy prostředí – klimatické přírodní podmínky, kvalita životního prostředí Jiné determinanty 3.Vlastní činnosti člověka hra (je činnost jednoho či více lidí, která nemusí mít konkrétní smysl, ale přitom má za cíl radost či relaxaci. Hry se hrají především pro zábavu, ale můžou také sloužit například ke vzdělávání). Práce (vzdělání, škola, brigáda) učení (je proces získávání a předávání zkušeností, návyků, dovedností, znalostí, hodnot a podobně. Učením se u člověka rozvíjejí a proměňují vrozené schopnosti a vzorce chování, takže vzniká předávaná kultura, odlišná v různých společnostech. Učení je součástí individuálního dospívání, výchovy a vzdělávání). koníčky, zájmová činnost (kreslení, plavání, sport) 4. Psychické faktory Spolupůsobí s faktory biologickými i sociálními, patří sem nálady, pocity a dojmy. Psychologická problematika v gynekologii a porodnictví Těhotenství, gravidita nebo také „jiný stav“ začíná oplodněním vajíčka spermií, končí přirozeně, pokud vše proběhlo v pořádku, porodem a narozením zdravého dítěte.Těhotenství provází mnoho změn, které se projevují v těle ženy a odrážejí v její psychice. Psychika v období těhotenství: Díky zvýšené hladině hormonu progesteronunedochází k jen tělesným projevům, jako nevolnosti, mdloby, pálení žáhy, zvýšené slinivosti, citlivosti na pachy a vůně, chutě, časté nucení na močení atd.,ale také právě k jiným projevům v oblasti psychické, na které nebyla žena (natož její partner) dříve zvyklá. Objevuje sepsychická labilita, přecitlivělost, lítostivost, pocity úzkosti a obavy o zdraví dítěte, strach z porodu. Některou ženu může psychicky deptat i to, že nadměrně ztloustne a tím ztratí na erotické přitažlivosti pro partnera nebo že ho dokonce i ztratí. Psychika v období šestinedělí: Psychika žen v období šestinedělí je vystavena vysoké zátěži, která vychází z hormonálních změn probíhajících v organismu po porodu, fyzických změn a z adaptace na novou roli matky. Citové pohnutky i všechny ostatní vlivy, které působí na průběh těhotenství a porodu, se uplatňují též v období po porodu a navíc k nim přistupují nové zážitky spojené s nedávným porodem.Porodní asistentka může být velkou oporou pro matku v tomto složitém období plném změn. Laktační psychóza: Nebolipoporodní psychóza. Jevážný duševní stav matky po porodu, kdy je žena po fyzickém vyčerpánívystavena rozsáhlým hormonálním změnám avelkému náporu do té doby většinou jí neznámých emocí. Převládající část případů se odehrává mez

Témata, do kterých materiál patří