Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Otázka č. 18

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (18,43 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

PRODUKTIVNÍ A NEPRODUKTIVNÍ CHOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKA Produktivní chování sestry vůči nemocným je široce pojímaný psychoterapeutický přístup,psychoterapeutické chování, které by mělo prolínat veškerou práci sestry s nemocným. Bývá označováno jakoevalvace– projevy úcty a vážnosti ve vzájemném styku. Sestra se v produktivním chování k nemocnému opírá o skutečnost neoddělitelnosti a má k nemocnému pozitivní vztah. Patří sem situace, kdy: •Někdo se mě zastal • Někdo se zasazuje, aby se mi dostalo toho, co mi náleží • Někdo mě nenechá na holičkách • Někdo se mnou jedná otevřeně • Někdo se mi snaží pomoct • Někdo mi dovede něco prominout • Cítím, že o m má někdo opravdu zájem • Někdo mi dovede mezi čtyřma očima vytknout chybu • Někdo se dovede udržet a nedělá, co by mohlo uškodit, i když k tomu má příležitost • Někdo, na kom mi záleží, na mě má vždycky čas • Neskáče mi při rozhovoru do řeči • Někdo se mě snaží povzbudit Projevy úcty k pacientovi by měly prolínat veškerou práci sester s nemocnými, na kterémkoli úseku. Sestra si uvědomuje působení vlivů, vyplývajících z charakteristických zvláštností určitého léčebného prostředí na pacienta. Mezi pravidla produktivního chování patří: • Uvedení nemocného do prostředí léčebného zařízení • Úsilí o redukci záporných emocí • Upozornění, jak se vyhnout nepříjemnostem a komplikacím • Zainteresovaný vztah k nemocnému – projevy zájmu, vcítění, náklonnosti • Podpora a pomoc • Aktivní úsilí o spolupráci • Udržování oboustranného kontaktu • Vytváření vzduší optimismu • Trpělivost a zájem vyslechnout pacientův monolog • Ocenění a pochvala pacientovy snahy a úsilí Neproduktivní chování,devalvace -je to projev neúcty, nevážnosti, snižování a ponižování v mezilidském styku. Toto pociťujeme daleko bolestněji než cokoli jiného. Patří sem situace, když: • Mě někdo křivě obviní a záměrně o mě vydává křivé svědectví • Byl jsem neprávem obviněn, nemohu se bránit • Byl jsem neprávem osočen, někdo, kdo se ke mně dosud choval přátelsky ode mě odstoupil • Někdo zneužil mé důvěry • Někdo mě bezdůvodně osočuje před lidmi, na kterých mi záleží • Někdo mě šikanuje, klade mi do cesty překážky • Někdo mě před cizími uráží • Někdo se ke mně chová hrubě, necitelně, necitlivě • Někdo se mi před druhými vysmívá • Někdo nedodržuje pravidla hry • Někdo mi v rozhovoru nevěnuje pozornost • Někdo mi v rozhovoru neustále skáče do řeči Devalvace souvisí s neproduktivním chováním. Různé prvky neproduktivního chování mohou pacienta devalvovat – snižovat jeho hodnotu a naopak. Příznačné pro neproduktivní chování sester je, že není záměrné, že si ho sestry nebývají vědomy a nerady si je u sebe připouštějí. Některé, pokud jsou na ně upozorněny, reagují nedostatkem času, nedostatkem prostoru ve své pracovní náplni, tím, že nelze dělat víc, než dělají. Neproduktivní chování sester lze charakterizovat takto: • Polopravdivé nebo nepravdivé informace nemocným • Neochota ke spolupráci, nezájem o ni • Projevy nepřátelství nebo oplácení negativní reakcí • Škodolibost vůči nemocným, zábava na jejich účet • Stereotypní poučování • Zdůrazňování vlastních zásluh, egocentrismus • Nedostatek uznání, snižování pacientova úsilí • Neproduktivní utěšování a litování, chlácholení • Odmítnutí citové vazby, strohá věcnost, úřední tón Sestra nebo zdravotnický asistent jsou osoby, které jsou s nemocným ve velmi úzkém kontaktu. Je zřejmé, že nesou velký podíl na příznivém emocionálním stavu nemocného. Produktivní jednání čestnost, otevřenost, lidský přístup k nemocným v každé situaci, kterými pacient ve zdravotnickém prostředí prochází, klade na zdravotnický personál velké nároky. K sociální komunikaci platí tato tří pravidla: Není možné nekomunikovat.Není možné se nijak nechovat.Nelze se navzájem neovlivňovat. Z uvedeného vyplývá, že především zdravotnický pracovník ( sestra, zdravotnický asistent) nese určitý podíl na chování nemocného. KRITÉRIA ŠKOLNÍ ZRALOSTI Tělesná a kognitivní zralost pro vstup do školy Tělesná zralost. Dítě nastupující do školy by mělo být zralé také po tělesné stránce. Tělesná zralost v sobě zahrnuje proporcionální proměnu postavy, dítě vypadá jako zmenšený dospělý. Horní končetinou si přes hlavu dosáhne na ušní lalůček na druhé straně hlavy -Filipínská míra. V 6 letech probíhá výměna dentice, mléčný chrup nahrazují stálé zuby. Zralost vykazuje také nervová soustava, toto je patrné na EEG. Kognitivní zralost. Dítěchápe svět kolem sebe realisticky. Dobře vyslovuje, jeho řeč je bez vad, ostatní děti si mu za výslovnost neposmívají. Jeho paměť je na jisté úrovni, učí se rádo a dobře si nové poznatky pamatuje. Dítě vykazuje určité znalosti o vlastní rodině, ví, kde bydlí, kde pracují rodiče apod. Dítě se chce učit a na školu se těší. Dokáže vytrvale pracovat. S citovou a motivační zralostí se kloubí zralost sociální. Dítě poznává nové kamarády. Školní nároky jsou jiné v klasické škole a jiné v alternativní škole. Mezi alternativní školy patří například školy waldorfské a školy Marie Montesoriové .Tyto instituce propagují školu hrou a tvůrčí činnost učitele i dětí. Vyučuje se zde modulovým systémem, ve kterém se integrují jednotlivé předměty.

Témata, do kterých materiál patří