Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
08_Účtování zboží upravené

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (41,25 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

MO 8 - Účtování zboží Vymezení zásob zbožíjsou movité věci koupené za účelem dalšího prodeje tzn. je to, co koupíme, nic na tom neuděláme a prodáme to dál (ve stavu, v jakém jsme nakoupili)ZBOŽÍ patří do oběžného majetku mezi zásoby, vykazuje se na straně aktivmůže být na skladě nebo v prodejnězahrnují se do nákladů v okamžikuspotřeby = prodeje, darovánía v dalších případech, kdy dochází k jejichúbytku Evidence a oceňování zboží Evidence zboží s dodávkou zboží zasílá dodavatel odběratelidodací list afakturu (dodací list není účetní doklad, slouží jen ke kontrole zásilky)převzetí dodávky potvrzuje skladník nebo prodavač/ka v příjemce(ta je účetní doklad), zápisy v příjemce musí odpovídat skutečně přijatému množství jednotlivých druhů zbožídošlá (přijatá) faktura se zkontroluje z věcného i formálního hlediska a s příjemkou předá k zaúčtovánípři výdeji zboží ze skladu nebo prodeji je účetním doklademvýdejka (podle ní se zaznamenává výdej do skladní karty), na jejím základě se účtuje do nákladůpohyb zboží uvnitř podniku dokládápřevodka(obdoba výdejky)analytická evidence se vede podle druhů nebo skupin zásob naskladových (skladních) kartách v ruční podobě nebo v počítači, na skladové kartě je označení, datum pořízení, datum vyskladnění, ocenění, údaje o množství převzatého a vyskladněného zboží. Přírůstky, úbytky a zásoba se evidují jak v jednotkách množství, tak v jednotkách peněžníchstav zboží na skladní kartě musí být na konci účetního období odsouhlasen inventarizací a případné rozdíly vypořádány Oceňování zásob A – při pořízení Pořizovací cenou oceňují se jí všechny nakoupené zásoby tj. cena pořízení (= fakturovaná částka) + vedlejší náklady (přepravné, clo, provize, pojistné při přepravě) Příklad: Podnikatel nakoupil materiál na fakturu za 28 000 Kč, to je cena pořízení. Hotově zaplatil přepravu 2 000 Kč, tj. vedlejší náklad spojený s pořízením pořizovací cena materiálu je30 000 Kč. 2. Reprodukční pořizovací cenou u zásob pořízených bezúplatně (získané darem, dědictvím, zbytkové produkty,zjištěné přebytky při inventarizaci, odpad) určuje ji znalec (odhadce) B – při vyskladnění, tj. spotřebě zásob Ocenění průměrnými cenami po každém nákupu spočítáme průměrnou cenu zásoby a v této ceně vyskladňujeme Ocenění podle zásady první do skladu, první ze skladu = metoda FIFO - za jakou cenu jsme nakoupili, za takovou vyskladníme - bere se postupně od nejstarší zásoby Způsoby účtování zboží A a B Způsob A−zboží se účtuje na účet 131 a 132 do nákladů se dostávají až při jejich úbytku, prodeji Zbůsob B −veškeré zboží se účtuje přímo jako prodané, tzn. do NÁKLADŮ na účet 504 vůbec se NEPOUŽÍVÁ účet 131, 132, pouze na konci účetního období Účtování pořízení zboží ZPŮSOB AZPŮSOB B MDDMDD od dodavatelů FAP - cena bez daně131321504321 - DPH343321343321 b) v hotovosti - cena bez daně131211504211 - DPH343211343211 c) Vlastní přeprava a služby131586504586 d) Převzetí zboží na sklad132131 neúčtuje se e) Prodej zboží - úbytek504132 neúčtuje se f) Tržby z prodeje zboží211 (311)604211, 311604 Účtování nákupu a prodeje zboží Účtování pořízení zboží způsobem A nakupované zásoby se v průběhu roku účtují na účty 131 – Pořízení zboží a 132 – Zboží na skladě a v prodejnách a do nákladů se dostávají až při jejich úbytku, nejčastěji prodeji účtování pořízení zboží a) od dodavatelůFAP– cena bez daně131 / 321 - DPH343 / 321 b) v hotovostiVPD- cena bez daně131 / 211 - DPH 343 /211 c) formou zálohy1.) zaplacení zálohy153 / 211 nebo 221 2.) FAP za zboží 131 / 321 DPH k FAP343 / 321 3.) zúčtování zálohy321 / 153 nebo se zápornou hodnotou - 153 / 321 4.) doplatek FAP321 / 221 nebo 211 d) vlastní doprava nebo jiné služby spojené s pořízením zboží provedené vlastními zaměstnanciID131 / 586 až známe celkovou hodnotu dodávky, převádí se na základě příjemky (tu vystavuje skladník nebo prodavačka)zboží na sklad nebo do prodejny v pořizovací ceně, účtování132 / 131 Příklad 1: Firma kupuje zboží od dodavatele 1. Záloha na zboží zaplacena z BÚ70 000 Kč153 / 221 2. FAP na zboží, cena bez daně80 000 Kč131 / 321 DPH 21 %16 800 Kč343 / 321 3. Zúčtování zálohy a) 70 000 Kč321 / 153 NEBOb) -70 000 Kč153 / 321 4. Doplatek FAP v hotovosti26 800 Kč321 / 211 5. Pojištění přepravy zaplaceno v hotovosti8 000Kč131 / 211 6. Vlastní doprava2 000 Kč131 / 586 7. Převzetí zboží na prodejnu90 000 Kč132 /131KS na účtu 131 je 0 Kč Pořízení zboží ze zahraničí faktura od zahraničního dodavatele se účtuje obdobně jako faktura od českého dodavatele, je však zpravidla v zahraniční měně, musí se proto přepočítat na české koruny pro přepočet se používá pevný kurz nebo denní kurz dle ČNB za zahraničního dodavatele vypočítává a odvádí DPH český odběratel - účtuje se na stranuDal účtu 343, naMDse používá pomocný účet349 – Spojovací účet DPH povinnost přiznat daň má firma dnem vystavení dokladu, nejpozději však do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, v němž byl materiál pořízen v případě, že má česká firma (odběratel) k dispozici daňový doklad od zahraničního dodavatele, má nárok na odpočet DPH – stranaMD 343 / D 349 Pořízení zboží ze země EU aby mohl zahraniční dodavatel fakturovat částku bez DPH, musí mu český odběratelposkytnou své DIČ (daňové identifikační číslo- přiděluje ho finanční úřad) Příklad: Společnost CENTRUM, s.r.o. pořídila 26. 6. 2017 od slovenského dodavatele zboží za 3 000 €. S dodávkou materiálu obdržela zároveň fakturu. Pro přepočet byl použit kurz 26 Kč / 1 €. Společnost CENTRUM sdělila slovenské firmě svoje DIČ. FAP za zboží od slovenského dodavatele 78 000 Kč131 / 321Povinnost přiznat daň – sazba DPH 21%16 380 Kč349 / 343Nárok na odpočet DPH – sazba DPH 21%16 380 Kč343 / 349 Pořízení materiálu ze země mimo EU příslušný celní orgán vypočítáclo, clo zvyšuje hodnotu pořízeného majetku a závazek celnímu orgánu se eviduje na účtu379 – Jiné závazky účtování 111 / 379 DPH se vypočítává z hodnoty materiálu navýšeného o clo Prodej zboží vznikají 2 účetní případy: 1.) tržba za zboží, výnos, účet 604 – Tržby za zboží, mohou být a) v hotovosti211 /

Témata, do kterých materiál patří