Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
14) ZÁVAZKY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (17,2 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

14) ZÁVAZKY charakteristika zúčtovacích vztahů a jejich členění V účtové osnově pro podnikatele je pro účtování o zúčtovacích vztazích vyhrazena 3. účtová třída. Soustřeďují se zde především účty, na nichž se zaznamenávají vztahy účetní jednotky k vnějšímu okolí v podobě pohledávek (krátkodobých i dlouhodobých) a závazků (jen krátkodobých, tzn. neúčtuje se zde o dlouhodobých závazcích). Účtová skupina: 31 – Pohledávky 32 – Závazky 33 – Zúčtování se zaměstnanci a institucemi 34 – Zúčtování daní a dotací 35 – Pohledávky za společníky 36 – Závazky ke společníkům 37 – Jiné pohledávky a závazky 38 – Přechodné účty aktiv a pasiv Podstata vzniku obchodních pohledávek a závazků je časový nesoulad mezi okamžikem provedení výkonu (tj. dodávky výrobků, poskytnutí služeb) a okamžikem úhrady těchto výkonů. Doba splatnosti je zachycena vždy na faktuře a je nutné ji dodržet. Členění: podle doby splatnosti krátkodobé (do 1 roku) dlouhodobé (nad 1 rok) podle místa vzniku tuzemské zahraniční podle jednotlivých odběratelů a dodavatelů tzv. saldokonto každá úč. jednotka má přesnou evidenci svých pohledávek a závazků vede analytickou evidenci – většinou je zřízena pro každého věřitele a dlužníka vlastní analytická evidence (KONTO), jehož zůstatek (SALDO) udává výši pohledávky nebo závazku soubor těchto analytických účtů nazýváme SALDOKONTO závazky z obchodního styku – tuzemské Závazek je povinnost účetní jednotky uhradit peněžní částku věřiteli. Účetní jednotka vystupuje v roli dlužníka. Dokladem pro účtování vzniku závazku na účtu 321 – Dodavatelé je faktura přijatá. Fakturu má účetní jednotka uhradit ve smluvené době. Odeslanou platbou účetní jednotce závazek zaniká. Závazky za dodavateli vznikají přijetím výrobků, zboží a služeb účetní jednotce na fakturu. Faktura přijatá představuje náklad účetní jednotky a vznik závazku za dodavatelem. poskytnuté zálohy Poskytnuté zálohy se v účtové osnově vyskytují na třech místech podle toho, na jaký účel byla záloha poskytnuta účet 314 – Poskytnuté provozní zálohy (na službu, např. doprava, energie) účet 151, 152, 153 – Poskytnuté zálohy na zásoby účet 051, 052, 053 – Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek Účtování u plátce DPH Zdanitelné plnění v jiném měsíci než přijatá platba zaplacení zálohy 314/221 přijetí daňového dokladu 343/314 FAP za služby 518, 343/321 odečet ze zaplacené zálohy -314/-321 odečet DPH ze zálohy -343/-321 Zdanitelné plnění ve stejném měsíci jako přijatá platba zaplacení zálohy 314/221 FAP za služby 518, 343/321 odečet ze zaplacené zálohy -314/-321 Účtování u neplátce DPH FAP se zaúčtuje obvyklým způsobem, přičemž se musí zúčtovat zaplacená záloha zápisem na straně D účtu 314 – Poskytnuté zálohy se souvztažným zápisem na stranu MD účtu 321 – Dodavatelé. Rozdíl mezi celkovou částkou faktury a zaplacenou zálohou se uhradí dodavateli. zaplacena záloha dodavateli 314/221 FAP za služby 518/321 zúčtování zálohy s fakturou 321/314 doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou 321/221 závazky v cizí měně (kurzové rozdíly) Při provádění zahraničně obchodních operací je třeba získat z účetnictví přehled o devizových závazcích vyjádřených v cizích měnách. Zákon o účetnictví vyžaduje účtování o těchto účetních případech jak v českých korunách, tak i v cizích měnách. Pro přepočet cizí měny na českou měnu ke dni uskutečnění účetního případu může účetní jednotka používat: denních kurzů platných v den uskutečnění účetního případu (kurz dle ČNB) pevných kurzů stanovených k určitému datu po jí vymezené období U závazků v cizích měnách v důsledku změny kurzu české koruny k jiným měnám vznikají kurzové rozdíly. Kurzové rozdíly vznikají jednak při úhradě závazku a jednak mohou vzniknout na konci účetního období. Kurzové rozdíly při úhradách zahraničních faktur Při vzniku závazku dochází k přepočtu kurzem platným v den vzniku účetního případu. Úhrada v cizí měně je přepočtena kurzem platným v den platby. Vzniklý kurzový rozdíl se účtuje podle jeho povahy do finančních nákladů (563 – Kurzové ztráty) nebo do finančních výnosů (663 – Kurzové zisky). Tyto rozdíly ovlivňují přímo výsledek hospodaření a jsou daňově účinné. FAP za nákup materiálu 111/321 úhrada faktury 321/221 vyúčtování kurzového rozdílu 563/321; 321/663 Kurzové rozdíly u neuhrazených faktur při uzavírání účetních knih Kurzové rozdíly vznikají také v případě, že zahraniční faktura nebyla uhrazena do dne roční uzávěrky. Závazky se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka, kurzem devizového trhu stanoveného ČNB. Rozdíl z přecenění těchto závazků se účtuje na účty 563 – Kurzové ztráty a 663 – Kurzové zisky, tzn. výsledkově (s dopadem na výsledek hospodaření). Tato úprava závazků je trvalá, tzn. při platbě se budou zahraniční závazky porovnávat s již upravenou hodnotou. FAP za nákup materiálu 111/321 kurzový rozdíl 31.12. 563/321; 321/663 úhrada faktury 321/221 kurzový rozdíl 563/321; 321/663 závazky k ostatním subjektům Závazky k(e): zaměstnancům institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění společníkům, příp. členům družstev finančním a jiným orgánům (finanční úřady, celnice, pojišťovny, finanční instituce i fyzické osoby)

Témata, do kterých materiál patří