Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
18) KAPITÁLOVÉ ÚČTY A OSTATNÍ ÚČTY 4. ÚČTOVÉ TŘÍDY

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (27,61 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

18) KAPITÁLOVÉ ÚČTY A OSTATNÍ ÚČTY 4. ÚČTOVÉ TŘÍDY charakteristika a členění 4. účtové třídy zahrnuje pasivní účty tzn. zdroje krytí – vlastní a cizí Vlastní zdroje krytí (účty 411-431, 491) základní kapitál kapitálové fondy výsledek hospodaření Cizí zdroje krytí (ostatní účty ve 4. třídě) rezervy bankovní úvěry ostatní dlouhodobé cizí zdroje základní kapitál v různých formách podnikání základním kapitálem se rozumí souhrn všech peněžních prostředků a nepeněžních vkladů vložených do podniku a zapsaných do obchodního rejstříku – účet 411 – Základní kapitál (analytická evidence se vede podle společníků) účtuje se zde: při vzniku společnosti při zvýšení nebo snížení základního kapitálu zahajovací rozvaha v pasivech bude základní kapitál ve výši zapsané v obchodním rejstříku Zákon o korporacích připouští, že ne všechny peněžité vklady musí být ke dni zápisu do obchodního rejstříku splaceny – v takovém případě se na straně aktiv objeví účet 353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál základní kapitál povinně vytvářejí pouze Akciové společnosti: 2 000 000 Kč popř. 80 000 EUR Základní kapitál u a. s. představuje určitý počet akcií o jmenovité (nominální) hodnotě. Akcie se upisují za emisní kurz. Emisní kurz je částka, za kterou akciová společnost vydává akcie. Tato částka nesmí být nižší než nominální hodnota. Pokud je kurz vyšší, rozdíl představuje emisní ážio – účet – 412 - Emisní ážio. základní kapitál se zvyšuje – je to pozitivní signál vyslaný od obchodní společnosti k jeho věřitelům pokud společnost zvyšuje základní kapitál, na účtě 411 – Základní kapitál se toto zvýšení projeví až v den zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. do doby zvýšení v OR (např. od doby schválení na valné hromadě společnosti) se o zvýšení základního kapitálu účtuje na účtě 419 – Změny základního kapitálu v okamžiku zápisu do OR se účet 419 vyrovná přeúčtováním na účet 411 Způsoby zvýšení základního kapitálu Dalšími vklady nových nebo stávajících společníků (roste základní kapitál i vlastní kapitál) 1) Společníkovi vzniká pohledávka za upsaný kapitál (zvýšení ZK) 353 /419 2) Zápis zvýšení ZK do obchodního rejstříku 419/411 3) Zplacení upsaného vkladu na BU 221/353 Z vlastních již exitujících zdrojů společnosti (Základní kapitál se zvyšuje, ale vlastní kapitál se nemění) Nejčastěji se tak děje z hospodářského výsledku k rozdělení, nerozděleného zisku minulých let nebo z volně použitelných fondů (podmínkou je ověření účetní závěrky auditorem s výrokem bez výhrad) 1) Zvýšení ZK z fondů42X /419 2) Zvýšení ZK ze zisku minulých let428 /419 3) Zvýšení ZK z HV ve schvalovacím řízení431/419 4) Zápis zvýšení ZK do obchodního Rejstříku419/411 snížení ZK je vždy negativním signálem pro věřitele společnosti dochází k němu zejména z těchto důvodů: při vystoupení společníka z kapitálové společnosti rozhodnutím valné hromady při dlouhodobějším ztrátovém hospodaření u akciové společnosti, která má v držení vlastní akcie a hodlá o jejich nominální hodnotu snížit ZK (hodnota akcií nesmí klesnout pod 2 000 000 Kč)účet 413 – Ostatní kapitálové fondy zde se účtují peněžní i nepeněžní vklady společníků, které nezvyšují základní kapitál (tzv. příplatky mimo základní kapitál) dále se zde účtují inventarizační přebytky u neodepisovaného DHM tzn. pozemků a uměleckých děl např. při inventarizaci nalezen obraz032/413 kapitálové fondy, fondy ze zisku účtová skupina 42 představuje: účelově vázané zdroje tedy zdroje určené k použití na stanovený účel, jsou vlastním zdrojem financováníRezervní fond (účet 421) do konce roku 2013 obch. zákoník ukládal povinnost tvořit tento fond nakrytí ztrátového hospodářství v nové právní úpravě tato povinnost není, ale společnosti si ho mohou tvořit dobrovolněStatutární fondy (účet 423) jejich tvorba a čerpání se řídí společenskou smlouvou nebo stanovami často má podobu sociálního fondu (např. FKSP fond kulturních a sociálních potřeb) hradí z něj různé nepeněžní bonusy pro zaměstnance např. příspěvek na rekreaci, kulturní potřeby a sportovní vyžití čerpání fondu zaměstnanci např. FAP za rekreaci pro zaměstanci423/321Ostatní fondy (účet 424) jejich tvorba je stejně jako u statutárních fondů plně v kompetenci účetní jednotky nemusí pro jejich tvorbu existovat žádný právní podklad statutární orgán je může vytvářet dle svého uvážení na konkrétní účelHospodářský výsledek ve schvalovacím řízení (účet 431) účet, na který se na začátku účetního období převádí HV z minulého účetní období a zaúčtujeme ho při otevření účetních knih: zisk701/431 a ztrátu431/701 zisk představuje nový vlastní zdroj krytí, který se však musí během tohoto účetního období rozdělit, o čemž rozhoduje valná hromada účtování rozdělení zisku: příděl do fondů431/42x zvýšení základního kapitálu431/419 na přiznání podílu na zisku pro společníky případně akcionáře431/364 srážková daň 15 % tzn. že společník dostane vyplacený zisk již snížený o tuto daň a ve svých příjmech tento zisk již nedaní, protože mu byl zdaněn tzv. u zdroje364/342 odvod srážkové daně společností342/221 výplata podílu na zisku již po odečtení srážkové daně364/221 zisk je ponechán k dalšímu využití v příštích letech431/428 na úhradu ztráty z minulých let431/429Vypořádání ztráty pokud UJ hospodařila se ztrátou, vykazuje účet 431 zůstatek na straně MD ztrátu je možno vypořádat: z nerozděleného zisku minulých let428/431 předpisem pohledávky za společníky354/431 z rezervního fondu421/431 nebo ztrátu převést do dalších let429/431 úvěry a dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry jsou to bankovní úvěry, které jsou splatné za dobu delší než jeden rok a evidují se na účtu 461. Úvěr se převádí na běžný účet firmy, nebo k čerpání dochází přímo z úvěrového účtu.Dlouhodobé závazky(účtová skupina 47) Emitované dluhopisy – účet 473 účetní jednotka vydává úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti delší než 1 rok Dlouhodobé přijaté zálohy – účet 475 účtují se zde vydané směnky na úhradu závazku, jejichž zúčtování je delší než 1 rok např. při výstavbě budov Dlouhodobé směnky k úhradě – úče

Témata, do kterých materiál patří