Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Časové rozlišení N a V

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,49 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Časové rozlišení N a V a)Charakteristika. Pojmy N, V, výdaj, příjem b)ČR v užším pojetí – podmínky, popis účtů, účtování c)ČR v širším pojetí – podmínky, dohadné položky (388, 389), rezervy – charakteristika, rezervy zákonné – podmínky a účtování, ostatní rezervy – použití, účtování a)Charakteristika. Pojmy N, V, výdaj, příjem V průběhu účetního období často dochází k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Pro správné zjištění hospodářského výsledku musíme do příslušného účetního období zahrnout pouze náklady a výnosy, které s ním časově a věcně souvisí, proto náklady a výnosy časově rozlišujeme. PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ - účetní jednotky při výpočtu hospodářského výsledku porovnávají výnosy a náklady Výnosy – jsou výkony účetní jednotky v peněžním vyjádření, např. prodej výrobků, zboží, nebo poskytnutí služby. Okamžik jejich vzniku nemusí být stejný jako vznikpříjmu. Náklady - představují peněžní vyjádření spotřeby, např. spotřeba nakoupených služeb, práce zaměstnanců, oběžného majetku nebo opotřebení dlouhodobého majetku. Také náklady nemusejí vznikat ve stejné chvíli jakovýdaje. Náklady a výnosy je nutno zaúčtovat do jednotlivých období, podle časové a věcné souvislosti. Nástrojem ke splnění tohoto požadavku je časové rozlišení, které tedy představuje rozdělení nákladů a výnosů do těchto účetních období, s nimiž časově a věcně souvisejí.Rozeznáváme časové rozlišení v užším a širším pojetí. b)ČR v užším pojetí – podmínky, popis účtů, účtování ČR v užším pojetí: používáme tyto účty → 381, 382, 383, 384, 385, na těchto účtech evidujeme účetní případy, u nichž jsou známy 3 faktory (musí platit současně): - účel – na co byl nebo bude vynaložen náklad, z čeho vznikl nebo vznikne výnos - částka – jaká je hodnota nákladu nebo výnosu, který musí účetní jednotka časově rozlišovat - období – do kterých účetních období a v jakém poměru se musí příslušný náklad nebo výnos rozdělit Časové rozlišení není nutno používat v těchto případech: -pokud se jedná o nevýznamné částky, např. nákup kalendářů, diářů, předplatné novin, časopisů nebo nákup časových jízdenek na MHD -pokud se jedná o pravidelně se opakující výdaje nebo příjmy, např. placené (přijaté) pojistné Používá se přitom některý z následujících účtů: (běžné období, příští období) 381 – náklady příštích období – výdaj = náklad 382 – komplexní náklady příštích období – výdaj = náklad 383 – výdaje příštích období – náklad = výdaj 384 – výnosy příštích období – příjem = výnos 385 – příjmy příštích období – výnos = příjem NÁKLADY A VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ K nákladům příštích období patří např. předem placené nájemné, náklady na zařízení většího rozsahu drobného hmotného majetku do užívání, náklady na dlouhodobou propagaci. Pro druhou stranu tedy pro pronajímatele, provozovatele se naopak jedná o výnosy příštích období. VÝDAJE A PŘÍJMY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ K výdajům příštích období patří zejména nájemné placené pozadu. Ze strany pronajímatele se jedná o příjmy příštích období. Účet 382 – Komplexní náklady příštích období má obdobný charakter jako účet 381, použije se však pouze v případě, kdy předmětem časového rozlišení je několik nákladových druhů v souvislosti s určitou akcí. Příkladem mohou být náklady na přípravu a záběh nové výroby, na výzkum a vývoj, na dlouhodobou propagaci. Aby se nemusel časově rozlišovat jeden náklad po druhém, přeúčtuje se souhrn všech těchto nákladů na účet 382 prostřednictvím účtu 555 – tvorba a zaúčtování komplexních nákladů příštích období. Na tento účet se pak postupně komplexní náklady rozpouštějí. c)ČR v širším pojetí – podmínky, dohadné položky (388, 389), rezervy – charakteristika, rezervy zákonné – podmínky a účtování, ostatní rezervy – použití, účtování DOHADNÉ POLOŽKY Pokud má účetní jednotka ke konci účetního období pohledávky nebo závazky, jejichž přesná výše není známá, používá k jejich zaúčtování dohadných účtů. Účet 388 – dohadné účty aktivní = slouží pro zaznamenání pohledávek (někdo nám dluží peníze) Účet 389 – dohadné účty pasivní = slouží k zachycení závazků (my dlužíme peníze) tyto účty použijeme, pokud není známa některá z podmínek pro ČR v užším pojetí 388 – Dohadné účty pasivní → představuje pohledávku, u níž neznáme přesnou výši, např. pohledávka za pojišťovnu v důsledku pojistné události, výnosné úroky, které nám nebyly v běžném období vyúčtovány 389 – Dohadné účty pasivní → představují závazek v běžném období a my neznáme přesnou výši, např. nevyfakturované dodávky (za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), nevyúčtované nákladové úroky (úrok z úvěru) REZERVY Účetní jednotka si může vytvářet zdroje na krytí v budoucnu očekávaných výdajů – rezervy. Účetnictví považuje rezervy za dlouhodobé cizí zdroje. Smyslem tvorby rezerv je rozložit částku nákladů, které se v účetnictví objeví za několik let, do účetních období, které předcházejí očekávanému vzniku nákladů. Z daňového hlediska je významné členění rezerv na zákonné a ostatní. Zatímco náklady, které vznikají při tvorbě zákonných rezerv, jsou daňově účinné, při tvorbě ostatních rezerv náklady ovlivňují pouze účetní hospodářský výsledek. Zákonné rezervy Jsou vymezeny v Zákoně č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu. Pro podnikatelské subjekty je nejvýznamnější rezerva na opravy hmotného majetku, lze je tvořit pouze na opravy majetku, odpisovaného dle zákona o daních z příjmů 5 a více let, tj. majetek zatříděný v odpisových skupinách 1. Ostatní rezervy Tvorba a použití těchto rezerv je upravena vnitřním předpisem účetní jednotky. Může jít například o: - rezervy na opravu hmotného majetku, zatříděného do 1. odpisové skupiny - rezervy na splatnou daň z příjmů (vytvářejí účetní jednotky v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti) - rezervu na rizika a ztráty z podnikání - rezervu na restrukturalizaci Čerpání rezervy Rezervy se čerpají samozřejmě především v okamžiku vzniku nákladů, na jejichž krytí byly vytvoř

Témata, do kterých materiál patří