Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Finanční analýza

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (19,77 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Finanční analýza – pojem, účel, skupiny ukazatelů – popis, výpočty, interpretace Alespoň základní finanční gramotnost potřebuje dnes každý, kdo chce žít v reálném světě. Ještě o něco dál se potřebují dostat lidé, kteří chtějí řídit firmy nebo zásadním způsobem zasahovat do jejich chodu. Co je finanční analýza a k čemu slouží Slovní spojenífinanční analýza je nejčastěji vnímáno jakoanalýza finanční výkonnosti podniku. Ta může být velice rozsáhlá, složitá a sofistikovaná a může obsahovat jak fundamentální ekonomickou analýzu (kvalitativní – např. charakteristika trhu, SWOT analýza, analýza konkurenceschopnosti apod.), tak technickou ekonomickou analýzu (kvantitativní – zde jde spíše o finanční matematiku). Cílem finanční analýzy je zjistit výkonnost (jakousi kondici) podniku nebo jiného projektu, odhalit jeho silné a slabé stránky a na základě získaných informací přijmout rozhodnutí důležitá pro řízení. Rozvaha, výsledovka a výkaz cashflow – základní výkazy pro finanční analýzu Rozvaha říká, jaký máme majetek k danému dni a kde jsme na něj vzali peníze; = finanční výkaz, který ukazuje přehled aktiv a pasiv k určitému datu. Zobrazuje na straně aktiv strukturu majetku podniku a na straně pasiv strukturu zdrojů, tedy čím jsou aktiva kryta, neboli z jakých zdrojů byl majetek pořízen. Rozvaha se sestavuje k danému dni, proto ukazuje stavové veličiny v daný moment. Výsledovka zobrazuje jaké jsme měli během účetního období výnosy a náklady, a tedy jaký jsme měli zisk; = výkaz, který zobrazuje náklady a výnosy v účetním období a jejich porovnáním zjišťuje dosažený hospodářský výsledek (zisk nebo ztrátu) za dané období. Zde jde o tzv. tokové veličiny, protože výsledovka zachycuje finanční toky za dané období a ne stav k určitému datu. Cashflow je vlastně přehled pohybu peněz na účtu, tedy kolik jsme skutečně vydělali (kolik nám kdo zaplatil a kolik jsme utratili). = samotný výraz „cashflow“ znamenápeněžní tok. Obvykle se takto zkráceně také říká finančnímu výkazu, který zobrazuje tok peněz během určitého období. Na rozdíl od výsledovky zde nejde o účetní výnosy a náklady, ale o skutečně realizované peněžní příjmy a výdaje. Jde tedy o zachycení pohybu peněžních prostředků v podniku za konkrétní období. Cashflow často odhadujeme do budoucna, abychom mohli vyhodnotit, zda je plánovaná investice dostatečně výnosná a má smysl ji realizovat. Celý projekt musí být ziskový a celkové kumulované cash-flow za celou dobu projektu musí skončit v plusu. Správně by se mělo cashflow v jednotlivých letech diskontovat, abychom zahrnuli časovou hodnotu peněz. Právě tyto3 uvedené výkazy nám poskytují informačnízáklad pro finanční analýzu. Co všechno tedy můžeme analyzovat a jak výsledky vyhodnotit? Nejsnadněji interpretovatelné jsoupoměrové ukazatele finanční analýzy, které rozebereme dále. Než se ponoříme do vzorečků, podívejme se, co potřebuje manažer, podnikatel nebo investor vědět, na jaké otázky chce znát odpovědi: Co je to rentabilita a likvidita Rentabilita = výnosnost; schopnost dosahovat výnosů respektive schopnost přeměňovat vynaložené prostředky na výnosy (zisk). Rentabilita je klíčovým kritériem pro každého investora a podnikatele. Likvidita = momentální schopnost hradit své závazky (dluhy), které jsou splatné. Nebo také schopnost získat finanční prostředky na úhradu splatných závazků (jak rychle by byla firma schopna přeměnit svůj majetek na peníze, aby mohla platit dluhy). Ukazatele rentability (výnosnosti) Obecným principem je, že poměřujeme výnos (zisk) a vynaložené prostředky. Tím zjistíme výnosnost, tedy efektivnost hospodaření. Kromě financí podniku se tato metoda používá také u vyhodnocování přijatelnosti investic či investičních projektů. Rentabilita aktiv Vzorec = Zisk před úroky a zdaněním / Aktiva Co znamená:Žádoucí hodnota: Měla by být větší než průměrná úroková míra z přijatých dluhů. (Nezdaněná) rentabilita celkového kapitálu má být větší než (nezdaněná) průměrná úroková míra z přijatých dluhů, případně včetně rizikové prémie. Rentabilita vlastního kapitálu Vzorec = Zisk po zdanění / Vlastní kapitál Co znamená: Poměr výsledku hospodaření k vlastnímu kapitálu. Vyjadřuje, kolik korun zisku připadá na jednu korunu vlastního kapitálu (efektivnost reprodukce vlastního kapitálu). Rentabilita tržeb Vzorec: a) Vyjádřená přímo –hrubá zisková marže= Zisk před úroky a zdaněním / Tržby (provozní ziskové rozpětí; hrubá marže) b) Vyjádřená přímo –čistá zisková marže= Zisk po zdanění / Tržby (čisté ziskové rozpětí; čistá marže) c) Vyjádřená nepřímo –nákladovost (nákladová rentabilita= Náklady / Tržby = 1 – (Zisk po zdanění / Tržby) Co znamená:K čemu se používá: Říká nám, zda je naše podnikání dostatečně ziskové vzhledem k tomu, kolik obratu musíme na daný zisk udělat. Rentabilita investic Vzorec = Zisk po zdanění / Vložené investice K čemu se používá:Pro firmu jako celek ho jde počítat spíše z pohledu investora, který investoval do nákupu dané firmy či její části a nyní chce zjistit, jaká je rentabilita jeho investice. Ukazatele likvidity Likvidita je schopnost podniku splácet dluhy. Běžná likvidita Vzorec: krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy (jinak: krátkodobé pohledávky / krátkodobé závazky) Co znamená: Běžná likvidita ukazuje, jak jsou naše krátkodobé dluhy, které budeme muset brzy splatit kryty krátkodobým majetkem, který bychom byli schopni v případě potřeby včas přeměnit na peníze a použít k úhradě dluhů (kolikrát pokrývají oběžná aktiva krátkodobé závazky). Ukazatel je měřítkem budoucí solventnosti firmy Provozní pohotová likvidita Vzorec: (krátkodobé pohledávky + krátkodobý finanční majetek) / krátkodobé závazky Co znamená: Charakterizuje nejpřesněji platební pohotovost, tj. schopnost podniku krýt peněžními prostředky závazky z obchodního styku a závazky vůči zaměstnancům.Hodnota ukazatele by neměla klesnout pod 1. Okamžitá (peněžní) likvidita Vzorec: peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy Co znamená: vyjadřuje okamžitou schopnost společnosti uhradit své krátkodobé závazky.Doporučená hodnota

Témata, do kterých materiál patří