Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Majetek podniku

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (67,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Majetek podniku Majetek podniku = všechny prostředky, které podnik užívá při své činnosti -z pohledu účetnictví dělíme majetek ze dvou hledisek: a) z hlediska jeho konkrétní formy, tj.podle složení b) z hlediskazdrojů, ze kterých byl financován Majetek podniku se člení na: a) dlouhodobý majetek b) oběžný majetek DLOUHODOBÝ MAJETEK - podniku slouží dobu delší než jeden rok, během používání neztrácí svou původní podobu, pouze se postupně opotřebovává Dlouhodobý hmotný majetek (z hlediska úče. definován ve vyhlášce 500 §7) DHM se rozumí: a) pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění b) samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění účetní jednotkou Zákon o dani z příjmu § 26 stanoví závaznou hranici pro zatříděníDHM 40 000 Kč, proto většina ÚJ respektuje tuto hranici i pro účetnictví. Dlouhodobý nehmotný majetek (vyhláška 500 §6) - DNM se rozumí napříkladpatenty, licence, software, zřizovací výdaje apod. s dobou použitelnosti delší než 1 rok Zákon a dani z příjmu § 32a - doba použitelnosti delší než 1 rok a vstupní cena majetkuvyšší než 60 000 Kč Dlouhodobý finanční majetek (vyhláška 500 §8) -do DFM zejména patřícenné papíry(akcie, obligace),vklady podniku do jiných společností, pokud bude splněna podmínka držení ve vlastnictví podniku delší než 1 rok Důvod pro ukládání volných prostředků do DFM: a) umístění dočasně volných prostředků, pro jejichž využití nemá podnik dostatek vhodných a výnosných příležitostí v rámci vlastního podniku (zajištění výnosu v podobě dividend, úroků, apod.) b) podnik chce získat vliv ve společnosti OBĚŽNÝ MAJETEK - během hospodářské činnosti mění svou podobu a dochází k jeho jednorázové spotřebě - patří sem zásoby, krátkodobý finanční majetek a pohledávky Zásoby Materiál– slouží ke zhotovení výrobku základní suroviny – stavební hmoty, dřevo, kov,…. pomocné materiály – barvy, mazadla, zipy, nitě,… obaly – plechovky, kartóny, fólie, plasty,… pohonné hmoty– benzín, nafta,… drobné nářadí – šroubováky, vrtáky, kleště,… kancelářské potřeby – propisky, nůžky, tonery, šanony,… čistící prostředky – pro hygienu zaměstnanců a pro úklid Nedokončená výroba – výrobky v takovém stupni výrobní rozpracovanosti, že nejsou zatím prodejné, př.:rozešité kalhoty, neupečený rohlík, roztavené železo,… Polotovary– rozpracované výrobky, které ještě nejsou dokončené, ale daly by se už popřípadě prodatpř.: odlitek, deska dřeva, …. Hotové výrobky – dokončené výrobky připravené k prodeji pro některou firmu je hotovým výrobkem to, co pro druhou firmu polotovarem, nebo teprve materiálem Zboží– vše nakoupené za účelem dalšího prodeje Zvířata– specifický druh zásob typický pro zemědělskou výrobu,př.: hejna husí, kachen, včelstva…. neřadíme sem plemenné koně a býky, protože zajišťují reprodukci chovu a jako takoví splňují kritéria pro zařazení do DM (odepisují se) Krátkodobý finanční majetek - je tvořen zejménapeněžními prostředky a) peníze v hotovosti (v pokladně) b) peněžní prostředky na bankovním účtě u peněžního ústavu -ceniny(poštovní známky, kolky, telefonní karty…), cenné papíry ( ÚJ má v úmyslu je do jednoho roku prodat nebo jejich splatnost je nejvýše 1 rok Pohledávky - pohledávka jenárok podnikatele na úhradu peněžní částky od dlužníka př. záloha zaměstnanci, FV.. ZDROJE FINANCOVÁNÍ MAJETKU - vyjadřují, jakým způsobem si podnik opatřil svůj majetek - základním kritériem je hledisko vlastnictví, podle něhož se zdroje rozdělují na vlastí zdroje (vlastní kapitál) – je tvořen součtem dlouhodobého majetku, peněžních prostředků, cenin, zásob, pohledávek po odečtení stavu závazků (úvěry), VLASTNÍ KAPITÁL = MAJETEK – ZÁVAZKY - má tyto základní formy: základní kapitál (účet 411) – část kapitálu, který vlastníci na počátku vkládají do podniku jako vstupní zdroj majetku ÚJ, u většiny ÚJ se zapisuje do OR kapitálové fondy (účty 412, 413) fondy tvořené ze zisku (účty 421, 423, 427) hospodářský výsledek z minulých let (účty 428, 429) hospodářský výsledek běžného roku – rozdíl mezi V a N, zúčtovává se při uzavření účetních knih (pomocí účtů 7. třídy), na začátku dalšího účetního období se převádí na účet 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení cizí zdroje rezervy –účtová skupina 45 dlouhodobé bankovní úvěry –účtová skupina 46 dlouhodobé závazky –účtová skupina 47 Úvěry představují peněžní prostředky,které peněžní ústav (banky, spořitelna) půjčí firmě na základě smlouvy o poskytnutí úvěru. Jedná se o dluh firmy, tj. povinnost do určitého data splatit úvěr a poplatek za úvěr => úrok Půjčkavzniká poskytnutím peněžních prostředkůod jiné FO na základě občanského zákoníku, mohou být i bezúročné. Závazek - věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek Závazky vůči dodavatelům – nejčastěji vzniká na základě FP, odebereme zboží, výrobek, službu a dodavatel vyfakturuje dodávku, kterou jsme povinni splatit do sjednané doby Závazky vůči zaměstnancům, SSZ, zdravotní pojišťovně – ÚJ má závazek vůči zaměstnancům z titulu nevyplacených mezd, SSZ z titulu nezaplaceného sociálního pojištění apod. Závazky vůči finančnímu úřadu – vzniká na základě nezaplacených daní INVENTARIZACE MAJETKU(ZoÚ § 29, 30) - je proces, při kterém ověřujeme, zda údajev Ú odpovídají skutečnosti Inventarizace zahrnuje tyto části: a) zjištění skutečného stavu majetku a závazků, jejich ocenění a písemného zaznamenávání = INVENTURA(ZoÚ § 29, 30) Fyzická – provádí se u majetku hmotné povahy přepočítáním, přeměřením, zvážením… Dokladová-provádí se zejména u pohledávek, závazků, vkladových účtů podniku apod., její podstata spočívá v tom, že skutečný stav je ověřen na základě dokumentace vedené jinými subjekty (pomocí dokladu) - pro každou položku majetku se vyhotovujeinventurní soupis, a to podle míst uložení a odpovědných osob, každý soupis je řádně označen - obsahuje přesné označení majetku a zjištěné množství, z evidence se doplní cena za jednotku a vypočítá celková hodnota, dále zde musí být podpisy osob, které inventuru prováděly b) porovnání

Témata, do kterých materiál patří