Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Jiné pohledávky a závazky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (42,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Jiné pohledávky a závazky pojem odložená daňová pohledávka a závazek jak se vypočítá „odložená daň“ a jak se zaúčtuje uveďte příklady na použití účtů Jiné pohledávky a Jiné závazky vysvětlete pojem „opce“ a jak se o nich účtuje Sledují se v účtové skupině37. Patří sem např. pohledávky z emise dluhopisů, závazky z celního řízení, závazky ze spoření, ze srážek pro náhradu škody ve prospěch soukromých osob, pohledávky z titulu náhrady škod, odložená daňová pohledávka či závazek a nově i pohledávky a závazky z opčních obchodů. Odložená daň je ve své podstatě časové rozlišení disponibilního zisku. Počítá se z rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy. Jedná se o jakýsi vnitřní závazek, kdy dochází k „půjčení“ části zisku v daňově výhodném období na jeho doplnění v daňově nevýhodném období Jestliže jsou účetní odpisy menší než daňové:592 / 371 – daňový závazek Jestliže jsou účetní odpisy větší než daňové:371 / 592 – daňová pohledávka Účtování o zálohách Jsou také velmi časté zejména poskytnuté a na straně druhé přijaté provozní zálohy. Poskytnuté pr. zálohy představují pohledávku účtovanou na účtě314 – Poskytnuté provozní zálohy . Přijaté pr. zálohy představují naopak závazek – dluh účtovaný na účtě324 – Přijaté provozní zálohy. Zúčtují se se závazkem nebo pohledávkou, které vznikají při příchodu nebo vystavení faktury. Poskytnuté pr. zálohy Zaplacení zálohy dodavateli (výpis z účtu)314 / 221 Zúčtování zálohy fakturou 321 / 314 Doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou321 / 221 Přijaté pr. zálohy Přijetí zálohy od odběratele (výpis z účtu)221 / 324 Zúčtování zálohy s fakturou 324 / 311 Doplatek rozdílu mezi zálohou a fakturou221 / 311 V účtové třídě 3 se účtuje i o tzv.opčních obchodech. Jedná se o právo koupit – nákupní opce nebo právo prodat – prodejní opce stanovený majetek (např. cenné papíry) za předem určenou cenu ke stanovenému datu. K tomuto datu právo uplatnění opce (neboli tzv. opční prémie) zaniká. Jedná se vlastně o smluvní vztah za úplatu. Opce (opční prémie) jsou tedy pohledávkou či závazkem a účtují se na účtech373- Nakoupené opce (pohledávka) a374 – Prodané opce (závazek). Analytická evidence se vede u obou účtů v členění na nákupní a prodejní opce. Na účtu 373 se účtují nakoupené opční prémie u kupujícího. Ten má právo koupit (u nakoupené opce nákupní) nebo právo prodat (u nakoupené opce prodejní) stanovený majetek za dohodnutou cenu k dohodnutému datu. Cena opce se po dobu do uplatnění, resp. realizace opce odepisuje rovnoměrně do nákladů na vrub účtu568 – Ostatní finanční náklady. Nakoupená opce 373 / 221 Odpis nakoupené opce do nákladů568 / 373 Na účtu 374 se účtují prodané opční prémie u prodávajícího. Ten má povinnost prodat (u prodané opce nákupní) nebo povinnost koupit (u prodané opce prodejní) stanovený majetek za dohodnutou cenu k dohodnutému datu. Cena opce se po dobu do uplatnění, resp. realizace opce odepisuje rovnoměrně do výnosů ve prospěch účtu668 – Ostatní finanční výnosy. Prodaná opce 221 / 374 Odpis prodané opce do výnosů374 / 668 Účty 315- Ostatní pohledávky, 325- Ostatní závazky, 378 – Jiné pohledávky a 379- Jiné závazky 315- sleduje ostatní pohledávky z obchodních vztahů, např. reklamace vůči dodavatelům, pokud překročí do dalšího účetního období)315 / 688 325 – vznik závazku vůči odběrateli518 / 325 378 – např. pohledávka za náhradu škody a manka za odpovědnou osobou 379- závazky z odpovědnosti za škody, nebo závazky vůči celním orgánům z titulu cla a DPH při dovozu

Témata, do kterých materiál patří