Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Krátkodobé finanční zdroje

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (52,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

14. Krátkodobé finanční zdroje k čemu účetní jednotka může použít tyto zdroje a jak je může získat jaké účetní případy se účtují při získání krátkodobého bankovního úvěru, splátky tohoto úvěru a úroky z úvěru jaké účetní případy jsou spojené s vydáním a prodejem krátkodobých dluhopisů jak se zaúčtují jiné krátkodobé výpomoci jak se majitelům emitovaných dluhopisů po lhůtě splatnosti proplácí jejich hodnota včetně úroků a daně z příjmů Krátkodobými finančními zdroji ÚJ jsou: krátkodobé bankovní úvěry (splatné do jednoho roku) úvěry na eskontované směnky(232 - eskontní úvěry) krátkodobé finanční výpomoci poskytnuté ÚJ jinými osobami než bankami (např. na základě vystavených krátkodobých dluhopisů, vystavených hypotéčních zástavních listů apod.) Krát. finanční závazky se oceňují nominálními hodnotami. Když chce ÚJ vydat dluhopisy, musí mít povolení od ministerstva financí + ČNB. Každý dluhopis musí být emitovaný = musí mít svoje vlastní číslo. ÚJ může sehnat peníze pro svou činnost: ÚJ získává krátkodobé finanční zdroje od bank nebo jiných osob. Od bank formou úvěru,od jiných osob formou dluhopisů. Úvěr poskytnutý bankou –231-Krátkodobé bank. úvěry Úvěr poskytnutý na základě „zapůjčení“ cenných papírů bance - 232Eskontní úvěry ÚJ vydá tzv. Dluhopisy – prodej (obligace – nákup), ÚJ se zaváže že do 1 roku dluhopis odkoupí zpátky včetně vyplacení úroku –241 -Emitované krátkodobé dluhopisy úrok disážiový = hodnota dluhopisu je 10 000,-, ale zaplatí 9000,- až přijde dá mu 10 000,- úrok splatný ke dni splat. dluhopisu=dostanu za dluhopis 10 000,-+1000,- úrok Půjčka od jiných subjektů než je banka –249-Ostatní krátk. finanč. výpomoci Krátkodobé bankovní úvěry jsou úvěry, které jsou splatné do jednoho roku. Buď je tento úvěr podle smlouvy s bankou převeden na náš běžný účet a nebo jsou přímo z úvěrového účtu hrazeny faktury dodavatelům. Základní operace podle výpisu z BÚ poskytnut úvěr:221 / 261 podle výpisu z úvěrového účtu 261 / 231 úroky z úvěru 562 / 231 splátka úvěru a) podle výpisu z BÚ261 / 221 b) podle výpisu z úvěrového účtu231 / 261 5) platba bankou dodavateli (úvěrem)321 / 231 6) splátka pohledávkou231 / 311 Eskontní úvěr-Odběratel zaplatí směnkou a účetní jednotka, když potřebuje peníze nabídne tuto směnku bance k prodeji. Toto je směnka k inkasu. Směnka k inkasu – opravňuje nás, že nám někdo zaplatí (dostanu peníze já) Směnka k úhradě – musím zaplatit Základní operace odběratel uhradí pohledávku směnkou 312 / 311 směnka předána k eskontu bance 313 / 312 poskytnutí úvěru 221 / 232 úrok (diskont banky) 562 / 232 oznámení banky o úhradě směnky dlužníkem 232 / 313 vrácení směnky v případě, že dlužník bance nezaplatil 312 / 313 úhrada eskontního úvěru z běžného účtu 232 / 221 Vydané dluhopisy představujízávazek ÚJ vůči tomu, kdo je koupil, že k určitému datu vyplatí hodnotu obligace + nějaký úrok. Do 1 roku od vydání je třeba začít tyto dluhopisy od majitelů vykupovat. Každý, kdo s dluhopisem přijde (majitel dluhopisu) má nárok na příslušnou částku a úrok. Tento úrok podléhá zdanění -dani z příjmů a patří do kategorie jako příjem se zvláštní sazbou daně.. Poplatníkem je majitel, ale plátcem je ÚJ, která ho vydává. Dluhopisy se prodávají buď za nominální hodnotu a úrok se vyplácí až při jejich zpětném odkupu a tehdy se také účtuje do nákladů, nebo se prodávají pod nominální hodnotu, v tomto případě se rozdíl mezi nom. a prodejní cenou účtuje do nákladů při jejich prodeji. Emitovat dluhopisy může ÚJ pouze na základě povolení uděleného MF. plášť– název, číslo, nom. hodnota, uznání závazku kupónový arch – kupony, které se odtrhávají a k určitému datu se vyplácí určité čísti roku obligace. Základní operace emise krátkodobých dluhopisů /vydání)375 / 241 náklady spojené s emisí (vydáním) dluhopisů568 / 221 (211) prodej dluhopisů za nominální hodnotu (VBÚ)221 / 375 předložení dluhopisů k proplacení241 / 379 nárok (majitele) na úrok562 / 379 srážková daň z úroku - 25%379 / 342 proplacení dluhopisu + úrok379 / 221 (211) odvod daně342 / 221 neprodané dluhopisy255 / 375 Krátkodobé finanční výpomoci od jiných právnických osob než bank, ale i od fyzických osob, se účtují na účtu249 – Ostatní krátkodobé finanční výpomoci. Mohou být poskytnuté účetní jednotce např. na základě hypotečních zástavních listů nebo komerčních papírů. (splatnost do 1 roku) Základní operace poskytnutí krátkodobé finanční výpomoci221(211) / 249 splátka úroku 562 / 211 vratka krátkodobé finanční výpomoci (splátka)249 / 221(211)

Témata, do kterých materiál patří