Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!


Mzdy a zaměstnanci

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (64 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Mzdy a zaměstnanci Mzda = odměna za vykonanou práci, kterou vyplácí zaměstnavatel zaměstnanci. - z hlediska ZDP je mzda příjmem ze závislé činnosti Mzda za odpracovaný čas Mzda za neodpracovaný čas Základní Pohyblivá Náhrady Úkolová Osobní ohodnocení Dovolená Časová Prémie Státní svátky Kombinovaná Odměny Prostoje zaměstnavatele Příplatky - od 1.1.2009 je novou náhradou mzdy, podle zákoníku práce náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (nemoc) - není součástí hrubé mzdy, proto z ní neodvádíme daň ze mzdy ani pojistné Struktura hrubé mzdy Hrubá mzda =základní mzda + pobídkové složky + přesčasy + náhrady mzdy Čistá mzda = hrubá mzda – zákonné srážky (sociální, zdravotní, pojištění, daň) Mzda k úhradě = Čistá mzda – osobní srážky + náhrada za nemoc - osobní srážky se sráží se souhlasem zaměstnance – např. výživné nebo soudním nařízením - v dnešní době je mzda k výplatě v bezhotovostní formě –na účet Sociální a zdravotní pojištění - platí zaměstnanec a dále ho platí zaměstnavatel za zaměstnance - pojištění je pracovníkovi sráženo a za pracovníka odvádí zaměstnavatel - zdravotní pojištění se odvádí příslušné zdravotní pojišťovně - sociální pojištění se odvádí okresní správě sociálního zabezpečení Nemocenské dávky - v případě pracovní neschopnosti zaměstnance (doklad: pracovní neschopenka od lékaře) - pracovník první tři dny nedostává žádnou náhradu a od čtvrtého do čtrnáctého dne dostává náhradu mzdy od zaměstnavatele – poskytuje se pouze za pracovní dny - > od patnáctého dne náleží zaměstnanci dávky nemocenského pojištění (vyplácí okresní správa sociálního pojištění) a ty se vyplácí za kalendářní dny - náhrady ani dávky se nedaní a neodvádí se z nich sociální a zdravotní pojištění Sazby pojistného zaměstnanec– celkem 11% (ZP – 4,5%, SP – 6,5%) zaměstnavatel– celkem 34% (ZP – 9%, SP – 25 %) Sociální pojištění - je tvořeno 3 fondy důchodové pojištění – prostředky vybrané do tohoto fondu slouží k výplatě různých druhů důchodů (starobní, invalidní) příspěvek na státní politiku zaměstnanosti– z prostředků vybraných na tomto fondu se používá na vyplacení rekvalifikačních kurzů při nezaměstnanosti fond nemocenského pojištění – z těchto prostředků jsou vypláceny nemocenské dávky Mzdová evidence - mzdovou evidenci vyhotovuje většinou mzdová účetní Mzdový list – jsou analytickou evidencí k účtu zaměstnanci - náležitosti mzdového listu jsou upraveny zákonem o dani z příjmu - mzdový list obsahuje základní údaje o zaměstnanci, dále základní informace o mzdě v každém měsíci a úhrn příjmů za celý kalendářní rok (srážek a pojištění) mzdový list je pro kontrolu daně z příjmu FO, povinnost jej vyhotovit je dána ZDP §38j Zápočtový list – potvrzení o zaměstnání - vydává se zaměstnanci po ukončení PP - zaměstnanec ho poté předkládá novému zaměstnavateli nebo úřadu práce Evidenční list důchodového pojištění – vyhotovuje se 1x ročně po uplynutí roku, zachycení odpracovaných dní, výše HM, počet nedopracovaných hodin, podklad pro výpočet důchodu ZVL– vyhotovuje se pro každého zaměstnance jednotlivě, je i součástí mzdového listu, 1 kopii obdrží zaměstnanec při výplatě Daň z příjmu ze závislé činnosti - zálohu na daň z příjmu si hradí zaměstnanec na úkor své hrubé mzdy - firma jako plátce pouze částku zúčtuje a odvede, proto daň z příjmu nemůže být v tomto případě nákladem firmy, ale dochází pouze k přesunu v závazcích – snižuje se závazek vůči zaměstnanci a zvyšuje se závazek vůči finančnímu úřadu331 / 342 - srážková daň nebo záloha na daň z příjmu - rozdíl mezizálohou na daň z příjmu asrážkovou daní je mimo jiné v tom, žezáloha na daň podléhá ročnímu zúčtování, zatímco srážková daň je konečná daň a nelze jí zúčtovat Zaměstnanec podepsal prohlášení k dani - ze zdanitelné mzdy se bude odvádět záloha na daň z příjmu - zdanitelná mzda, ze které se počítá záloha na daň, se zaokrouhluje: do 100 Kč na celé koruny nahoru nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru - záloha se vypočítá procentní sazbou, která je15 % - zálohu na daň lze snížit o slevy na dani (poplatník, manželka…) nebo o daň. zvýhodnění (na vyživené dítě) - pokud je vyšší daňové zvýhodnění než daňová povinnost, vznikne daňový bonus Zaměstnanec nepodepsal prohlášení k dani - pokud zaměstnanec nemá podepsáno prohlášení k dani,nenísamozřejměmožno snížit vypočtenou daň o žádné slevy Dohoda o provedení práce - do 300 h u jednoho zaměstnavatele za rok - neodvádí se SP ani ZP do příjmu 10.000,- - Příjem do 10.000,- : a) a podepíše – záloha na daň - lze uplatnit slevy b) a nepodepíše – srážková daň - nelze uplatnit slevy Zdaňování příjmů studentů - student může během svého studia vykonávat tzv. zaměstnaneckou činnost na základě pracovněprávních vztahů (pracovní smlouva, dohoda) - student musí předložit potvrzení o studiu, pokud chce uplatnit slevu na studenta Zvýšení základu daně – nepeněžité plnění - v případě, že zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci různé výhody zvyšují tyto výhody v některých případech základ pro výpočet zálohy na daň z příjmu i základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění zaměstnance i zaměstnavatele - příklad nepeněžitého plnění: Služební automobil - poskytnut pro soukromé účely zaměstnance - základ daně i základ pro výpočet pojištění se zvyšuje o 1% VC automobilu Prodej výrobků a služeb - za nižší cenu svým zaměstnancům, než je cena obvyklá + další výhody podle §6 ZDP Účtování mezd - při účtování vycházíme z toho, že hrubá mzda je pro ÚJ nákladem na účtě 521 na MD a zároveň vzniká závazek vůči zaměstnanci 331 na Dal Účtování hrubá mzda521/331 pojistné z mezd (zam-nec)331/336 pojistně z mezd (zam-el)524/336 náhrada mzdy při nemoci521.2/331 - pro ÚJ nákladem, proto 521.2 na MD (nepodléhá pojistnému ani dani z příjmu) a zároveň vzniká závazek vyplatit náhradu zaměstnanci proto 331 na Dal kompenzace ½ náhrady- xxx 521.2/336.2 xxx 336.2/521.2 - kompenzace náhrady od OSSZ znamená snížení nákladu na 521.2 a zároveň se snižuje závazek vůči OSSZ 336.2 na Dal splátka daně z příjmu zaměstnance 331/342 - daň z příjmu znamená snížení závazku vůči zaměst

Témata, do kterých materiál patří