Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Oběžný majetek - krátkodobý finanční majetek

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (49,5 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

Oběžný majetek - Krátkodobý finanční majetek na jakých účtech se účtuje o jednotlivých druzích krátkodobého finančního majetku jaké účetní případy je třeba zaúčtovat při pořizování krátkodobého finančního majetku jak se účtuje prodej a výnosy z prodeje krátkodobého finančního majetku Charakteristickým rysem tohoto finančního majetku je jeho vysoká ziskovost, bezprostřední obchodovatelnost, přepokládaná držba do jednoho roku. Rozumí se jím: hotovost – (peníze, šeky, poukázky) Peníze- zboží, za které můžeme získat jakékoliv jiné zboží, služby (směnný obchod = Bártrový) mince bankovky Šeky- opravňuje nás k zaplacení zboží nebo služeb nebo k vybrání peněz (hotových) v bance Poukázky - opravňuje nás k úhradě ceniny – účet 213 (vše co nahrazuje hotovost) - platební karty, kolky, poštovní známky, stravenky bankovní účty- účet 221 ( BÚ, vkladový účet, devizový účet) krátkodobé úvěry – účet 231 cenné papíry určené k prodeji – účty 25x – splatné do 1 roku můžeme je rozdělit: 251-majetkové cenné papíry-jejichž majitel se podílí na vlastnictví určitého majetku (cizí i vlastní akcie, podílové listy investičních společností, které byl koupeny za tím účelem, aby byli prodány se ziskem v co nejkratší době.) 252 - Vlastní akcie – užívá je jen a. s., nemůže si, ale koupit všechny své akcie – může vlastnit jen10% -v době 18 měsíců (ÚJ je může zadržovat pouze na přechodnou dobu) 253 - dlužné cenné papíry- jejichž majitel má ve stanovené lhůtě nárok na vyplacení částky odpovídající nominální hodnotě cenného papíru, případně zvýšené o úrok (cizí i vlastní dluhopisy, obligace jiných účetních jednotek (státní obligace), vkladové listy, směnky, pokladniční poukázky) 255 - Vlastní dluhopisy – mohu je v neomezeném množství nakoupit (ÚJ si bude zkupovávat své vydané dluhopisy před dobou jejich splatnosti) 256 - ostatní cenné papíry-mezi něž řadíme nakoupené opční listy, které je oprávněna vydávat akciová společnost pro uplatnění přednostního práva na úpis akcií nebo na získání dluhopisů s nimiž je spojeno právo výměny za akcie. (vkladní certifikáty) Účelem pořízení majetkových cenných papírů je výhodně umístit dočasně volné peněžní prostředky. Účetní jednotce plynou z tohoto majetkuvýnosy (dividendy a úroky). Peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejichnominálními hodnotami,majetkové a dlužnécenné papírycenou pořízení,cenou, na kterou je cenný papír vydán, a do které se nezapočítávají další náklady. Prodej či jiný úbytek cenných papírů stejného druhu, za různé ceny pořízení, stejných eminentů a stejných měn lze ocenit cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem cen pořízení nebo způsobem, kdy první cena při přírůstku se použije jako první cena při úbytku (oceňovací technika FIFO). Peněžní prostředky v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kursem ke dni uskutečnění účet. případu nebo pevným kursem stanovený účetní jednotkou na vymezené období. Ke dni účetní závěrky se přepočtou zůstatky valut a deviz. účtů valutových pokladen a devizových účtů kursem ČNB platným k 31. 12. A zaúčtuje se případný kursový rozdíl podle charakteru do nákladů nebo výnosů. Přechodné snížení tržní hodnoty majetkových a dlužných cenných papírů se vyjádří v rozvaze pomocíopravných položek.Jakmile pomine důvod, pro který byly opravné položky vytvořeny – dojde ke zvýšení tržní ceny CP – opravné položky se rozpustí. Krátkodobý finanční majetek se eviduje na účtech účtové třídy2 – Finanční účty. Základní účtování cenných papírů Nákup majetkových cenných papírů (akcií)251 / 221 Nákup dlužných cenných papírů (dluhopisů)253 / 221 Výkup vlastních akcií (snižování jmění)252 / 221 Emise dluhopisů375 / 241 Neprodané dluhopisy 255 / 375 Přijaté úroky nebo dividendy z krát. CP221 / 666 Tržby z prodeje CP221 / 661 Úbytek majetkových CP při prodeji561 / 251 Úbytek dlužných CP561 / 253 Úbytek vlastních akcií při prodeji561 / 252 Úbytek vl. dluhopisů 561 / 255 Stažení neprodaných dluhopisů241 / 255 Úroky z dluhopisu221 / 662

Témata, do kterých materiál patří