Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Pokladni operace a ceniny

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (80 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

7. POKLADNÍ OPERACE A CENINY charakteristika účtové třídy 2, oceňování hotovostní platební styk – charakteristika, použití pokladní hotovost – pojem, druhy, oceňování, analytická evidence pokladní operace, pokladní doklady, pokladní kniha inventarizace pokladny, inventarizační rozdíly účet Peníze na cestě valutová pokladna, kursové rozdíly u valutové pokladny zálohy poskytnuté zaměstnancům ceniny – pojem, druhy, oceňování, analytická evidence účtování nákupu a spotřeby cenin CHARAKTERISTIKA ÚČTOVÉ TŘÍDY 2 Účtová třída 2 – Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky obsahuje rozvahové účty aktivní i pasivní Aktivní účty –pro evidencikrátkodobého finančního majetku – účt. sk. 21 – Peněžní prostředky v pokladně – účt. sk. 22 – Peněžní prostředky na účtech – účt. sk. 25 – Krátkodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek má účetní jednotka záměr držet, obchodovat s ním, využívat ho max. 12 měsíců nebo doba platnosti je do 12 měsíců včetně; je vysoce likvidní (rychlá přeměna v peníze) => nejlikvidnější je peníze v pokladně Pasivní účty –evidují se na nich krátkodobé finanční zdroje – účt. sk. 23 – Krátkodobé úvěry (=> od jiných institucí než je banka) Krátkodobé finanční zdroje: použitelné max. 12 měsíců => jejich splatnost je do 1 roku; cizí zdroje OCEŇOVÁNÍ –peněžní prostředky, ceniny => v nominální hodnotě (= hodnota na nich uvedená) –cenné papíry ne úrok z úvěru na pořízení cenných papírů – krátkodobé finanční závazky – v nominální hodnotě => hodnota ke dni vzniku závazku Finanční majetek a závazky musí vést účetní jednotka v české měně. Jsou-li v cizí měně, musí se účetní jednotka použít současně vyjádření v cizí i české měně, tzn. provést přecenění na Kč. HOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK placení penězi v hotovosti - bankovkami a mincemi používá se pokud je bezhotovostní platební styk neúčelný (drobné nákupy) v případě nesolidních obchodních partnerů (neplatí závazky) když je bezhotovostní platební styk neproveditelný, např. v maloobchodě, v dopravních prostředcích platební doklady: => NEÚČTUJÍ SE!!! poštovní poukázky typ A => platba v hotovosti, příjem na účet typ B => platba z účtu, příjem v hotovosti typ C => platba v hotovosti, příjem v hotovosti výběrní lístek, šek – pro výběr hotovosti z účtu v bance pokladní složenka – pro složení hotovosti na účet v bance POKLADNÍ HOTOVOST peněžní prostředky v hotovosti se evidují na účtu211 – Pokladna (rozvahový účet aktivní) ocenění peněžních prostředků = nominální (jmenovitá) hodnota => hodnota na nich uvedená účtuje se tu o stavu a pohybu: Kč valut = cizí měna v hotovosti šeků přijatých místo peněz poukázek přijatých na odběr zboží nebo služeb pokladník – hmotně odpovědná osoba za pokladní hotovost => má uzavřenu dohodu o hmotné odpovědnosti za svěřené peněžní prostředky (starší 18 let) provádí pokladní operace – příjem a výdej peněz z pokladny PPD – prokazuje příjem peněz do pokladny vyhotovuje se 2x -> jedenkrát originál => účetní doklad k zaúčtování a kopie => stvrzenka pro plátce (potvrzuje předání peněz do pokladny) VPD – vystavuje se 1x => účetní doklad k zaúčtování prokazuje výdej peněz pokladny placení v hotovosti je v současné době omezenolimitem 270 000 Kč (dříve 350 000)v průběhu jednoho kalendářního dne jedné osobě pokladní doklady zapíše pokladník dopokladní knihy Pokladní kniha je to analytická evidence k účtu 211 Pokladna forma zápisu: DatumDokladObsah zápisuPříjem VýdejZůstatek podnik může mít víc pokladních knih - podle závodů; podle měn; podle pokladen denně po skončení pokladních hodin provádí pokladník přepočítání peněz a porovnává se zůstatkem vykázaným v účetní knize (tzv. pokladní skonto) Účtování na účtu Pokladna 1. PPD – úhrada FAV v hotovosti211/ 311 2. PPD – tržby v hotovosti za zboží211/604 DPH211/343 3. VPD – úhrada FAD v hotovosti321/211 4. VPD – výplata mezd331/211 5. VPD – záloha na pracovní cestu335/211 6. VPD – nákup kancelářských potřeb501/211 343/211 Inventarizace v pokladně řádná inventarizace v pokladně se provádí min. 1x ročně ke dni účetní závěrky pokladní skontro = denní součet v pokladně skutečný stav peněz v hotovosti zjištěnýfyzickou inventurou se porovná se stavem účetním (v pokladní knize a na účtu) zjistí se případnéinventarizační rozdíly v pokladně manko = pokladní schodek skutečný -> pokladník vystaví VPD,přebytek– účetní stav je menší než skutečný – musí se zvýšit na stav skutečný -> pokladník vystaví PPD, zapíše do pokladní knihy Účtování inventarizačních rozdílů v pokladně: 1) VPD – manko (pokladní schodek) 569/211 2) VÚD – předpis manka k náhradě pokladníkovi335/668 3a) PPD – úhrada manka v hotovosti211/335 3b) VBÚ – úhrada manka na BÚ221/335 3c) VÚD – úhrada manka srážkou ze mzdy331/335 4) PPD – přebytek 211/668 ÚČET PENÍZE NA CESTĚ účet 261 – Peníze na cestě se používá k překlenutí časového nesouladu mezi pohyby peněz a vystavováním, resp. obdržením příslušných účetních dokladů při převodech peněžních prostředků mezi pokladnou a bankovními účty a mezi bankovními účty navzájem (běžný a úvěrový účet) účet Peníze na cestě je rozvahový aktivní, ale může mít aktivní i pasivní zůstatek v rozvaze se vykazují na řádku určenému pro peníze v hotovosti nebo na řádku, který je vymezen pro BÚ, a to podle podstaty konečného zůstatku peníze na cestě jsou také nástrojem při účtování o platbách platebními kartami musíme jej použít z těchto důvodů: hospodářskou operaci lzezaúčtovat pouze na podkladě příslušného účetního dokladu (př.: příjmy a výdaje peněz z pokladny na základě PPD, VPD; převody peněz z BÚ a na BÚ na základě VBÚ; čerpání a splátky úvěru na základě VÚÚ) hospodářské operace seúčtují s datem, kdy k nim došlo, ale až po obdržení příslušného dokladu – časový nesoulad aby byla dodržena zásada podvojnosti účetnictví, použije sepro překlenutí časového nesouladu účet Peníze na cestě Účtování: 1. VPD – odvod hotovosti z pokladny na účet261/211 2. VBÚ – odvod hotovosti z pokladny na účet221/261 3. VBÚ – výběr hotovosti z účtu do pokladny261/221 4. PPD – výběr hotovosti z účtu do pokladny211/261 5.

Témata, do kterých materiál patří