Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Zásoby materiálu - úbytky

DOC
Stáhnout kompletní materiál zdarma (95 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC.

3. ZÁSOBY MATERIÁLU – ÚBYTKY výdej materiálu do spotřeby oceňování materiálu při výdeji do spotřeby prodej nepotřebného materiálu inventarizace materiálu – inventarizační rozdíly, opravné položky škody na zásobách materiálu účtování materiálu způsobem B VÝDEJ MATERIÁLU DO SPOTŘEBY dokladem je výdejka, kterou vyhotovuje skladník na základě žádanky z výroby způsob A 1) V – výdej materiálu do spotřeby501/112 způsob B– výdejky se neúčtují---/--- OCEŇOVÁNÍ MATERIÁLU PŘI VÝDEJI DO SPOTŘEBY v praxi nastává problém, jak ocenit stejný druh nakoupených zásob pořízený za různé ceny účetní předpisy umožňují použít tyto metody: metoda průměrných cencena při výdeji zásob se stanoví jakovážený aritmetický průměr proměnlivý – počítáme před každým výdejem (po každé nové dodávce) průměrná PC = KZ před výdejem v Kč/ KZ v měrných jednotkách Př.:PZ materiálu k 1. 1.100 kg po 150,-- 1) P – nákup materiálu200 kg po 140,-- 2) P – nákup materiálu150 kg po 170,-- 3) V – materiálu (350 kg) výpočet prům. ceny: zásoba v Kč/zásoba v množství 100*150+200*140+150*170/450=152 částka výdejky 350 kg * 152= 53 200 4) P – materiálu500 kg po 130,-- 5) V – materiálu (500 kg) výpočet prům. ceny: 80300/600=134 částka výdejky 500 kg * 134 =67000 Název Měrná jednotka Skladní karta číslo Mandle kg 001 Datum Doklad Text Množství Jedn. cena Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba 1.1. PZ 100 150 15000 5.1. P1 nákup 200 300 140 28000 43000 8.1. P2 nákup 150 450 170 25500 68500 12.1 V1 spotřeba 350 100 152 53200 15300 15.1 P3 nákup 500 600 130 65000 80300 20.1. V2 spotřeba 500 100 134 67000 13300 periodický – počítá se za určité období, jehož délku si stanoví účetní jednotka ve vnitropodnikové směrnici, přičemž toto období nesmí být delší než 1 měsíc - používá se pro ocenění všech výdejek v dalším měsíci průměrná PC = (PS + P mat. v Kč za měsíc) / (PS + P mat. v měr. j. za měsíc) Př.:PS materiálu k 1. 1.100 kg po 150,--15 000,--112/701 1) P – materiálu200 kg po 140,--28 000,--112/111 2) P – materiálu150 kg po 170,--25 500,--112/111 3) P – materiálu500 kg po 130,--65 000,--112/111 950 kg 133 500,-- Průměrná cena pro únor = 133 500/950=140,53 metoda FIFO (first in first out) - vydávaný materiál se ocení cenou „nejstarší“ dodávky, která je ještě na skladě Př.: PS materiálu k 1.1. 100 kg po 150,-- 112/701 1) P materiálu200 kg po 140,--112/111 2) P materiálu150 kg po 170,--112/111 3) V materiálu (350 kg)100 kg po 150,--15 000,-- 200 kg po 140,--28 000,-- 50 kg po 170,-- 8 500,-- 51 500,--501/112 4) P materiálu500 kg po 130,--65 000,--112/111 5) V materiálu (500 kg)100 kg po 170,--17 000,-- 400 kg po 130,--52 000,-- 69 000,--501/112 Název Měrná jednotka Skladní karta číslo Mandle kg 001 Datum Doklad Text Množství Jedn. cena Kč příjem výdej zásoba příjem výdej zásoba 1.1. PZ 100 150 15 000 5.1. P1 nákup 200 300 140 28000 43 000 8.1. P2 nákup 150 450 170 25500 68 500 12.1 V1 spotřeba 350 100 X 51 500 17 000 15.1 P3 nákup 500 600 130 65 000 82 000 20.1. V2 spotřeba 500 100 X 69 000 13 000 pořizovací cena vypočtená s použitím analytické evidence - když je obtížné zjistit vedlejší náklady pořízení na 1 vydávaný druh, protože jsou dodávky složeny z více druhů materiálu - používá pevných skladních cen podle VNP ceníku 112/1 – Cena pořízení v poměrné výši vedlejší náklady na pořízení b) pořizovací cenu materiálu rozdělíme na 112/1 – Plánovaná pořizovací cena (pevně stanovená) 112/2 – Odchylky od pořizovací ceny přímo na 112 existuje metoda LIFO => poslední do skladu první ze skladu - výdejka se oceňuje cenou poslední dodávky => u nás se nepoužívá PRODEJ NEPOTŘEBNÉHO MATERIÁLU k prodeji materiálu dochází výjimečně prodává se materiál nepotřebný z důvodu změny výrobního programu (útlumu výroby) nebo likvidace nadlimitních zásob je prodáván odběratelům příp. zaměstnancům v prodejní ceně + DPH na výstupu u plátců prodej může být realizován na fakturu nebo za hotové musíme ještě zaúčtovat úbytek materiálu na skladě – podle výdejky OdběrateléZaměstnanci FAV – tržby z prodeje ve fakturované prodejní ceně 311/642335/642 DPH311/343335/343 2) V – úbytek prodaného materiálu - pořizovací cena 542/112 542/112 HV z prodeje materiálu = 642- Tržby z prodeje materiálu – 542- Prodaný materiál INVENTARIZACE MATERIÁLU – INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY, OPRAVNÉ POLOŽKY podle zákona o účetnictví musí účetní jednotka provádět inventarizaci zásob ke dni řádné účetní závěrky => minimálně 1x ročně (4 měsíce před, 2 měsíce po ÚO) nelze u způsobu B -> průběžná ne skutečný stav zásob se zjistí fyzickou inventurou => počítám, měřením, vážením,… materiálu => zápisem do inventurního soupisu a oceněním zásob porovnáním skutečného stavu materiálu se stavem účetním na účtu 112 mohou být zjištěnyinventarizační rozdíly: manka – skutečný stav je menší než účetní je to úbytek zásob, u něhož nebyla zjištěna konkrétní příčina (nebyla dohledána účetní chyb, nejde o technologickou ztrátu) přebytky –vznikne v případě, že skutečný stav je vyšší než účetní Účtování mank: Manko do normy přirozených úbytků501/112 - přirozený úbytek = úbytek hmotnosti v důsledku působení přírodních vlivů nebo manipulací s materiálem (př.: vysychání ořechů nebo dřeva, rozprášení mouky) - účetní j. si stanoví sama tzv. normy přirozených úbytků v odůvodněných případech b)Ostatní manka549/112 nebo částečně skladníkovi335/648 - úhrada předepsaného manka skladníkem: 1) hotově – PPD211/3352) převodem na bankovní účet – VBÚ221/3353) srážkou ze mzdy – ZVL (=Zúčtovací a výplatní listina)331/335 Účtování přebytků112/648 menší skutečný stav je vyšší než účetní je to materiál, který je na skladě, ale není zaúčtován do příjmu materiálu Manka a přebytky stejného inventurního období, u stejných druhů zásob lze vzájemně vyrovnávat (př.: mouka 1 kg a mouka 2 kg) Oceňování zásob materiálu při inventarizaci při řádné inventarizaci se též porovnává účetní ocenění zásob s tržní hodnotou zásob => tzn. s cenou, kterou by měly zásoby na současném trhu => toto porovnání se provádí z důvodu dodržení zásady věrného zobrazení skutečnosti z tohoto

Témata, do kterých materiál patří