Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Odpisy hmotného majetku

 • výdaje na pořízení HM nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udržení příjmů

jediným způsobem, jak hodnotu tohoto majetku uplatnit do daňových výdajů jsou odpisy vypočtené dle ZDP

Zůstatková cena vyřazeného HM

 • v případě, že v průběhu zdaňovacího období byl vyřazen HM, který ještě není zcela odepsán

 • je třeba posoudit daňovou uznatelnost jeho zůstatkové ceny

 • daňově uznatelným výdajem je např.:

  • ZC prodaného nebo zlikvidovaného odpisovaného HM

  • ZC hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad

Poměrná výše nájemného u finančního leasingu

 • v běžných případech se v daň. evidenci neprovádí časové rozlišení

 • výjimkou je nájemné u fin. leasingu, kdy je daňově uznatelným výdajem nájemné pouze v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací období

 • nejjednodušší je v průběhu zdaň. období zapisovat do deníku jednotlivé splátky jako nedaňový výdaj a na konci roku pak zvýšit výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů o poměrnou výši nájemného (dle evidenční karty leasingu)

Tvorba zákonné rezervy na opravy HM

 • tvorba rezervy na opravy HM je daňově uznatelným výdajem, jsou-li splněny podmínky v Zákoně o rezervách pro zjištění ZD z příjmů

Darované zásoby jako storno (snížení) výdajů

 • výdaje na pořízení zásob se zapisují v deníku jako výdaje snižující ZD

 • předpokládá se, že materiál bude spotřebován v rámci podnikatelské činnosti, zboží bude prodáno apod.

 • pokud by se zásoby staly předmětem darování, bude nutné o jejich hodnotu zvýšit ZD

Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem

 • věřitel s dlužníkem se mohou dohodnout, že dosavadní dluh bude nahrazen dluhem novým

 • pokud se dohodnou a dosavadní dluh nahradí dluhem novým ve výši:

  • stejné hodnoty (nejčastěji jen změna splatnosti) – toto nemá žádný daňový dopad

  • nižší hodnoty – částka rozdílu zvyšuje ZD (§5/10/e)

Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro přiznání k dani

 • po provedení úprav příjmů a výdajů je třeba provést:

  • výpočet souhrnných částek zdanitelných příjmů (je vhodné samostatně evidovat příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - §7 a příjmy z kapitálového majetku - § 8)

  • výpočet souhrnných částek výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů

Výpočet daně z příjmů

Základ daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se stanovuje rozdílem mezi příjmy a výdaji. Cílem daňové evidence je zajistit správné zjištění základu daně z příjmu a její obsah.

Daňovým příjmem a výdajem jsou v daňové evidenci peněžní toky uskutečněné za účelem podnikání.

Daň z příjmu OSVČ je daní přímou, tj. vypočtenou z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka.

Odvádí se finančnímu úřadu na základě daňového přiznání nebo prostřednictvím mzdy.

Témata, do kterých materiál patří