Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

ení příjmů jediným způsobem, jak hodnotu tohoto majetku uplatnit do daňových výdajů jsou odpisy vypočtené dle ZDP Zůstatková cena vyřazeného HM v případě, že v průběhu zdaňovacího období byl vyřazen HM, který ještě není zcela odepsánje třeba posoudit daňovou uznatelnost jeho zůstatkové cenydaňově uznatelným výdajem je např.: ZC prodaného nebo zlikvidovaného odpisovaného HM ZC hmotného majetku vyřazeného v důsledku škody jen do výše náhrad Poměrná výše nájemného u finančního leasingu v běžných případech se v daň. evidenci neprovádí časové rozlišenívýjimkou je nájemné u fin. leasingu, kdy je daňově uznatelným výdajem nájemné pouze v poměrné výši připadající na příslušné zdaňovací obdobínejjednodušší je v průběhu zdaň. období zapisovat do deníku jednotlivé splátky jako nedaňový výdaj a na konci roku pak zvýšit výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů o poměrnou výši nájemného (dle evidenční karty leasingu) Tvorba zákonné rezervy na opravy HM tvorba rezervy na opravy HM je daňově uznatelným výdajem, jsou-li splněny podmínky v Zákoně o rezervách pro zjištění ZD z příjmů Darované zásoby jako storno (snížení) výdajů výdaje na pořízení zásob se zapisují v deníku jako výdaje snižující ZDpředpokládá se, že materiál bude spotřebován v rámci podnikatelské činnosti, zboží bude prodáno apod.pokud by se zásoby staly předmětem darování, bude nutné o jejich hodnotu zvýšit ZD Zánik dluhu dohodou mezi věřitelem a dlužníkem věřitel s dlužníkem se mohou dohodnout, že dosavadní dluh bude nahrazen dluhem novýmpokud se dohodnou a dosavadní dluh nahradí dluhem novým ve výši: stejné hodnoty (nejčastěji jen změna splatnosti) – toto nemá žádný daňový dopad nižší hodnoty – částka rozdílu zvyšuje ZD (§5/10/e) Zjištění souhrnných částek jako podkladů pro přiznání k dani po provedení úprav příjmů a výdajů je třeba provést: výpočet souhrnných částek zdanitelných příjmů (je vhodné samostatně evidovat příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti - §7 a příjmy z kapitálového majetku - § 8) výpočet souhrnných částek výdajů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů Výpočet daně z příjmů Základ daně z příjmu z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti se stanovuje rozdílem mezi příjmy a výdaji. Cílem daňové evidence je zajistit správné zjištění základu daně z příjmu a její obsah. Daňovým příjmem a výdajem jsou v daňové evidenci peněžní toky uskutečněné za účelem podnikání. Daň z příjmu OSVČ je daní přímou, tj. vypočtenou z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka. Odvádí se finančnímu úřadu na základě daňového přiznání nebo prostřednictvím mzdy. Při samostatné výdělečné činnosti má podnikatel několik možností prokazování svých příjmů a výdajů. Výpočet Nejprve je nutné vypočítat dílčí základ daně u všech zdanitelných příjmů a to: podle § 6 zákona o DzP (závislá činnost)podle § 7 zákona o DzP (samostatná činnost)podle § 8 zákona o DzP (kapitálový majetek)podle § 9 zákona o DzP (z nájmu)podle § 10 zákona o DzP (ostatní příjmy) Následně se vypočítá úhrn dílčích ZD z příjmů § 7 – 10 Od vypočteného ZD můžeme odečístnezdanitelné části ZD (§ 15) např.: dar (min. 2 % ze ZD nebo 1 000,-, max. 15 % ze ZD)úroky z úvěru na bydlení ( max. 300 000 Kč)životní pojištění (plnění sjednáno po 60 měs. od uzavření smlouvy, plnění nejdříve v roce, kdy poplatník dosáhne věku 60 let. - max. 12 000 Kč)dárcovství krve (hodnota jednoho odběru 2000 Kč)odborové příspěvky (nejvýše 1,5 % ze ZDP, max. 3 000 Kč)penzijní připojištění (úhrn příspěvků alespoň 24 000 Kč/rok , pak lze odečíst 12 000 Kč)další vzdělávání (max. 10 000 Kč, u zdrav. postižených 13 000 Kč – 15 000 Kč) Můžeme uplatnitodčitatelné položky od ZD (§34) ztráta z minulých let (nejdéle v 5-ti zdaň. obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daň. ztráta vyměřuje)výdaje na podporu výzkumu a vývoje ( až 100 % výdajů, které popl. vynaložil v daném zdaňovacím období při realizaci projektů výzkumu a vývoje …)výdaje na podporu odborného vzdělávání (může se skládat z odpočtu na podporu pořízení majetku na odb. vzdělávání a jednak na podporu zvýšených výdajů na žáka nebo studenta v rámci odborného vzdělávání – např. firma poskytne školám prostory, personál, vybavení …) Vypočtený ZD snížený o nezdanitelné části ZD zaokrouhlíme na celá 100 Kč dolů a vypočteme daň ve výši 15 %. Od této daně můžeme odečístslevy na dani podle § 35ba a to na: poplatníka 24 840 Kčna manželku 24 840 Kč (nesmí její příjmy přesáhnout 68 000 Kč)na studenta 4 020 Kčna invaliditu 2 520 Kč (invalidita I. a II. stupně) 5 040 Kč (invalidita III. stupně) Další slevy, které může podnikatel uplatnit jsou při zaměstnávání zdravotně postižených osob: za každého zce se zdrav. postižení m18 000 Kčza každého zce s těžším zdrav. postižením60 000 Kč Daň po slevě lze dále upravit o daňovézvýhodnění na vyživované děti (§35c): 1. dítě13 404 Kč2. dítě15 804 Kč3. dítě a další17 004 Kč Po odeč

Témata, do kterých materiál patří