Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Evidence dlouhodobého majetku a zásob

Hmotný majetek:

 • jeho správné určení je základem pro zásadní rozhodnutí, zda bude pořízení daného majetku jednorázovým daňovým výdajem (nákladem)

 • nebo zda bude snižovat ZD postupně (formou odpisů)

 • cílem podnikatelů bývá pořízení majetku s cenou nižší než 40 000 Kč, aby mohly dát majetek přímo do daňových výdajů (nákladů)

Evidence hmotného majetku

 • evidence HM se sleduje na kartách hmotného majetku, minimální obsah karty:

  • název nebo popis složky majetku, popř. číselné označení

  • ocenění

  • datum a způsob pořízení, popř. datum uvedení do užívání

  • způsob odepisování

  • částky odpisů za zdaňovací období

  • zůstatková cena (vstupní cena snížená o uplatněné odpisy)

  • datum a způsob vyřazení (prodej, opotřebení, zničení apod.)

Nehmotný majetek:

 • výdaje na pořízení nehmotného majetku u FO jsou daňově uznatelným výdajem při zaplacení, a to v plné výši bez finančního limitu

 • na poplatníky vedoucí daňovou evidenci při pořízení NM se nevztahují odpisy – vše se zahrnuje jednorázově do daňových výdajů

Evidence zásob

 • poplatník má povinnost k poslednímu dni zdaňovacího období zjistit skutečný stav zásob a o případné inventarizační rozdíly upravit ZD

 • proto je vhodné vést skladovou evidenci (i když není povinná) např. formou skladových karet

Zjištění a úprava hospodářského výsledku

Úprava příjmů v souladu s požadavky ZDP

 • poplatník má povinnost upravit příjmy v souladu s požadavky ZDP, pokud to již nezajistil v průběhu roku

 • jedná se zejména o tyto úpravy příjmů:

  • přijetí zdanitelných nepeněžních darů

  • hodnota hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pokud výdaje byly evidovány jako daňové

  • čerpání zákonné rezervy na opravy hmotného majetku

  • nepeněžní příjmy ze zápočtu vzájemných pohledávek a závazků

Přijetí zdanitelných nepeněžních darů

 • dary (peněžní i nepeněžní) přijaté poplatníkem (FO) v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jsou předmětem DZP

 • je proto potřeba o hodnotu přijatých nepeněžních darů zvýšit základ daně

Hodnota hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pokud výdaje byly evidovány jako daňové

 • hodnota HM se do daňových výdajů přenáší postupně prostřednictvím odpisů,

 • pokud výdaje na jeho pořízení byly v deníku zaznamenány jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je nutné o jejich hodnotu zvýšit daň

Úprava výdajů v souladu s požadavky ZDP

 • obdobně jako u příjmů je také třeba upravit výdaje v souladu s požadavky ZDP (pokud to již podnikatel nezajistil v průběhu roku v samostatné daňové evidenci)

 • jedná se zejména o tyto úpravy výdajů:

  • odpisy HM

  • zůstatková cena vyřazeného HM (ve výši uznatelné ZDP)

  • poměrná výše nájemného u finančního leasingu

  • tvorba zákonné rezervy na opravy HM

  • darované zásoby jako storno (snížení) výdajů

  • nepeněžní výdaje ze zápočtu vzájemných pohledávek a závazků

Témata, do kterých materiál patří