Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

6. VEDENÍ A UZAVŘENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Vedení peněžního deníku Deník příjmů a výdajů zachycuje pohyb peněz – příjmů a výdajůforma, způsob a technika vedení deníku příjmů a výdajů není předepsánamusí obsahovat příjmy a výdaje v členění potřebném pro zjištění základu daněpodnikatel si ho vede takovým způsobem a formou, aby v deníku byly v časové posloupnosti zaznamenány všechny hospodářské operace příjmů a výdajů peněz, které při podnikání nastaly a jsou podloženy průkazným dokladem Obsahem deníku musí být minimálně: datum uskutečnění transakce– uvádí se skutečné datum, tj. konkrétní den, kdy k operaci došlooznačení daňového dokladu– zkratka označení dokladu v rámci číselných řad, například PP 003 -příjmový pokladní doklad pořadové číslo 3, BV 023 – bankovní výpis číslo 23 atd.popis uskutečněné transakce– stručný a výstižný popis operace, například nákup materiálu, příjem peněz do pokladny atd.přehled o celkových příjmech– součet všech příjmůpřehled o příjmech, které jsou základem daněv členění dle základů daněpřehled o přijaté a zaplacené DPH– pouze registrovaní plátci DPHpřehled o celkových výdajích– součet všech výdajůpřehled o výdajích, které souvisí s příjmya které jsou předmětem daně z příjmůpřehled o úpravách,kterépodle § 23 zákona o daních z příjmůzvyšují nebo snižují základ daně Toto je minimální členění deníku Zapisování do deníku příjmů a výdajů zapisování v deníku příjmů a výdajů v průběhu roku probíhá vždy minimálně „dvoustranně“ tj. na dvou položkách deníkuna jedné straně hospodářská operace bude příjmem nebo výdejem peněžních prostředků, na druhé straně se tato hospodářská operace dotkne jednotlivých příjmů a výdajů zahrnovaných nebo nezahrnovaných do základu daně z příjmů, popř. průběžných položek Příjmy ovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (zdanitelné příjmy): prodej zboží, výrobků a služebpřipsaný úrok z běžného účtunáhrady od pojišťovny za škodu na firemním majetkupřijaté provozní dotace (např. dotace na mzdu absolventa)prodej materiálu, drobného hmotného majetkuprodej hmotného majetku Příjmy neovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (nedaňové příjmy): příjmy z kapitálového majetku úroky příjmy, které nejsou předmětem DzP nebo jsou od daně osvobozeny: příjmy osvobozené příjem daně z přidané hodnoty (vrácení nadměrného odpočtu) úvěry, přijaté peněžní dary a půjčky peněžní vklad podnikatele (osobní prostředky do podnikání) ostatní (např. vrácený přeplatek na zálohách na SP a ZP – pokud se jednalo o zálohy na SP a ZP za podnikatele, které byly v minulých letech vykazovány jako výdaje neovlivňující ZD) příjmy zdaněné u zdroje srážkou přijaté dotace na pořízení hmotného majetku Zapisování výdajů obdobně jako u příjmů nejprve rozlišujeme, zda se jedná o platbu v hotovosti (sl. 2) nebo z BÚ (sl. 4)dále určujeme, zda se jedná o daňový nebo nedaňový výdaj Daňový výdaj– zapisuje se do sl.8 = výdaje odčitatelné od ZD Nedaňový výdaj– zapisuje se do sl. 10 = výdaje neodč. od ZD Výdaje ovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (daňové výdaje): nákup materiálu nákup zboží nákup drobného hmotného majetku mzdy (tzn. výplata mzdy vč. daně , SP a ZP, které se sráží zcům ze mzdy) SP a ZP, které hradí zaměstnavatel povinné pojistné podnikatele (např. pojištění daň. poradců, auditorů apod.) provozní režie (nákup kancelářských potřeb, poradenské služby, nákup odborných publikací, cestovné, doprava, nájemné, reklama, úroky z úvěru, opravy a udržování, telefon, energie, voda, plyn, pracovní oblečení, ceniny tj. známky, kolky, telefonní karty atd.) pořízení nehmotného majetku vč. technického zhodnocení nehmotného majetku ostatní (podle potřeb podnikatele) Výdaje neovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (nedaňové výdaje): nákup hmotného majetku, technické zhodnocení HM (nad 40 000 Kč) pořízení finančního majetku SP a ZP placené podnikatelem za sebe platba DzP podnikatele výdaje na účely, na které byla vytvářena zákonná rezerva platba DPH výdaje na osobní spotřebu podnikatele reprezentace poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček manka a škody přesahující náhrady nesmluvní pokuty a penále ostatní

Témata, do kterých materiál patří