Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503,11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Průběžné položky slouží k zaznamenávání převodu peněžních prostředků z pokladny na běžný účet a z BÚ do pokladny, příp. k pohybu peněz mezi více běžnými účtyteprve v den, kdy podnikatel obdrží výpis z BÚ, zaznamená příjem na BÚ a o výdaj v průběžných položkách Evidence daně z přidané hodnoty DPH a její zaznamenávání do deníku příjmů a výdajů Zapisování DPH u neplátců u neplátců se DPH automaticky stává součástí celkové účtované částky bez nutnosti jejího rozlišení v deníku příjmů nebo výdajů, tzn., že se daň z přidané hodnoty stává na vstupu součástí pořizovací ceny majetku a služeb podnikatel – neplátce nemá v případě příjmů povinnost evidovat a platit DPH na druhé straně nemá nárok na vstupu na odpočet daně a její uplatnění vůči státnímu rozpočtu (u FÚ) Zapisování a evidence DPH u plátců o dani z přidané hodnoty se v deníku příjmů a výdajů zapisuje až v okamžiku proběhnutí platby z hlediska evidence DPH je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění DPH se zapisuje takto: DPH na vstupu(tj. nákupy) ve výdajích nezahrnovaných do ZD DPH na výstupu(tj. prodeje) do příjmů nezahrnovaných do ZD odvod DPH finančnímu úřadu jako výdaj nezahrnovaný do ZD vrácení nadměrného odpočtu DPH jako příjem nezahrnovaný do ZD Evidence dlouhodobého majetku a zásob Hmotný majetek: jeho správné určení je základem pro zásadní rozhodnutí, zda bude pořízení daného majetku jednorázovým daňovým výdajem (nákladem)nebo zda bude snižovat ZD postupně (formou odpisů)cílem podnikatelů bývá pořízení majetku s cenou nižší než 40 000 Kč, aby mohly dát majetek přímo do daňových výdajů (nákladů) Evidence hmotného majetku evidence HM se sleduje na kartách hmotného majetku, minimální obsah karty: název nebo popis složky majetku, popř. číselné označení ocenění datum a způsob pořízení, popř. datum uvedení do užívání způsob odepisování částky odpisů za zdaňovací období zůstatková cena (vstupní cena snížená o uplatněné odpisy) datum a způsob vyřazení (prodej, opotřebení, zničení apod.) Nehmotný majetek: výdaje na pořízení nehmotného majetku u FO jsou daňově uznatelným výdajem při zaplacení, a to v plné výši bez finančního limituna poplatníky vedoucí daňovou evidenci při pořízení NM se nevztahují odpisy – vše se zahrnuje jednorázově do daňových výdajů Evidence zásob poplatník má povinnost k poslednímu dni zdaňovacího období zjistit skutečný stav zásob a o případné inventarizační rozdíly upravit ZD proto je vhodné vést skladovou evidenci (i když není povinná) např. formouskladových karet Zjištění a úprava hospodářského výsledku Úprava příjmů v souladu s požadavky ZDP poplatník má povinnost upravit příjmy v souladu s požadavky ZDP, pokud to již nezajistil v průběhu rokujedná se zejména o tyto úpravy příjmů: přijetí zdanitelných nepeněžních darů hodnota hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pokud výdaje byly evidovány jako daňové čerpání zákonné rezervy na opravy hmotného majetku nepeněžní příjmy ze zápočtu vzájemných pohledávek a závazků Přijetí zdanitelných nepeněžních darů dary (peněžní i nepeněžní) přijaté poplatníkem (FO) v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatnou výdělečnou činností jsou předmětem DZPje proto potřeba o hodnotu přijatých nepeněžních darů zvýšit základ daně Hodnota hmotného majetku vytvořeného vlastní činností, pokud výdaje byly evidovány jako daňové hodnota HM se do daňových výdajů přenáší postupně prostřednictvím odpisů,pokud výdaje na jeho pořízení byly v deníku zaznamenány jako výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, je nutné o jejich hodnotu zvýšit daň Úprava výdajů v souladu s požadavky ZDP obdobně jako u příjmů je také třeba upravit výdaje v souladu s požadavky ZDP (pokud to již podnikatel nezajistil v průběhu roku v samostatné daňové evidenci)jedná se zejména o tyto úpravy výdajů: odpisy HM zůstatková cena vyřazeného HM (ve výši uznatelné ZDP) poměrná výše nájemného u finančního leasingu tvorba zákonné rezervy na opravy HM darované zásoby jako storno (snížení) výdajů nepeněžní výdaje ze zápočtu vzájemných pohledávek a závazků Odpisy hmotného majetku výdaje na pořízení HM nejsou výdajem na dosažení, zajištění a udrž

Témata, do kterých materiál patří