Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Vedení a uzavření DAE

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (503.11 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zapisování výdajů

 • obdobně jako u příjmů nejprve rozlišujeme, zda se jedná o platbu v hotovosti (sl. 2) nebo z BÚ (sl. 4)

 • dále určujeme, zda se jedná o daňový nebo nedaňový výdaj

Daňový výdaj – zapisuje se do sl.8 = výdaje odčitatelné od ZD

Nedaňový výdaj – zapisuje se do sl. 10 = výdaje neodč. od ZD

Výdaje ovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (daňové výdaje):

 • nákup materiálu

 • nákup zboží

 • nákup drobného hmotného majetku

 • mzdy (tzn. výplata mzdy vč. daně , SP a ZP, které se sráží zcům ze mzdy)

 • SP a ZP, které hradí zaměstnavatel

 • povinné pojistné podnikatele (např. pojištění daň. poradců, auditorů apod.)

 • provozní režie (nákup kancelářských potřeb, poradenské služby, nákup odborných publikací, cestovné, doprava, nájemné, reklama, úroky z úvěru, opravy a udržování, telefon, energie, voda, plyn, pracovní oblečení, ceniny tj. známky, kolky, telefonní karty atd.)

 • pořízení nehmotného majetku vč. technického zhodnocení nehmotného majetku

 • ostatní (podle potřeb podnikatele)

Výdaje neovlivňující dílčí ZD podle § 7 ZDP (nedaňové výdaje):

 • nákup hmotného majetku, technické zhodnocení HM (nad 40 000 Kč)

 • pořízení finančního majetku

 • SP a ZP placené podnikatelem za sebe

 • platba DzP podnikatele

 • výdaje na účely, na které byla vytvářena zákonná rezerva

 • platba DPH

 • výdaje na osobní spotřebu podnikatele

 • reprezentace

 • poskytnuté peněžní dary, splátky úvěrů a půjček

 • manka a škody přesahující náhrady

 • nesmluvní pokuty a penále

 • ostatní

Průběžné položky

 • slouží k zaznamenávání převodu peněžních prostředků z pokladny na běžný účet a z BÚ do pokladny, příp. k pohybu peněz mezi více běžnými účty

 • teprve v den, kdy podnikatel obdrží výpis z BÚ, zaznamená příjem na BÚ a o výdaj v průběžných položkách

Evidence daně z přidané hodnoty

DPH a její zaznamenávání do deníku příjmů a výdajů

 • Zapisování DPH u neplátců

  • u neplátců se DPH automaticky stává součástí celkové účtované částky bez nutnosti jejího rozlišení v deníku příjmů nebo výdajů, tzn., že se daň z přidané hodnoty stává na vstupu součástí pořizovací ceny majetku a služeb

  • podnikatel – neplátce nemá v případě příjmů povinnost evidovat a platit DPH

  • na druhé straně nemá nárok na vstupu na odpočet daně a její uplatnění vůči státnímu rozpočtu (u FÚ)

 • Zapisování a evidence DPH u plátců

  • o dani z přidané hodnoty se v deníku příjmů a výdajů zapisuje až v okamžiku proběhnutí platby

  • z hlediska evidence DPH je rozhodující datum uskutečnění zdanitelného plnění

 • DPH se zapisuje takto:

  • DPH na vstupu (tj. nákupy) ve výdajích nezahrnovaných do ZD

  • DPH na výstupu (tj. prodeje) do příjmů nezahrnovaných do ZD

  • odvod DPH finančnímu úřadu jako výdaj nezahrnovaný do ZD

  • vrácení nadměrného odpočtu DPH jako příjem nezahrnovaný do ZD

Témata, do kterých materiál patří