Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Veřejná správa

DOCX
Stáhnout kompletní materiál zdarma (26.55 kB)

Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX.

Zásada materiální pravdy - rozhodnutí úřadů musí vycházet ze spolehlivosti zjištěného stavu věci, tato zásada souvisí s dokazováním.

Zásada služby veřejnosti - úřad má povinnost chovat se zdvořile a podle možností vycházet vstříc, úřad musí poučit osobu o jejich právech a povinnostech.

Zásada rychlosti a hospodárnosti - orgány (úřady) státní správy jsou povinny dodržovat zákonné lhůty, úřady mají postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady.

Zásada rovnosti a nestrannosti - účastníci nesmějí být diskriminováni, úřady mají vyžadovat od všech osob plnění jejich povinností stejně.

Zásada spolupráce a součinnosti - úřady mají mezi sebou spolupracovat.

Účastníci správního řízení

Obecně jsou to osoby, o jejichž právech a povinnostech se ve správním řízení rozhoduje nebo osoby, kterých se rozhodnutí přímo týká, např. správní řízení o vydání stavebního povolení- účastníky jsou: majitelé sousedního pozemku, energetická a plynárenská společnost, stavitel.

Účastník správního řízení má tato práva:

Podat návrh na zahájení řízení a vzít tento návrh zpět.

Na poučení od správního orgánu.

Namítat podjatost úřední osoby.

Na tlumočníka včetně tlumočníka znakové řeči.

Má právo být zastoupen.

Podávat návrhy a být slyšen.

Nahlížení do spisu.

Žádost o prominutí zmeškání úkonů.

Žádat předběžné opatření.

Podat odvolání.

Podat návrh na řízení.

Podat stížnost na …

Podat stížnost na …

Účastník řízení má tyto povinnosti: prokázat totožnost, součinnost, v některých případech zaplatit správní poplatky a náklady řízení.

Doručování - FO se písemnosti doručují na adresu trvalého pobytu, do místa podnikání nebo na elektronickou adresu, rozhodnutí se v některých případech doručuje do vlastních rukou, platí fikce doručení = po uplynutí úschovní doby na poště se považuje písemnost za doručenou.

PO se rozhodnutí doručí na adresu sídla nebo na elektronickou adresu, opět platí fikce doručení.

Některá rozhodnutí se doručují veřejnou vyhláškou = na www. Stránkách úřadu + na úřední desce - takto se doručují rozhodnutí, která se týkají velkého počtu osob (poplatky za svoz odpadu, výstavba dětského hřiště, opravy silnice, oprava vodovodního potrubí …).

Přestupky a přestupkové řízení

Přestupek je méně závažný čin, který představuje provinění proti právním normám, k přestupku stačí pouze nedbalost, je možný pouze u FO, z odpovědnosti za přestupek jsou vyloučeny FO do 15 let a osoby, které byly v době spáchání přestupku ve stavu nepříčetnosti a osoby, jejichž jednání podléhá zvláštním předpisům (soudci, policisté…).

Druhy přestupků:

Přestupky, které ohrožují veřejný pořádek - nabízení sexuálních služeb na místě veřejném, zabírání veřejného prostranství, vzbuzování veřejného pohoršení, znečištění.

Témata, do kterých materiál patří